Matiu 11

1Yesu na wa wiil a wʋ poturbo pie nɩ ayi baar, wʋ yin a be chen a Juu nɩbɛ tẽn tɩ wile na wʋ mʋɔlɔ a 'yɛr nʋ̃ɔ a tẽn ala na be a Galilee paal pɔ. 2Jɔɔn na be a nɩpɔɔ die pɔ, tɩ wa wõ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na maala, wʋ tʋ̃n a wʋ poturbo bamɩne 3ɩka ba tɩ sʋʋr, "Fʋ̃ʋ lɛ a nɩrɛ 'lɔ nɩ na wa bɩɩ, sɩ chɛlɛ nɩyuo?" 4Ka Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ lɩɛb kul tɩ 'yɛr kʋ a Jɔɔn, a lɛ yɩn wõ tɩ nyɛ. 5Jɔ̃n nyɛrɛ naa, ka a gbɛrsɩ mɩ chiine, ka kɔ̃kɔ̃n mɩ sa, ka wõn mɩ wõnõ jaa chɛchɛ, ka kũusɩ jɛɔ, ka 'yɛr nʋ̃ɔ mɩ ta a nɔ̃n dẽme. 6Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ na ba baala ma ɛ." 7Ban wa chen baar, Yesu piel 'yɛrɛ a Jɔɔn 'yɛr kʋrɔ a nɩyɔɔ, "Bo lɛ yɩ dɔ̃ɔ kpɛ a mɔgɔ̃ɔ pɔ ɩka yɩ tɩ kaa? A jɩmur a sɛsɛbɛ na dɔ̃ɔnɔ̃ bɩɩ? 8Kai, ka bo lɛ yɩ chen ɩka yɩ tɩ kaa? Daba na su bʋ̃vɩɛl lɛ yɩ chen ɩka yɩ tɩ kaa bɩɩ? Nyɛ a bala na ma su bʋ̃vɩɛl ɛ, nãmɩne yie lɛ ba ma be. 9Tɩchɛ bo lɛ yɩ chen ɩka yɩ tɩ kaa? Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ bɩɩ? Ɔ̃ɔ, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka wʋ gar Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. 10A nyã yele lɛ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka ɩn tʋ̃ naa a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ka wʋ de a fʋ nie na wʋ tɩ chɔɔr a fʋ sɔr kʋ fʋ. 11Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka bala jaa pɔɔ na dɔɔ ka a wɛr pɔ, ba ɩ kpɛ̃ɛ gar a Jɔɔn kɔ̃suor ɛ, tɩchɛ 'lɔ mɩ na ɩ a pʋʋr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ gar wʋ naa. 12An yi a Jɔɔn Kɔ̃suoro sɔ̃ɔ wa tɩ tãn a dɩna a Nãaŋmɩn Nãalʋ̃ʋ nʋ̃ɔnɔ̃ naa ka a kpɩ̃ɛn dẽme sɔ̃ɔ wʋ. 13A Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ba jaa nɩ a nɛbinãa dɔ̃ɔ 'yɛr a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr tɩ tãn a Jɔɔn sɔ̃ɔ. 14Ala ɩ yɩn sɔɔn de, a anyãna 'lɔ lɛ ɩ a Elaija nɩ naa lɩɛb wa. 15Nɩrɛ 'lɔ na tara toor wʋ chɛlɛ. 16"Tɩchɛ bo lɛ ɩn de a dɩna nɩbɛ man? Ba nyɛntãan bibiir na ma jɩ̃nɛ a ba dɩ̃ɛn jiir na ba bʋɔlɔ taa, 17sɩ pɛɛl a ɩlɛ tɩ yaa sɛɛrɛ bɩ̃nɛ ɛ, na sɩ kõnõ kõyiel yaa ŋmara nɩbikʋ̃ɔ ɛ. 18A Jɔɔn na wa, waa dire ɛ, na waa lɛ nyuro go ɛ, ka ba 'yɛr ɩka sɩdɛɛr lɛ wʋ ɩ. 19Tɩchɛ ka a Nɩsaal Bie wa na wʋ ma dire tɩ nyuro ka ba 'yɛr ɩka di dire nɩ dãburo lɛ wʋ ɩ, na wʋ ɩ a lõpodierbe nɩ a yelbe-ɩrbɛ baraa. A ma wiil a lɛ Nãaŋmɩn na tor, bala wa nyɛ lɛ a wʋ nɩbɛ na kpɩɛrɛ nɩ yɛ̃." 20Yesu pʋɔ sɔ̃ɔn naa a tẽn bala nɩbɛ a be a wʋ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na tʋ̃, tɩchɛ ka baa sɔɔ de wʋ ɛ. 21"Nɛbier ben a yɩn Korajin dẽme sɛ̃. Nɛbier mɩ ben a yɩn Betɩsaida dẽme sɛ̃. A a ɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ala ɩn tʋ̃ a yɩ jie, mɩ ta tʋ̃n be a lɛ a Tire nɩ a Sidon tẽn pɔ, ban taa lɩɛb a ba tɩɛr na ba su bʋ̃jarsɩ jɛn tãpɩɛl pɔ. 22Tɩchɛ n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a 'yɛr tɔɔrfʋ daar Nãaŋmɩn na kãan a Tire nɩ a Sidon nɩbɛ nɩbaal gar a yɩn. 23A yɩn Kapenahum dẽme, ban 'mɔɔ yɩn don saaju bɩɩ? Kai, ban suun yɩn a kpĩisɩ tẽe. Ala ɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na tʋ̃ a yɩ pɔ mɩ ta tʋ̃n a Sodom pɔ, a tẽe anyãna naa chɛnɛ na wa tɔ dɩna. 24Tɩchɛ n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka a 'yɛr tɔɔrfʋ daar Nãaŋmɩn na kãan Sodom nɩbɛ nɩbaal gar a yɩn." 25A daar 'lɔ̃nɔ̃ Yesu 'yɛr naa, "N dãn a n Sãa Nãaŋmɩn na ɩ a saaju nɩ a tẽe wʋ jaa Soro, bojũu fʋ sɔɔl a yele anyãna a yɛ̃n dẽme sɛ̃ tɩ ir wiil bibiir. 26Ɔ̃ɔ, n Sãa lɛ lɛ ɩ a fʋ pʋpɛl ka fʋ maal. 27"N Sãa den a yele a jaa kʋ, nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a Bie ɛ, ka a Sãa ba lɛ ɛ, nɩrɛ jaa mɩ ba bɔ̃ɔ a Sãa ɛ, ka a Bie ba lɛ ɛ, nɩ a bala a Nãaŋmɩn Bie na ir, na wiil ban a Sãa. 28"Yɩ wa a n sɛ̃, yɩn banyã na bal na yɩ tuo tuor ka a wõnõ yɩ, ɩn too yɩn a yɩ pɛ̃n. 29Yɩ de a n daa tuo na yɩ jãn yi a n sɛ̃, bojũu n ɩn jomm sʋɔ, naa siir a n mɩ̃ɛ a n nyãa pɔ, yɩn nyɛn pɛ̃nfʋ kʋ a yɩ sɩɩr. 30Bojũu a n daa ɩn kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃, ka yɩn tʋ̃ɔ tuo a tuor ala ɩn na kʋ yɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\