Matiu 14

1A ber ala pɔ, a Hɛrɔd na ɩ a Galilee nãa wõn a Yesu yele 2na wʋ 'yɛr kʋ a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ, "Jɔɔn Kɔ̃suor lɛ tɔ̃ɔ ir ɩ vʋr, ala lɛ so ka wʋ tara a kpɛ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ nɩ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ anyãna." 3A Nãa Hɛrɔd vɛ̃n ka ba nyɔɔ Jɔɔn lũ 'yɔ̃ɔ nɩpɔɔ die pɔ a wʋ yɛbɛ Filip pɔɔ Hɛrɔdiyas jũu. 4Bojũu Jɔɔn ma 'yɛrɛ na kʋrɔ wʋ ɩka, "A ba tara sɔr ka fʋ kul wʋ ɛ." 5Hɛrɔd ta bʋɔrɔ na a wʋ kʋ fʋ tɩ joro a Juu nɩbɛ dãbɩ̃ɛ bojũu ba sɔɔn ɩka wʋ ɩn Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. 6A Hɛrɔd dɔɔfʋ bɩbir dɩ̃ɛn daar, a Hɛrɔdiyas bipɔɔ sɛn bɩ̃nɛ a nɩyɔɔ niem, ka a Hɛrɔd pʋɔ pɛl 7yɔɔ jaa ka wʋ 'yɔ̃ɔ nɛɛ kʋ a pɔɔbile, "Sʋɔr ma bon jaa fʋn bʋɔrɔ ɩn kʋ fʋ naa." 8A wʋ ma wiil wʋn a bon 'lɔ wʋn na sʋɔr, ka wʋ 'yɛr, "N bʋɔrɔ na ɩka fʋ 'yɔ̃ɔ a Jɔɔn Kɔ̃suor ju a la'yɛlma pɔ kʋ ma a pʋ̃pãanyãna." 9A nãa pʋɔ sɔ̃ɔ naa, tɩchɛ wʋn faa 'yɔ̃ɔ a nɛɛ a nɩyɔɔ niem ɩka a lɛ a pɔɔbile na bʋɔrɔ a ɩ. 10Wʋ tʋ̃n ka ba ŋmaa a Jɔɔn ju a nɩpɔɔ die pɔ. 11Ba 'yɔ̃ɔn a ju a la'yɛlma pɔ wa kʋ a pɔɔbile, ka wʋ de kʋ a wʋ ma. 12Jɔɔn poturbo wan wa 'mɔɔ a ɩ̃gãn tɩ ũu tɩ na ba tɩ 'yɛr kʋ a Yesu. 13A Yesu na wa wõ a nɩtɔ̃, wʋ kpɛ̃n a gboro chen jiyuo 'lɔ wʋ yõ. Tɩchɛ a nɩyɔɔ na wa wõ a nɩtɔ̃ ba yin a tẽn ala pɔ bɩɛr wʋ nɩ gbɛɛ chen a be. 14Wʋn wa yi a gboro pɔ, wʋ nyɛn nɩyɔɔ ka nɩbaal kpɛ wʋ tɩchɛ ka wʋ sãa a ba baalsɩ. 15Mɔ̃tɔ̃ɔ na wa mʋrɔ, a poturbo wa 'yɛr kʋ wʋ, "A ka ɩn mɔgɔ̃ɔ pɔ ka a sɔ̃ɔ mɩ po, bar a nɩbɛ sɔr ka ba chen a tẽbil pɔ, tɩ da bʋ̃diir di." 16Yesu 'yɛr kʋ ba, "A ba sɛɛ ɩka ba chen ɛ, yɩ kʋ ba bʋ̃kɔ̃ɔ ka ba di." 17Ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "Paanʋ̃ɔsɩ anũu nɩ jɩ̃mɛ ayi tɛɛ lɛ sɩ tara." 18Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ de wa kʋ ma." 19Wʋ vɛ̃n ka a nɩyɔɔ banyãna jɛ̃ tẽe. Wʋ den a paanʋ̃ɔsɩ anũu nɩ a jɩ̃mɛ ayi ala dʋl kaa saaju tɩ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ na wʋ ŋma de kʋ a poturbo ɩka ba de põ a nɩbɛ. Ka a poturbo de põ a nɩbɛ. 20Ba jaa din tɩɩ tɩchɛ ka a poturbo wob a bʋ̃ŋmaarsɩ ala na chɛ sɛɛ pɛr pie nɩ ayi. 21A bala na di tɩɩ tɛɛ ɩn dɔɔr tur anũu ka pɔbɔ nɩ bibiir ba pʋɔ ɛ. 22Ajienaa lɛ, wʋ vɛ̃n ka a poturbo kpɛ a gboro gɔ̃ɔ a man gɔ̃ɔn tɩchɛ ka wʋ vɛ̃ ka a nɩbɛ yaar. 23Wʋn wa wɛl a nɩbɛ baar, wʋ don a tɔ̃ɔ ju ɩka wʋ tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn. Jãanʋɔr na wa ta, wʋ chɛnɛ na be a be a wʋ yõ. 24Tɩchɛ a kɔ̃sɛbɛ ŋmen a gboro dãdaal chiin tɛɛr ka wʋ jãan a man nɛɛ, bojũu a kɔ̃sɛbɛ fɔ̃ɔ gar ba naa. 25A wɛr na wa chaara wa la la la ba nyɛn a Yesu na chiine a kʋ̃ɔ ju waara a ba sɛ̃. 26A poturbo na wa nyɛ a Yesu na chiine a kʋ̃ɔ ju waara a ba sɛ̃, dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa, ka ba kõ 'yɛr, "Kpĩin lɛ!" 27Tɩchɛ ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ tara kãnyir, maa lɛ, yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ." 28Pita 'yɛr kʋ wʋ, "N Soro, ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ vɛ̃ ka chiine a kʋ̃ɔ ju wa a fʋ sɛ̃." 29Ka wʋ 'yɛr wʋ, "Wa," ka Pita yi a gboro pɔ piel chiine a kʋ̃ɔ ju waara a Yesu sɛ̃. 30Pita na nyɛ a sɛsɛbɛ na furo yɔɔ dãbɩ̃ɛ kpɛ wʋ naa, ka wʋ piel mʋrɔ a kʋ̃ɔ pɔ, ka wʋ bʋɔl, "N Soro, faa ma." 31Ajienaa lɛ, a Yesu tur a wʋ nũu nyɔɔ wʋ tɩ 'yɛr, "Fʋ̃ʋ sɔɔfʋ na ba jɩ̃ bon ɛ, bo so ka fʋ baala?" 32Ban wa kpɛ a gboro pɔ baar ka a sɛsɛbɛ ŋmaa jaa jomm. 33A bala na be a gboro pɔ gbur dumo puor wʋ tɩ 'yɛrɛ, "Yelmɩ̃ɛ, fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Bie." 34Ban wa gɔ̃ɔ a man baar ba chen a Genesaretɩ wɛr pɔ. 35A tẽe 'lɔ dẽme na wa wõ a wʋ yele ba 'yɛr lʋɔr a paal 'lɔ wʋ jaa na ba waan bala jaa an ɔɔrɔ, 36na ba wa sʋɔrɔ ɩka ba sɩɩr a wʋ fuu nɛɛ, a bala jaa na sɩɩr a fuu nɛɛ sa naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\