Matiu 13

1A daar 'lɔ̃nɔ̃ Yesu yin a yir pɔ tɩ jɩ̃nɛ a man kõkoor. 2A nɩyɔɔ na lɔ̃ɔ jũu wʋ kpɛ̃n jɛ̃ a gboro pɔ, tɩchɛ ka a nɩyɔɔ ara a man kõkoor. 3Sʋkpar lɛ wʋ lɔɔrɔ wile nɩ ba yelyɔɔ, "Yɩ chɛlɛ, kʋɔraa lɛ yin wʋ bʋ̃bʋrɔ bʋrfʋ jie. 4Wʋ tɩ yaara na yʋɔrɔ nɩ ka amɩne lo sɔr pɔ, ka lubil tuur di. 5A bʋ̃bie amɩne mɩ lon kʋsɩr pãn ju naa bul tɩ kpi bojũu tãn ba waa ɛ. 6Tɩchɛ a mɔ̃tɔ̃ɔ na wa nyãa, a bʋ̃bulo jʋɔl naa kpi, bojũu a ba ba nyɩbɛ ɛ. 7Ka amɩne mɩ lo gʋʋr pɔ 'mataa bul ka a gʋʋr nʋ̃ɔ fɩ̃ɩn ba. 8Tɩchɛ amɩne mɩ lon kɔjɔ̃ pɔ bul dɔɔ jur kɔbaa, amɩne lɩjaata amɩne lɩjɛr nɩ pie. 9Nɩrɛ 'lɔ na tara toor wʋ chɛlɛ." 10A poturbo wan a wʋ sɛ̃ wa sʋʋr, "Bo lɛ so fʋn ma lɔɔrɔ a sʋkpar kʋrɔ ba?" 11Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn 'lɔ ɩn vɛ̃ naa ka yɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yelsɔɔlsɩ tɩchɛ a bala na chɛ sʋkpar lɛ n lɔɔrɔ kʋrɔ ba. 12Nɩrɛ 'lɔ jaa na tara Nãaŋmɩn tɩɛr, Nãaŋmɩn na vɛ̃n ka a nɩnyɩnɛ bɔ̃ɔfʋ pʋɔ 'yɔ̃ɔ, tɩchɛ a bala jaa na ba bʋɔrɔ a wʋ bɔ̃ɔfʋ ɛ, Nãaŋmɩn na pɔɔn a ba tɩɛr. 13A par nɩ nyã ɩn lɔɔrɔ a sʋkpar kʋrɔ ba, ba ma kaa naa tɩ maa nyɛ ɛ, na ba ma wõ tɩ maa bɔ̃ɔ a par ɛ. 14Bala 'lɔ an ɩn yelmɩ̃ɛ ɩka a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Isaiya na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩka, 'A nɩbɛ banyã na ma wõ naa tɩ ba kʋ̃ bɔ̃ɔ a par ɛ, ban ma kaa naa tɩ ba kʋ̃ nyɛ ɛ. 15A nɩbɛ banyã nyãn dar naa ka a ba tobo pɔɔ baa wõnõ ɛ, na ba ũu a ba nɩbie, ka lɛ ba lɛ ɛ, ban taa kãan naa a ba nɩbie na ba wõn a ba tobo, na ba bɔ̃ɔ a par, na ba lɩɛb wa ka n sãa ba.' 16Tɩchɛ yɩn 'lɔ, yɩ ɩn bɔɔsʋ̃n dẽme, a yɩ nɩbie na nyɛ, ka a yɩ tobo mɩ wõ. 17Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ yɔɔ nɩ nɩtorsɩ yɔɔ ta bʋɔrɔ na ɩka ba nyɛ bon 'lɔ yɩn nyɛ tɩchɛ baa nyɛ ɛ, na ba ta wõ bon 'lɔ yɩn wõ tɩchɛ baa tʋ̃ɔ wõ ɛ. 18"Yɩ pãa chɛlɛ a kʋɔraa sʋkpa par, 19Nɩrɛ 'lɔ jaa na wõ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr tɩ ba bɔ̃ɔ a par ɛ, a dɛɛr sʋɔ ma wan wa ir a bon 'lɔ na bʋr a wʋ nyãa pɔ, a bʋ̃bie anyã lɛ, a ala na lo a sɔr pɔ. 20Ala mɩ na lo a kʋsɩr pãn ju lɛ a nɩrɛ 'lɔ na wõ a 'yɛr sɔɔ de fɔfɔɔ jaa nɩ pʋpɛl, 21tɩchɛ a nɩrɛ nyã ba ba nyɩbɛ ɛ, na wʋ di kãnyir ara bɩ̃lãa, a lɛ jũu wõm bɩɩ bɛɛr kaa wa pɔɔ wʋ a 'yɛr jũu, a nɩrɛ nyã ma lo naa. 