Matiu 2

1Yesu ban wa dɔɔ Bɛtɩlɛhɛm tẽe a Judiya paal pɔ a Nãa Hɛrɔd sɔ̃ɔ, yɛ̃ dẽme yin be a Jerusalɛm sapar wa, 2na ba wa sʋrɔ, "Nyɩnɛ lɛ a bie be ban dɔɔ ka wʋ ɩ a Juu nɩbɛ nãa? Sɩ nyɛ naa a wʋ ŋmɛrbir a sapar ɩka sɩ wa puor wʋ." 3A Nãa Hɛrɔd na wa wõ a lɛ wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ naa, ka Jerusalɛm nɩyɔɔ pʋʋr mɩ sɔ̃ɔ, 4be lɛ wʋ bʋɔl a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɛɛ wiwiilbe sʋʋr bʋɔrɔ ɩka wʋ bɔ̃ɔ a jie 'lɔ ban na dɔɔ a Nɩ-iraa. 5Ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "Bɛtɩlɛhɛm na be Judiya, lɛ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ dɔ̃ɔ sɛb bin, 6'Fʋ̃ʋ Bɛtɩlɛhɛm na be a Judiya paal pɔ, fʋ̃ʋ lɛ ɩ jaa pʋʋrbile a Juda kpɩ̃ɛn dẽme pɔ, fʋ pɔ lɛ a kpɛ̃ɔ sʋɔ na yi kaara a n nɩbɛ Isɩral.' " 7Be lɛ ka Hɛrɔd sɔɔl bʋɔl a yɛ̃ dẽme bala sʋʋr ba a sɔ̃ɔ 'lɔ a ŋmɛrbir na pur wa. 8Be lɛ wʋ tara ba chiin Bɛtɩlɛhɛm tɩ 'yɛr, "Yɩ chen tɩ yɔbɔ a bie kaa nɛ nɛ, yin wa nyɛ wʋ yɩ lɩɛb wa 'yɛr kʋ ma ka n mɩ chen tɩ puor wʋ." 9Ban wa chɛl a nãa 'yɛr baar, ba yin lo a sɔr chiine, a ŋmɛrbir 'lɔ ban nyɛ a sapar de ban nie tɩ ara a jie 'lɔ a bie na be. 10Ban wa nyɛ ka a ŋmɛrbir ara nʋ̃ɔ kpɛ ban yɔɔ jaa. 11Ban kpɛ a yir pɔ, ba nyɛn a bie nɩ a wʋ ma Mɛɛr, na ba gbur dumo puor wʋ. Be lɛ ba tũ a ba wʋʋr pɔ ir kʋfʋsɩ na ɩ sɛlma, nyɩnyɩbɩ kãa nyũu nʋ̃ɔ nɩ kãnyũu ala ban bʋɔlɔ sɩmura kʋ wʋ. 12Tɩchɛ Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ kpãa ba a jãn pɔ, ɩka ba ta lɛ lɩɛb chen a Nãa Hɛrɔd sɛ̃ ɛ, ka ba tu jiyuo kul a ba tẽe. 13A yɛ̃ bɔ̃ɔnbɔ na wa chen baar, a Nãaŋmɩn malaka wan Josefʋ sɛ̃ jãn pɔ wa 'yɛr kʋ wʋ, "Vaa ir 'mɔɔ a bie nɩ a wʋ ma, na fʋ jo chiin be Ijipitɩ wɛr pɔ, na fʋ tɩ be a be wa tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn na 'yɛr kʋ fʋ, bojũu a Hɛrɔd nɩ a wʋ nɩbɛ bʋɔrɔ na a bie kʋfʋ." 14Ka a Josefʋ ir 'mɔɔ a bie nɩ a wʋ ma a tɩ̃sɔɔ bɩ̃ɩn jo chiin be a Ijipitɩ. 15Be lɛ wʋ tɩ jɩ̃nɛ tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a Nãa Hɛrɔd na wa kpi. A yelsɩ anyã ɩ naa lɛ ka a na ɩ yelmɩ̃ɛ ɩka a lɛ a sɩ Soro 'yɛ'yɛrɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩka, "Ijipitɩ pɔ lɛ ɩn bʋɔl a n bie yin." 16A Nãa Hɛrɔd na wa bɔ̃ɔn ɩka a yɛ̃ dẽme banyã na yɩ a sapar bɛl wʋ naa a suur kpɛ wʋ a wʋ 'yɛr kʋ a wʋ sojasɩ ɩka ba chen tɩ kʋ dabile jaa na be a Bɛtɩlɛhɛm na ta yuom ayi bɩɩ na ba ta sɛrɛ ɛ, yi a sɔ̃ɔ 'lɔ jaa wʋn sʋʋr bɔ̃ɔn yi a yɛ̃ bɔ̃ɔnbɔ sɛ̃. 17A lɛ jaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Jeremiya na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ, 18"Ba wõn kɔkɔr be a Wurama tẽe pɔ, kõyiel nɩ wuur kpɩ̃ɛn, Wurachɛl lɛ kõnõ a wʋ bibiir 'yɔ̃ɔ. Ba kpi na, waa lɛ bʋɔrɔ 'maalfʋ ɛ bojũu baa lɛ chɛnɛ go ɛ." 19Hɛrɔd na wa kpi, Nãaŋmɩn malaka wan Josefʋ sɛ̃ be a Ijipitɩ jãn pɔ wa 'yɛr, 20"Vaa ir 'mɔɔ a bie nɩ a wʋ ma na fʋ chiin a Isɩral wɛr pɔ, a bala na dɔ̃ɔ bʋɔrɔ a bie kʋfʋ kpi naa." 21Josefʋ vaan ir 'mɔɔ a bie nɩ a wʋ ma chiin a Isɩral wɛr pɔ. 22Tɩchɛ wʋn wa wõ ɩka Archelaus lɛ di a nãa a Judiya a wʋ sãa kũu puor, wʋ joro na dãbɩ̃ɛ ɩka wʋ lɛ chen a be. Ka a Nãaŋmɩn wa kpãa wʋ a jãn pɔ ɩka wʋ chen be Galilee paal pɔ. 23Be lɛ wʋ chen Najaretɩ tɩ kpɩɛrɛ a be, ka a lɛ Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ, "Ban bʋɔl wʋ naa Najaretɩ nɩrɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\