Matiu 22

1Yesu lɛ lɔɔrɔ na sʋkpar kʋrɔ a nɩbɛ na wʋ 'yɛrɛ, 2"A Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nyɛntãan fɩka nãa kɔ̃ɔ na maal a wʋ bidaba na kulo pɔɔ paalaa bʋ̃diir. 3Wʋ tʋ̃n a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ ɩka ba tɩ 'yɛr a bala wʋn bʋɔl a pɔɔ paalaa jie, tɩchɛ a bala wʋn bʋɔl ka ba tɔr. 4"Wʋ lɛ tʋ̃n nɩyor ɩka ba tɩ 'yɛr a bala wʋn bʋɔl, 'Nyɛ, n maal a pɔɔ paalaa bʋ̃diir baar, n kʋn a n nadar nɩ a napɔl ka yele jaa chɔɔr baar, yɩ wa a pɔɔ paalaa jie.' 5"Tɩchɛ ka ba tɔr ka nyã jaa ma chen wʋ chenfʋ jie, ka ɩ̃sʋɔ mɩ chen a wʋ puo pɔ, ka ɩ̃sʋɔ mɩ chen a wʋ yar jie. 6Tɩchɛ ka a bala na chɛ nyɔɔr a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ ge ba tɩ na ba kʋ ba. 7A nãa suur ir naa ka wʋ tʋ̃ a wʋ sojasɩ ɩka ba tɩ kʋ a nɩkʋrbɔ bala tɩ chʋm a ba tẽe. 8"Tɩ na wʋ pãa 'yɛr kʋ a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ, 'Yele jaa chɔɔr baar, tɩchɛ a bala ɩn bʋɔl ba sɛɛ ɛ. 9Yɩ yi a tẽe pɔ tɩ bʋɔl nɩrɛ jaa yɩn nyɛ ka wʋ wa a pɔɔ paalaa jie.' 10Lɛ lɛ, a tʋ̃tʋ̃nbɔ yin a tẽe pɔ tɩ bʋɔl nɩrɛ jaa ban nyɛ, a nɩmɩn nɩ a nɩdɛbɛ ka a yir wa sɛɛn nɩbɛ wʋ jaa. 11"Tɩchɛ a nãa na wa kpɛ ɩka wʋ kaa a nɩbɛ, wʋ nyɛn daba ɩ̃sʋɔ na ba su a pɔɔbɩɛl fuu ɛ, 12Ka wʋ suur wʋ, 'N badaba, ŋmɩnɛ fʋ ɩrɛ wa kpɛ a ka tɩ ba su a pɔɔ paalaa fuu ɛ?' Ka a daba kpal a nɛɛ. 13"Ka a nãa 'yɛr kʋ a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ, 'Yɩ lũ a wʋ gbɛɛ naa nuur na yɩ lɔb wʋ bar yõo a libe pɔ, be lɛ nɩbɛ na kõnõ tɩ ɔɔrɔ nyɩmɛ.' 14"Nɩyɔɔ lɛ ba bʋɔl, tɩchɛ bɩ̃lãa lɛ ban chɛl ir." 15Be lɛ ka a Faraseemɩne guor taa na ba wa bɛɛr Yesu kaa na ba na nyɔɔ wʋ a wʋ 'yɛrbie pɔ. 16Be lɛ ba tʋ̃ a ba poturbo nɩ a nɩbɛ bamɩne na yi a Nãa Hɛrɔd sɛ̃, na ba 'yɛr, "Wiwile, sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka fʋ ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ, na fʋ wile Nãaŋmɩn sɔr nɩ yelmɩ̃ɛ, bojũu faa kaara lɛ nɩbɛ na 'yɛrɛ bɩɩ oor ɛ. 17'Yɛr kʋ sɩ a lɛ fʋn tɩɛr. A tara na sɔr ɩka sɩ yab a lõpoo kʋ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa bɩɩ sɩ ta yab ɛ?" 18Tɩchɛ a Yesu na bɔ̃ɔn a ba pʋtɩdɛɛr jũu, ka ka wʋ sʋʋr ba, "Yɩn nɛɛr ayi dẽme. Bo lɛ yɩ bʋɔrɔ ɩka yɩ bɛɛr ma kaa? 19Yɩ wiil ma a libir n kaa." Be lɛ ba de a libikur waan. 20Ka wʋ sʋʋr ba, "An foto nɩ an yuor lɛ be a libir pɔ?" 21Ka ba 'yɛr, "A Nãkpɛ̃ɛ Siisa lɛ." Lɛ lɛ ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ de a 'lɔ na ɩ a Nãkpɛ̃ɛ Siisa sofʋ na yɩ kʋ wʋ, na yɩ mɩ de a 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn sofʋ mɩ kʋ a Nãaŋmɩn." 