Matiu 12

1A ba kor ɛ tɩchɛ ka Yesu kpɛ a pʋɔ sãlsɔɔ tala a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar. Kɔ̃ kpɛ̃n a wʋ poturbo, ka ba piel fɔrɔ a bʋ̃bie ɔɔrɔ. 2A Faraseemɩne na wa nyɛ a lɛ, ba sʋʋr a Yesu, "Fʋ nyɛn lɛ na ba tu a nɛbinãa a fʋ poturbo na ɩrɛ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar ɔ?" 3Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yaa kar a Nãaŋmɩn gãn pɔ nyɛ a lɛ a Nãa David na dɔ̃ɔ ɩ nɩ a wʋ nɩbɛ a kɔ̃ na kpɛ ɛ? 4Wʋ kpɛ̃n a Nãaŋmɩn yir ka 'lɔ nɩ a wʋ nɩbɛ tɩ de a paanʋ̃ɔ 'lɔ ban ben kʋ Nãaŋmɩn na ba 'wɔb na ba tara sɔr ɛ, ka ala ba ɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrloro tɛɛ ba lɛ ɛ. 5Bɩɩ yaa kar a Mosesɩ nɛbinãa pɔ lɛ a Juu nɩbɛ bɔɔrlorbo a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar a puorfʋ yir pɔ na ma tʋ̃ tɩ na baa bʋɔlɔ a lɛ bier ɛ? 6Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ kɔ̃ɔ ben ka na gar a puorfʋ yir. 7A Nãaŋmɩn 'yɛr a, 'Nɩbaal lɛ n bʋɔrɔ, a ba ɩ dʋ̃n yɩn kʋ chʋm kʋ ma ɛ.' Yɩn ta bɔ̃ɔ a yele nyã par, yɩ kʋ naa bʋɔlɔ nɩbɛ na ba maal dɛɛr ɛ, ɩka bier lɛ ba maal ɛ. 8A maa Nɩsaal Bie lɛ ɩ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Soro." 9Yesu yin a be chen a ba lɔ̃ɔfʋ yir pɔ, 10tɩ nyɛ daba kɔ̃ɔ nũu na kpi. Ka ba sʋʋr wʋ, "A tara na sɔr ɩka fʋ sãa baal a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar ɔ?" Ba sʋʋr a lɛ bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ a wʋ pɔ 'yɛr 'yɛr. 11Yesu sʋʋr naa, "Ala ɩ a yɩ ɩ̃sʋɔ tara na pɛr ka wʋ lo bulo pɔ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar, ŋmɛ lɛ fʋn ɩ? A ba ɩ fʋn ir wʋn a bɔɔ pɔ ɛ? 12A nɩsaal gar pɛr. A lɛ jũu a sɩ nɛbinãa bar sɔr ɩka fʋ maal vɩla kʋ nɩrɛ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar." 13Wʋ 'yɛr kʋ a daba 'lɔ nũu na kpi, "Tur a fʋ nũu." A wʋ tur ka a nũu wʋ jaa sa kaara a nũu nyã sʋɔ kaar. 14A Faraseemɩne yin na ba piel guoro a Yesu kʋfʋ. 15Yesu na wa bɔ̃ɔn a lɛ ban piel guoro ɩka ba ɩ wʋ, wʋ yin a jie 'lɔ ka nɩyɔɔ jaa turo wʋ. Wʋ sãan a bala an ɔɔrɔ. 16Tɩ 'yɛr kʋ ba ɩka ba ta 'yɛr a wʋ yele kʋ nɩrɛ jaa ɛ. 17Wʋ maal a nɩtɔ̃, ka a lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr tu a 'yɛ'yɛrɛ Isaiya na ɩ yelmɩ̃ɛ, 18"A n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ lɛ a nyã ɩn kaa ir, a 'lɔ n na nʋ̃, a 