22A bʋ̃bie ala mɩ na lo a gʋʋr pɔ, 'lɔ lɛ a nɩrɛ 'lɔ na wõ a 'yɛr tɩ nʋ̃ a wɛr ju nyɛvʋr yelwõnsɩ nɩ a wɛr ju bʋ̃bʋɔrsɩ fɩ̃ɩn a 'yɛr ka waa dɔɔ bie ɛ. 23Tɩchɛ a bʋ̃bie ala na lo a kɔjɔ̃ pɔ lɛ a nɩrɛ nyã na wõ a 'yɛr bɔ̃ɔ a par, 'lɔ lɛ wɔ̃ wɔ̃mɔ̃ dɔɔ jur, amɩne kɔbaa, amɩne lɩjaata amɩne mɩ lɩjɛr nɩ pie." 24Yesu lɛ lɔb a sʋkpa ɩ̃sʋɔ kʋ ba, "Nɩtɔ̃ lɛ ɩn de a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ man. Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ lɛ bʋr bʋ̃bivɩɛl a wʋ pʋɔ pɔ, 25nɩrɛ jaa na wa gã gur baar, a dɔ̃sʋɔ wan wa bʋr mɔɩ 'yɔ̃ɔ a chi pɔ tɩ na wʋ kul. 26A sɔ̃ɔ 'lɔ a chi na wa tɩ bulo ka a mɔɩ mɩ bul puro. 27"A daba tʋ̃tʋ̃nbɔ wan wa sʋʋr wʋ, 'Nɩkpɛ̃ɛ, a ba ɩ bʋ̃bivɩɛl lɛ fʋ bʋr a pʋɔ pɔ ɛ; tɩ nyɛ a mɔɩ mɩ yi?' 28Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, 'Dɔ̃sʋɔ lɛ tʋ̃ a lɛ.' A tʋ̃tʋ̃nbɔ sʋʋr wʋ, 'Fʋ bʋɔrɔ na ɩka sɩ chen tɩ vɔ̃ a mɔɩ bar bɩɩ?' 29"Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, 'Kai, yɩn be vɔ̃nɔ̃ a mɔɩ, yɩn wa vɔ̃n a chi mɩ bar. 30Yɩ bar ka a 'mataa nʋ̃ɔ tɩ tãn a ŋmafʋ daar, ɩn 'yɛr kʋ a ŋmaŋmarba ka ba dɔ̃ɔ vɔ̃ a mɔɩ lũ lũ chʋm bar tɩ ŋma a chi 'yɔ̃ɔ a n boor pɔ.' " 31Yesu lɛ lɔb a sʋkpa ɩ̃sʋɔ kʋ ba go, "A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ kaara naa fɩka kɔ̃kɔ̃ɔ bir nɩrɛ na de bʋr a wʋ pʋɔ pɔ. 32'Lɔ lɛ a bʋ̃bie a jaa pɔ bʋ̃bile tɩchɛ 'lɔ wa nʋ̃ɔ, 'lɔ lɛ ma ɩ a tɩɩr a jaa pɔ tɩkpɛ̃ɛ, ka lubil ma 'yɔ̃ɔ choor a wʋ ju." 33Wʋ lɛ lɔb a sʋkpa ɩ̃sʋɔ kʋ ba, "A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ kaara naa fɩka dãbɩl pɔɔ na de 'yɔ̃ɔ jɔ̃ yɔɔ pɔ ka a ir vʋ̃." 34Yesu den sʋkpar 'yɛrɛ kʋrɔ nɩ a nɩyɔɔ a yelsɩ anyã, wʋ maa 'yɛr 'yɛr kʋ ba ka waa lɔb sʋkpa ɛ. 35A nyã lɛ na wiil ɩka a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ, "Ɩka ɩn ma den a n nɛɛ lɔɔrɔ nɩ sʋkpar naa wiil yɩ yelsɩ ala na sɔɔl a wɛr pielfʋ daar." 36Wʋ yin a nɩyɔɔ pɔ kpɛ a yir, ka a wʋ poturbo wa a wʋ sɛ̃ wa 'yɛrɛ, wiil sɩ a mɔɩ na be a pʋɔ pɔ sʋkpa par. 37Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "A nɩrɛ 'lɔ na bʋr a bʋ̃bivɩɛl lɛ a maa Nɩsaal Bie. 38A pʋɔ lɛ ɩ a wɛr. A bʋ̃bivɩɛl lɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ bibiir. A mɔɩ lɛ a bala na ɩ a dɛɛr sʋɔ bibiir. 39A dɔ̃sʋɔ 'lɔ mɩ na bʋr lɛ ɩ a tɩɩ. A ŋmafʋ lɛ ɩ a wɛr baarfʋ daar, a ŋmaŋmarba lɛ ɩ a Nãaŋmɩn malakasɩ. 