Matiu 23

1Yesu pãa 'yɛr kʋ a nɩyɔɔ bala nɩ a wʋ poturbo, 2"A nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne jɩ̃nɛ na a Mosesɩ dakɔɔ ju. 3A lɛ jũu, yɩ maala a lɛ ban wile tɩ na yɩ turo, tɩ yɩ ta maala a lɛ ban maala ɛ, bojũu ba maa turo a lɛ ban wile ɛ. 4Ba ma lũn tuor tɩɩr tuo nɩbɛ, tɩ maa sɔɔ de a ba nubir sɩɩr ɛ. 5"Yele jaa ban tʋ̃nɔ̃, ba ma bʋɔrɔ naa ɩka nɩbɛ ba nyɛ ba, na ba ma lũ a fɔɔr a ba jur pɔ, tɩ na ba ma su fuusɩ ban ma sɛ bonsɩ 'yɔ̃ɔ jaa vɛvɛɛ. 6Bala wa lɔ̃ɔ taa dire, a ji'yɔ̃ɔnsɩ jie lɛ ba ma nʋ̃ ɩka ba jɩ̃nɛ, nɩ a ba lɔ̃ɔfʋ jiir a jibɛrɛ jiir. 7Ala tɩ na ba ma bʋɔrɔ ɩka bama puoro ba a dar pɔ, na ba ma bʋɔrɔ ɩka nɩbɛ ba bʋɔlɔ ba, Wiwiilbe. 8"Yɩ ta sɔɔ ka ba bʋɔlɔ yɩ, Wiwiilbe ɛ, nɩkpɛ̃ɛ bʋ̃'yen tɛɛ lɛ yɩ tara. Yɩ jaa ɩn yɛɛr. 9Yɩ ta bʋɔl nɩrɛ jaa yɩ, sãa a wɛr pɔ ɛ, bojũu yɩ tara na Sãa bʋ̃'yen na be a saaju. 10Bɩɩ yɩ ta bʋɔl nɩrɛ jaa wiwile ɛ, bojũu yɩ tara na Wiwile bʋ̃'yen tɛɛ na ɩ a Nɩ-iraa. 11A 'lɔ na bʋɔrɔ ɩka wʋ ɩ a yɩ kpɛ̃ɛ wʋ ɩ a yɩ tʋ̃tʋ̃nɔ̃. 12Nɩrɛ 'lɔ na 'mɔɔrɔ a wʋ mɩ̃ɛ ire nɩ, Nãaŋmɩn na suun wʋn pĩlem tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ mɩ na siir wʋ mɩ̃ɛ Nãaŋmɩn na 'mɔɔ wʋn ka wʋ do. 13"Tɩchɛ nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ pɔɔn a nɩbɛ var bar a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ. Yɩn mɩ̃ɛ ba kpɩɛrɛ ɛ, tɩ na yɩ pɔɔ var a bala na bʋɔrɔ a kpɛfʋ bar. 15"Nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ ma yɔn jitɛbɛ nɩ a man pɔ na yɩ tɩ 'yɛr lɩɛb nɩrɛ tɩɛr, yɩn wa tʋ̃ɔ wʋ ka wʋ kaara a yɩ kaar, yɩ ma lɩɛb wʋ naa ka wʋn di dɔɔyɛ a bũu dagel pɔ a yɩ kaar. 16"Nɛbier ben a bala na ɩ jɔ̃n tɩ na ba tɔɔrɔ a jɔ̃n, na ba ma 'yɛr ɩka, 'Nɩrɛ 'lɔ na pɔn a Nãaŋmɩn puorfʋ yir a ba ɩ tuo ɛ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na pɔn a sɛlma 'lɔ na be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir a lũ wʋ naa.' 17Yɩ ɩn jɔ̃n na yɩ ɩ jɔlɔ. Buor lɛ ɩ kpɛ̃ɛ, a sɛlma bɩɩ a Nãaŋmɩn yir 'lɔ na maal a sɛlma ka wʋ ɩ a chɛchɛ? 18Yɩ mɩ 'yɛr naa, 'Ala ɩ nɩrɛ pɔn na a Nãaŋmɩn bɔɔr lofʋ jie, a ba tuo ɛ, tɩchɛ ala ɩ nɩrɛ pɔn na a Nãaŋmɩn kʋfʋ 'lɔ na dɔɔl a jie, a lũ wʋ naa.' 19Yɩn jɔ̃n banyã. Buor lɛ ɩ kpɛ̃ɛ, a kʋfʋ bɩɩ a Nãaŋmɩn bɔɔr lofʋ jie na ma vɛ̃ ka wʋ ɩ chɛchɛ? 20A lɛ jũu, nɩrɛ 'lɔ jaa na pɔn a Nãaŋmɩn bɔɔr lofʋ jie, pɔn wʋ naa nɩ bon jaa na dɔɔl a wʋ ju. 21Nɩrɛ 'lɔ mɩ na pɔn a Nãaŋmɩn yir, pɔn wʋ naa nɩ a nɩrɛ 'lɔ na jɩ̃nɛ a be. 22Nɩrɛ 'lɔ mɩ na pɔn a saaju, pɔn naa a Nãaŋmɩn nãkɔɔ nɩ a nɩrɛ 'lɔ mɩ na jɩ̃nɛ a be. 23"Nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ ma ir a bonsɩ pɔ jiir pie pɔ bʋ̃'yen lɔ̃ɔn badʋʋ gba vaar kʋ Nãaŋmɩn, tɩ na yɩ tɔr a Nãaŋmɩn nɛɛr ala na tɩrɛ bar na ɩ yelmɩ̃ɛ sɔr tufʋ, nɩbaal kaafʋ nɩ yelmɩ̃ɛ tarfʋ. A anyã lɛ a sɛɛ ɩka yɩ turo tɩ na yɩ taa ire amɩne bara ɛ. 24Yɩn jɔ̃tɔɔrbɔ ba nyã. Yɩ ma chuor a jãajubil bar tɩ ma vɔl a nyɔɔma. 25"Nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ ma pɛɛn a ŋmanyuraa nɩ a ladiraa a yõo tɩchɛ ka a pʋɔ sɛɛn bɔgar nɩ nyuur. 26Yɩn Faraseemɩne na ɩ jɔ̃n. Yɩ ma dɔ̃ɔ pɛɛ a ŋmanyuraa pʋɔ tɩchɛ ka a yõo mɩ pãa pɛɛ a yõo ka a vɩɛlɛ. 27"Nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ kaara fɩka yar ban pɩ̃ɛ ka a vɩɛlɛ, tɩchɛ ka a pʋɔ pɔ tara nɩbɛ kɔbɔ nɩ dɛɛr jaa bʋrɔ. 28Lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a yɩn a yõo, yɩ ɩn nɩtor a yɩ taaba sɛ̃, tɩchɛ a yɩ pʋɔm, yɩ tara na nɛɛr ayi nɩ putuyele. 29"Nɛbier ben a yɩn nɛɛ wiwiilbe nɩ a Faraseemɩne na ɩ a nɛɛr ayi dẽme sɛ̃. Yɩ mɛn a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ yar, tɩ na chɔɔr a bala na tor yar, 30tɩ na yɩ 'yɛr ɩka, 'Sɩn ta be be a sɩ sãakpãmɩne sɔ̃ɔ, sɩ kʋ̃ naa ta pʋɔ ba kʋ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ ɛ.' 31A nɩtɔ̃ jũu yɩ din a yɩ mɩ̃ɛ dãasɩɛ ɩka yɩ ɩn a nɩbɛ bala na kʋ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ bibiir. 32Yɩ baar baar a lɛ a yɩ sãakpãmɩne na dɔ̃ɔ ɩ. 33"Yɩn waa bibiir, ŋmɩnɛ yɩn ɩrɛ wa chɩ̃ɛ a bũu dagel kũu. 34A lɛ jũu ɩn tʋ̃n Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ, yɛ̃n dẽme, nɩ a wiwiilbe, ka yɩ kʋ bamɩne yɔɔl a daa ju, yɩn pɔɔn bamɩne na yɩ fɔb ba a yɩ lɔ̃ɔfʋ jiir, tɩ na yɩ pãa tulo yʋɔrɔ bʋɔrɔ ba a tẽn a jaa. 35Ka a na di yɩ a nɩbɛ bala na ɩ a nɩtor ba bɔ̃ɔ yele jaa yɩn kʋ, piel a Abel jɩ̃ɩ sɔ̃ɔ tɩ tãn a Jekariya bidaba Barakiya ban kʋ a Nãaŋmɩn bɔɔr lofʋ jie nɩ a puorfʋ jie chara pɔ. 36Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a yɩn dɩna nɩbɛ na nyɛn gefʋ a yele anyãna jũu. 37"Pa yɩn Jerusalɛm nɩbɛ, a yɩn na ma kʋrɔ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na yɩ lɔɔrɔ a bala a Nãaŋmɩn na tʋ̃ a yɩ sɛ̃ nɩ kʋsɩbɛ, nyɛ lɛ an ma ɩrɛ ma vɔlaa jɩ̃ ka n ma bʋɔrɔ ɩka n kaal a fʋ bibiir 'mataa fɩka nʋ̃ɔ na ma ũun a wʋ bil, tɩchɛ ka faa bʋɔrɔ ɩka fʋ maal a lɛ ɛ. 38A lɛ jũu n bar a fʋ tẽe kʋ fʋ ka wʋ ɩ dakpolo. 39Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka yɩ kʋ̃ lɛ nyɛ ma go ɛ, wa tɩ tãn yɩn na 'yɛr ɩka, 'Nãaŋmɩn wʋ sʋ̃ʋ a 'lɔ wʋn tʋ̃.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\