Matiu 16

1A Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne wan ɩka ba bɛɛr Yesu kaa na ba 'yɛrɛ, "Wiil sɩ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na ɩ jɩ̃nɛ na yi a saaju." 2Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Ala wa ɩ jãanʋɔr lɛ, yɩ ma 'yɛr ɩka a wɛr chaar naa bojũu a saaju mʋ̃ɔ naa. 3Ala wa ɩ bibio lɛ, yɩ ma 'yɛr ɩka saa na wan a dɩna, a julõjuur sɔb naa ka saa koro. Yɩ ma kãan a saaju tɩ 'yɛr ɩka saa na wan bɩɩ wʋ kʋ̃ wa ɛ, yɩ bɔ̃ɔn a tẽe nɩ a saaju 'yɛr ma 'yɛr, ŋmɩnɛ a yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a jɩ̃nsɩ a dɩna ɛ? 4Yɩn yelbe-ɩrbɛ nɩ sɛ̃sɛ̃nbɛ lɛ bʋɔrɔ ɩka n tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ka yɩ kaa, yɩ kʋ̃ nyɛ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ka a Jona nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ba lɛ ɛ." Be lɛ wʋ bar ba tɩ chen. 5A poturbo ĩin ba tʋ̃ɔ de paanʋ̃ɔ ɛ, tɩ na ba gɔ̃ɔ a man gɔ̃ɔn. 6Ka Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne dãbɩl pɔ." 7Ba piel mana kʋrɔ taa, "Sɩn ba waan paanʋ̃ɔ jaa lɛ so." 8Yesu na wa bɔ̃ɔn wʋ 'yɛr naa, "Yɩn sɔɔfʋ na ba jɩ̃ bon ɛ, ŋmɩnɛ a yɩ 'yɛrɛ ɩka yaa tara paanʋ̃ɔ ɛ? 9Yaa nyɛ bɔ̃ɔ a par sɛrɛ bɩɩ? Yaa tɩɛrtɔ a paanʋ̃ɔsɩ anũu a nɩbɛ tur anũu na di faa tɩ yɩ wob a bʋ̃ŋmaar 'yɔ̃ɔ a pɛr pie nɩ ayi bɩɩ? Yaa tɩɛrtɔ a paanʋ̃ɔsɩ anũu a nɩbɛ tur anũu na di faa tɩ yɩ wob a bʋ̃ŋmaar 'yɔ̃ɔ a pɛr pie nɩ ayi bɩɩ? 10Bɩɩ a paanʋ̃ɔsɩ ayopõi a nɩbɛ tur anaar na di faa tɩ yɩ wob 'yɔ̃ɔ pɛr ayopõi bɩɩ? 11Bo lɛ so ka yaa tɩɛr bɔ̃ɔ ɩka a ba ɩ paanʋ̃ɔ lɛ n 'yɛrɛ ɛ? Yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ a Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne dãbɩl yele pɔ." 12Be lɛ ba pãa tɩɛr bɔ̃ɔn ɩka a ba ɩ a paanʋ̃ɔ dãbɩl lɛ ɛ tɩchɛ ba bɔ̃ɔn a Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne wiilfʋ. 13A Yesu na wa kpɛ a Sisariya Filipai paal pɔ, wʋ sʋʋr a wʋ poturbo, "An lɛ a nɩbɛ 'yɛr ɩka a maa Nɩsaal Bie ɩ naa?" 14Ka ba 'yɛr, "Bamɩne 'yɛr ɩka Jɔɔn Kɔ̃suoro, ka bamɩne mɩ 'yɛr ɩka Elaija lɛ, ka bamɩne mɩ 'yɛr ɩka Jeremiya bɩɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ ɩ̃sʋɔ lɛ." 15Tɩchɛ a wʋ sʋʋr ba, "An lɛ yɩn 'yɛr ɩka n ɩ naa?" 16Ka Simon Pita 'yɛr, "Fʋ̃ʋ lɛ a Nɩ-iraa, a Nãaŋmɩn Vʋr Bie." 17Ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋ ju nʋ̃mɔ̃ na Simon, Jona bie! A ba ɩ nɩsaal nɩ nɩrɛ lɛ ir wiil fʋ ɛ, tɩchɛ a n Sãa na be a saaju lɛ. 18Maa lɛ 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, a fʋ̃ʋ Pita, a par lɛ kʋsɩr pie, a fʋ 'yɛr nyãna pɔ lɛ, ɩn tu bʋɔl nɩbɛ a ba wa sɔɔ de ma ka a kpĩi tẽe kʋ̃ tʋ̃ɔ ba ɛ. 19Ɩn kʋ fʋn a saaju nãalʋ̃ʋ pãn bie, bon 'lɔ jaa fʋn lũ ka a wɛr pɔ, a mɩn lũn a be a saaju, bon 'lɔ jaa fʋn for bar ka a wɛr pɔ, a mɩn for bar a be a saaju." 20Ka wʋ pãa kpãkpãan a wʋ poturbo ɩka ba taa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ jaa ɩka 'lɔ lɛ ɩ a Nɩ-iraa ɛ. 21An piel a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ a Yesu piel 'yɛrɛ kʋrɔ ba ɩka wʋn chen Jerusalɛm tɩ di dɔɔyɛ a nɩbɛrɛ nɩ a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɛɛ wiwiilbe nuur pɔ, ka ba kʋ wʋ, ka a ber ata daar a wʋ lɛ ir ɩ vʋr. 22Ka Pita tɔɔ wʋ yin chɛ̃chɛ̃ɛ na wʋ tɩ piel 'yɛrɛ, "N Soro, Nãaŋmɩn kʋ sɔɔ ka a yele nyã ɩ fʋ ɛ." 23Tɩchɛ a Yesu lɩɛb 'yɛr kʋ a Pita, "Tɔɔ lan ka tɩ chɛ ma. Fʋ ɩn Satan, na fʋ ɩ gbɛr ŋme bon kʋ ma. Faa tara Nãaŋmɩn bonsɩ tɩɛr ɛ, tɩchɛ nɩsaal bonsɩ tɩɛr lɛ fʋ tara." 24Ka a Yesu pãa 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa bʋɔrɔ na ɩka wʋ ɩ a n poturo, wʋ 'laar a wʋ mɩ̃ɛ tɩ 'mɔɔ a wʋ daa tuo turo nɩ ma. 25A nɩrɛ 'lɔ na bʋɔrɔ ɩka wʋ faa a wʋ nyɛvʋr na bɔr wʋ naa, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ mɩ na bɔr a wʋ nyɛvʋr a maa jũu, na nyɛ wʋ naa. 26Ala ɩ nɩrɛ tara naa a wɛr ju bonsɩ a jaa, tɩ bɔr a wʋ nyɛvʋr, bo tʋ̃nɔ̃ lɛ wʋn nyɛ? Bɩɩ bo lɛ wʋn de tɛɛn a wʋ nyɛvʋr? 27A maa Nɩsaal Bie na waan naa Nãaŋmɩn tɩɩr nɩ a wʋ malakasɩ wa yab nɩrɛ jaa bon 'lɔ wʋn maal. 28Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka a yɩ bamɩne na ara a ka kʋ̃ kpi ɛ, tɩ na yɩ nyɛ a maa Nɩsaal Bie na waara a n nãa difʋ jie."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\