'lɔ a n pʋɔ na pɛlʋ. Ɩn yɔ̃ɔ wʋn a n Sɩɛ, ka wʋ mʋɔl a n 'yɛr tɔɔrfʋ yele kʋ a nɩbɛ ba jaa. 19Wʋ kʋ tara nɛchɩrɛ bɩɩ ŋmiere chɛlsɩ bɩɩ pɔɔrɔ gɔ̃mɔ̃ yõo ɛ. 20Wʋn siir wʋ mɩ̃ɛ kʋ a bala na siir a ba mɩ̃ɛ, tɩ na wʋ maal vɩla kʋ a bala na ba tara sʋ̃nɔ̃ ɛ. Wʋn ara na kpɛ̃ɔ tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn na vɛ̃ ka a nɩbɛ sɔɔ de a Nãaŋmɩn yeltorsɩ. 21A wʋ yuor pɔ lɛ a nɩbɛ ba jaa na tara tɩɛrtɔ fʋ jie." 22Ba waan na daba na ɩ jɔ̃ɔ tɩ ɩ wõo na tara sɩdɛbɛ Yesu sɛ̃. Wʋ sãn a daba baal, ka wʋ nyɛrɛ tɩ lɛ 'yɛrɛ jaa chɛchɛ. 23Nɛɛr 'maan a nɩyɔɔ ka ba sʋrɔ taa ɩka, kaa 'lɔ lɛ ɩ a Nãa David Bie bɩɩ? 24Tɩchɛ a Faraseemɩne na wa wõ a lɛ ba 'yɛr naa, "Wʋ dire na sɩdɛbɛ ka a yire bojũu, a sɩdɛbɛ nãa Beeljebul lɛ kʋ wʋ a kpɛ̃ɔ ka wʋ dire nɩ a sɩdɛbɛ." 25Yesu na bɔ̃ɔn a lɛ ban tɩɛrɛ, a wʋ 'yɛr kʋ ba, "Tẽe 'lɔ na ŋma dẽdẽme jɛɛrɛ taa kʋ kor ɛ. Tẽe 'lɔ bɩɩ yir kpɛ̃ɛ 'lɔ na ŋma dẽdẽme jɛɛrɛ taa kʋ ara ɛ. 26Ala ɩ a Satan diin Satan kʋ yi na wʋ ŋma dẽdẽme ŋmɛ lɛ a wʋ nãalʋ̃ʋ na ɩ ara? 27Ala ɩ Beeljebul lɛ kʋ ma a kpɛ̃ɔ ka dire nɩ a sɩdɛbɛ, tɩ a bala na ɩ a yɩ poturbo, bo lɛ ba tara dire nɩ a sɩdɛbɛ? A lɛ jũu bala lɛ na ɩ a yɩ 'yɛr tɔɔrbɔ. 28Ala ɩ Satan diin Satan kʋ yi na wʋ ŋma dẽdẽme ŋmɛ lɛ a wʋ nãalʋ̃ʋ na ɩ ara? Ala ɩ Nãaŋmɩn Sɩɛ lɛ kʋ ma a kpɛ̃ɔ ka dire nɩ a sɩdɛbɛ ka a yire wiil ɩka a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ ta yɩ naa. 29"Ŋmɩnɛ lɛ nɩrɛ na tʋ̃ɔ ɩ kar kpɛ gãdaa yir de a wʋ bonsɩ, 'lɔ ba de nie lũ a gãdaa nyã tɩ de a wʋ bonsɩ ɛ? 30"Nɩrɛ 'lɔ na ba be a n sɛ̃ ɛ, tara man nɩ 'yɛr, nɩrɛ 'lɔ na ba pʋɔ ma a sɩ kaal lɔ̃ɔ taa ɛ wʋ ma yɛ̃yɛl bar. 31A lɛ jũu n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka nɩbɛ na nyɛn yelbier jaa nɩ 'yɛrdɛɛr jaa ban 'yɛr vɛ̃ kʋ fʋ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋ nyɛ yelbier vɛ̃ kʋ fʋ ɛ. 32Nɩrɛ 'lɔ jaa na 'yɛr 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔ a maa Nɩsaal Bie na nyɛn yelbier vɛ̃ kʋfʋ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr 'yɛrdɛɛr 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋ nyɛ yelbier vɛ̃ kʋ fʋ ɛ. Dɩna nɩ daar kɔ̃ɔ. 33"Ala ɩ tɩɛ vɩɛlɛ na wʋ ma wɔ̃n wɔ̃vɩɛl, ala ɩ tɩɛ ɩn tɩdɛɛr wʋ ma wɔ̃n wɔ̃dɛbɛ. Tɩɛ jaa a wʋ wɔ̃mɔ̃ lɛ ba ma de bɔ̃ɔn wʋ. 34Yɩn waa bibiir! Ŋmɩnɛ lɛ yɩn tʋ̃ɔ 'yɛr 'yɛr vɩɛlsɩ ala ɩ yɩ ɩn yelbe-ɩrbɛ? A ala na sɛɛ a pʋɔ lɛ a nɛɛ ma 'yɛr. 35A nɩsʋ̃ a yelsʋ̃n ala na be a wʋ pʋɔm lɛ wʋ ma 'yɛr, ka a nɩdɛɛr mɩ ma 'yɛr a yeldɛbɛ ala na be a wʋ pʋɔm. 36Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a 'yɛr tɔɔrfʋ daar, nɩrɛ jaa na man 'yɛrdɛɛr 'lɔ jaa bʋrɔ na dɔ̃ɔ yi a wʋ nɛɛ pɔ. 37A fʋ 'yɛrbie lɛ na wiil a lɛ fʋn be, naa wiil a fʋ sɔ̃ɔnaa." 38Be lɛ ka a nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne bamɩne 'yɛr, "Wiwile, sɩ bʋɔrɔ na ɩka sɩ nyɛ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na ɩ jɩ̃nɛ a fʋ jie." 39Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "A yɩn banyãna na ɩ a putudẽme nɩ sɛ̃sɛ̃nbɛ tɩ bʋɔrɔ ɩka n tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ka a na ɩ jɩ̃nɛ, tɩchɛ yɩ kʋ̃ nyɛ ɩ̃sʋɔ jaa ɛ ka a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Jona jɩ̃nɛ ba lɛ ɛ. 40Nɩtãa lɛ a Jona na dɔ̃ɔ gã a jɩ̃nele pʋɔm ber ata nɩ tɩ̃sɔɔ gbulo ata lɛ mɩ lɛ a Maa Nɩsaal Bie mɩ na gã a yaa pɔ ber ata nɩ tɩ̃sɔɔ gbulo ata. 41A 'yɛr tɔɔrfʋ daar Ninive nɩbɛ na yin 'yɔ̃ɔ a yɩn dɩna nɩbɛ 'yɛr, bojũu ba lɩɛb a ba tɩɛr a Jona na dɔ̃ɔ 'yɛr a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ ba, tɩchɛ yɩ kaa, a 'lɔ na gar a Jona ben ka. 42A pɔɔ nãa na yin be a par a 'yɛr tɔɔrfʋ daar na wʋ wa 'yɔ̃ɔ a yɩn dɩna nɩbɛ 'yɛr, bojũu wʋ dɔ̃ɔ yi be a tẽtɛɛr wa chɛl a Nãa Solomon yɛ̃ 'yɛr, tɩchɛ yɩ kaa a 'lɔ na gar a Solomon ben ka. 43"Sɩdɛɛr wa yɩ nɩrɛ pɔ, wʋ ma chen dãlpʋʋr pɔ tɩ bʋɔrɔ pɛ̃nfʋ jie 'lɔ baa wa nyɛ ɛ, 44wʋ ma 'yɛr naa ɩn lɩɛb kul a yir 'lɔ pɔ ɩn dɔ̃ɔ yɩ. Wʋ wa nyɛn a yir ka wʋ ɩ yirkpolo na wʋ vɩɛlɛ, 45ka wʋ chen tɩ bʋɔl sɩdɛbɛ ayopõi na tara a putuo gar wʋ ka ba tɩ kpɩɛrɛ a be. Ka a nɩrɛ nyã pãa ɩ dɛɛr gar a lɛ wʋn dɔ̃ɔ be. Lɛ lɛ an kaara a yɩn putudẽme a dɩna." 46Wʋn chɛnɛ 'yɛrɛ nɩ a nɩyɔɔ, a wʋ ma nɩ a wʋ yɛɛr wa ben yõo bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ wʋ. 47Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Nyɛ a fʋ ma nɩ a fʋ yɛɛr lɛ be yõo bʋɔrɔ ɩka ba nyɛ fʋ." 48Tɩchɛ Yesu sʋʋr a nɩrɛ 'lɔ na 'yɛr a 'yɛr kʋ wʋ, "An lɛ a ɩ ma nɩ ba boo lɛ ɩ a n yɛɛr?" 49Wʋ lɩɛb tur a wʋ poturbo nũu tɩ 'yɛr, "Nyɛ a n ma nɩ a n yɛɛr! 50Nɩrɛ 'lɔ jaa na maala a lɛ a n Sãa na be a saaju na bʋɔrɔ lɛ ɩ a n yɛɛr nɩ a n ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\