40"Lɛ ban na chʋm a mɔɩ bũu pɔ ka a di, lɛ mɩ lɛ na ɩ a wɛr baarfʋ daar. 41A maa Nɩsaal Bie na tʋ̃n a n malakasɩ ka ba wa tuur a nɩsʋ̃n a nãalʋ̃ʋ pɔ, tɩchɛ a bala jaa na vɛ̃ ka a nɩbɛ maala yelbier nɩ yelbe-ɩrbɛ ba jaa 'mataa bar. 42Ka ba lɔb ba 'yɔ̃ɔ bũu dagel pɔ, be lɛ ban kõnõ ɔɔrɔ nɩ nyɩmɛ. 43A bala na tor na chaar naa mɔ̃tɔ̃ɔ kaar a ba Sãa nãalʋ̃ʋ pɔ. Nɩrɛ 'lɔ na tara tobo wʋ chɛlɛ. 44"A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ kaara naa fɩka nɩrɛ na nyɛ nãbonsɩ pʋɔ pɔ 'mɔɔ sɔɔl tɩchɛ ka a wʋ pʋɔ pɛl, ka wʋ tɩ da a wʋ bonsɩ a jaa wʋn tara tɩ dãn a puo. 45"A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ lɛ kaara naa fɩka nɩrɛ na yʋɔrɔ bʋɔrɔ kʋsɩvɩɛl, 46wʋn wa nyɛ a ɩ̃sʋɔ daa na be tuo, wʋ tɩ dãn a wʋ bonsɩ a jaa tɩ dãn. 47"A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ lɛ nyɛntãan fɩka lɔyaar ban lɔb 'yɔ̃ɔ man pɔ, kʋ nyɔɔr jɩ̃dẽdẽme. 48A lɔyaar na wa sɛɛ ba tɔɔn yin a gogoro ju, tɩ jɩ̃nɛ tuur a jɩ̃sʋ̃n 'yɔ̃ɔ a pɛr pɔ, tɩ lɔb a jɩ̃dɛbɛ bar. 49Lɛ lɛ an be a wɛr baarfʋ daar. A Nãaŋmɩn na tʋ̃n a wʋ malakasɩ ka ba wa tuur a nɩdɛbɛ yin a nɩmɩn pɔ, 50tɩ na ba lɔb a nɩdɛbɛ 'yɔ̃ɔ a bũu dagel pɔ, be lɛ ban kõnõ tɩ ɔɔrɔ nyɩmɛ. 51"Yɩ bɔ̃ɔn a yelsɩ anyã na a jaa par ɔ?" Ka ba 'yɛr, "Ɔ̃ɔ." 52Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "A nɛɛ wile ɩ̃sʋɔ jaa ban wiil ka wʋ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yele kaara naa fɩka yir sʋɔ na de bʋ̃paalaa nɩ bʋ̃koro yin a wʋ boor pɔ." 53Yesu na wa wiil a sʋkpar anyã par, wʋ yin a be. 54Wʋ wan a wʋ mɩ̃ɛ paal pɔ tɩ piel wile a nɩbɛ a ba lɔ̃ɔfʋ jiir, ka nɛɛr 'maa ba ka ba 'yɛr, "Nyɛ lɛ a daba nyã nyɛ a yɛ̃ nyã nɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a nyã? 55A ba ɩ a mɩmɩɛrɛ bidaba lɛ ɛ? A ba ɩ a wʋ ma lɛ ba bʋɔlɔ a Mɛɛr ɛ? A ba ɩ a wʋ yɛɛr nɩ Jemesɩ nɩ Josefʋ nɩ Simon nɩ Judas ɛ? 56A ba ɩ sɩn nɩ a wʋ yɛpɔbɔ ba jaa lɛ 'mataa be a ka ɛ? Nyɩnɛ lɛ a daba nyã nyɛ a kpɛ̃ɔ nyã?" 57Tɩ na ba tɔr a wʋ yele. Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ nyɛrɛ na 'yɔ̃ɔfʋ jie jaa tɩchɛ a wʋ mɩ̃ɛ tẽe nɩ a wʋ mɩ̃ɛ yir pɔ, wʋ maa nyɛ 'yɔ̃ɔfʋ ɛ." 58Ban ba sɔɔ de wʋ jũu, waa tʋ̃ɔ tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃yɔɔ a be ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\