22Ban wa wõ a nɩtɔ̃, nɛɛ 'maa ba naa ka ba bar wʋ tɩ chen jaa jomm. 23A bɩbir 'lɔ̃nɔ̃, a Saduseemɩne na 'yɛr ɩka a kũu pɔ irfʋ ba be be ɛ, ba wan a Yesu sɛ̃ wa sʋʋr wʋ, 24"Wiwile, Mosesɩ sɛb ɩka yɛbɛ wa kpi tɩ bar pɔɔ na ba tara bie ɛ, a wʋ yɛbɛ wʋ kul a pɔɔkʋɔr 'lɔ na wʋ dɔɔ bibiir kʋ a wʋ yɛbɛ 'lɔ na kpi. 25Yɛɛr ayopõi lɛ dɔ̃ɔ be a ka a sɩ sɛ̃ ka a ba kpɛ̃ɛ kul pɔɔ na waa dɔɔ bie ɛ, tɩ kpi tɩchɛ a pɔɔkʋɔr bar ka a yɛbɛ de kul. 26Ka a ayi sʋɔ mɩ de a pɔɔkʋɔr kul baa mɩ dɔɔ bie, tɩchɛ ka wʋ mɩ kpi. A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ ata tɩ tãn a ayopõi sʋɔ. 27Ba jaa na wa kul a pɔɔkʋɔr nyã lʋɔr taa baar a pɔɔkʋɔr nyã mɩ baar kpi. 28Bala wa ir yi a kũu pɔ, a nɩbɛ banyã ayopõi an pɔɔ, lɛ wʋn ɩ, an ɩ ba jaa kul wʋn lʋɔr taa?" 29Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yaa nyɛ yɩn bɔr, bojũu yaa bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn gãma nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ ɛ. 30Nɩbɛ wa ir a kũu pɔ, ba kʋ̃ lɛ kul taa ɛ, tɩ ban kaara fɩka malakasɩ na be a saaju. 31Tɩchɛ a kũu pɔ ir fʋ yele, yaa kar a lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ yɩ ɩka, 32n ɩ naa a Abraham Nãaŋmɩn nɩ a Isaakɩ Nãaŋmɩn nɩ a Jekɔb Nãaŋmɩn ɛ? Wʋ ɩn Nãaŋmɩn vʋr, waa ɩ Nãaŋmɩn kũu ɛ." 33A nɩbɛ na wa wõ a nɩtɔ̃ nɛɛr 'maa ba naa nɩ a wʋ wiilfʋ. 34A Faraseemɩne na wa wõ ɩka Yesu 'yɛr tʋ̃ɔ a Saduseemɩne, ba mɩ lɔ̃ɔn taa. 35Ka a ba ɩ̃sʋɔ na ɩ a nɛɛ wiwile sʋʋr 'yɛrbir bʋɔrɔ ɩka wʋ bɛɛr a Yesu kaa, 36"Wiwile, A Mosesɩ nɛbinsɩ a jaa pɔ, buor lɛ ɩ kpɛ̃ɛ?" 37Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, " 'Nʋ̃ a fʋ Soro Nãaŋmɩn nɩ a fʋ nyãa wʋ jaa, nɩ a fʋ nyɛvʋr wʋ jaa, nɩ a fʋ tɩɛr wʋ jaa.' 38Nyã lɛ ɩ a kpɛ̃ɛ nɩ a nɛdɔ̃ɔ. 39A ayi sʋɔ mɩ nɩ nyã, 'Nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ a fʋ kaar.' 40A Mosesɩ nɛɛr a jaa nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ wiilfʋ kpãkpãana na a binfʋ nyãna." 41A Faraseemɩne na wa 'mataa, Yesu sʋʋr ba naa. 42"Ŋmɩnɛ lɛ yɩ tɩɛr a Nɩ-iraa yele? An bie lɛ wʋ ɩ?" Ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "David bie lɛ." 43Ka a Yesu sʋʋr ba, "Ŋmɩnɛ lɛ ka a nãa David a Nãaŋmɩn Sɩɛ na dɔ̃ɔ kpɛ, a wʋ bʋɔl wʋ ɩka, 'N Soro'? Bojũu wʋ 'yɛr naa ɩka, 44'A Soro 'yɛr kʋ a n Soro, "Jɩ̃nɛ a n nũsʋ̃ɔ jie, ka n wa de a fʋ dɔ̃dẽme ka ba ɩ a fʋ gbɛɛ dɔɔlfʋ jie." ' 45Ala ɩ David bʋɔl wʋn wʋ ɩka, 'N Soro,' ŋmɩnɛ wʋn ɩrɛ wa ɩ a wʋ bie?" 46An yɩ a daar 'lɔ̃nɔ̃ chiine, nɩrɛ jaa ba lɛ haa nɛɛ 'yɛr 'yɛr ɛ bɩɩ lɛ 'la sʋʋr sʋʋrfʋ jaa go ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\