Matiu 24

1Yesu na wa yi a Nãaŋmɩn puorfʋ yir pɔ na wʋ chiine, a wʋ poturbo turo wile ɩka wʋ nyɛ lɛ ban mɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir ka wʋ kaara. 2Be lɛ a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Mɩ yɩ mɩ nyɛ naa anyãna a jaa? Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a kʋsɩvɩɛl anyãna ɩ̃sʋɔ jaa kʋ lɛ wa chɛnɛ dɔɔl a wʋ tɔ ju ɛ. Ban wa dãn a jaa lɔb." 3Yesu na wa do jɩ̃nɛ a Olive Tɔ̃ɔju, a poturbo wan a wʋ sɛ̃ a ba tɛɛ wa sʋʋr wʋ, "'Yɛr kʋ sɩ a daar 'lɔ̃nɔ̃ a anyãna nɩ na ɩ. Bo lɛ na ɩ a jɩ̃nɛ a fʋ waa sɔ̃ɔ nɩ a wɛr baarfʋ daar?" 4Ka a Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ bɔ̃ɔn sʋ̃ ka nɩrɛ jaa ta wa bɛl yɩ ɛ. 5Bojũu, nɩyɔɔ na de naa maa yuor waan wa 'yɛrɛ, 'Maa lɛ a Nɩ-iraa,' na ban bɛl nɩyɔɔ. 6Yɩn wa wõn tam, ka ba 'yɛrɛ a tam 'yɛr, yɩ ta mɩrɛ ɛ. A lɛ na ɩ naa, tɩchɛ a wɛr baarfʋ chɛnɛ na be puor. 7Paal dẽdẽme na yin tam, ka a nãmɩne mɩ yɩ tam ka kɔ̃ mɩ lo ka a tẽe jiir amɩne dɔ̃ɔnɔ̃. 8A dɔɔyɛ anyãna, an kaara fɩka a pɔɔ na ma dɔɔrɔ ka a wõnõ wʋ. 9"Ban pãa nyɔɔr yɩn chiin na ba tɩ pɔb yɩ na ba kʋ yɩ, ka a paalsɩ a jaa 'laar yɩ, yɩn sɔɔ ma jũu. 10Nɩyɔɔ na bar a ba sɔɔfʋ, na ba gar 'yɔ̃ɔ taa na ba 'laar taa. 11Jir ŋmarba 'yɛ'yɛrbɛ na wan wa 'yɛrɛ bɛlɛ nɩyɔɔ. 12Nɩyɔɔ nɩ na tɔr Nãaŋmɩn nɛɛ, ba kʋ̃ nʋ̃ taa ɛ. 13Tɩchɛ nɩrɛ nyã na ara tɩ tãn a baaraa Nãaŋmɩn na faa wʋ naa. 14Ban mʋɔl a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr nʋ̃ɔ nyã a wɛr wʋ jaa ka a ɩ dãasɩɛ a paalsɩ a jaa pɔ, tɩchɛ ka a wɛr pãa baar. 15"Yɩn wa nyɛ naa a yele 'lɔ a Nãaŋmɩn na 'laar na waara nɩ sɔ̃ɔfʋ ka wʋ be a jichɛchɛ 'lɔ nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Danɩɛl na dɔ̃ɔ 'yɛr. Vɛ̃ ka a nyã na kara bɔ̃ɔ a par. 16Yɩn wa nyɛ a lɛ a nɩbɛ bala na kpɩɛrɛ a Juda, ba jo do a tɔ̃ɔ ju. 17Nɩrɛ jaa na be gar ju, wʋ ta suu a die pɔ tɩ de bon jaa ɛ. 18'Lɔ mɩ na be a puo pɔ wʋ ta kul a yir tɩ de a wʋ fuu ɛ. 19A bɩbir nyãna wa vɩɛ an ɩn tuo kʋ a pɔɔpʋʋr nɩ a bala na tara a bi'yɛnsɩ. 20Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a yɩ jofʋ ta ɩ sɩ̃ɛ ɛ, bɩɩ a Pɛ̃nfʋ Bɩbir Daar ɛ. 21Nãaŋmɩn na maal a wɛr wa tãn a pʋ̃pãanyã, baa di a dɔɔyɛ nyã bʋrɔ ɛ, bɩɩ dɔɔyɛ kʋ̃ lɛ wa jɩ̃ wʋ go ɛ. 22Ala ɩ a Nãaŋmɩn ba ŋmaa a ber ala bar ɛ, nɩrɛ kʋ̃ lɛ chɛnɛ go ɛ. Tɩchɛ a bala wʋn chɛl ir jũu wʋn ŋmaan a ber bar. 23A lɛ daar nɩrɛ wa 'yɛr yɩ ɩka, 'Nyɛ a Nɩ-iraa,' bɩɩ ''Lɔ nɩ nyã,' yɩ ta sɔɔ de ɛ. 24Bojũu jirsɩ Nɩ-irsɩ nɩ jirsɩ 'yɛ'yɛrbɛ na wa naa wa tʋ̃nɔ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ na ba bɛl nɩbɛ bamɩne ala ɩ ba tʋ̃ɔ naa ban 'mantaa bɛl a bala a Nãaŋmɩn na chɛl ir. 25Yɩ nyɛ, n den nie 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ. 26"A lɛ jũu, bala wa 'yɛr kʋ yɩ ɩka, 'Nyɛ 'lɔ nɩ nyã a dãlpʋɔ ju,' yɩ ta yi a be ɛ. 'Bala wa 'yɛr nyɛ, 'lɔ nɩ nyã a die pɔ,' yɩ ta sɔɔ ɛ. 27A lɛ a saa nyɩɩrfʋ na ma yi a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie na wʋ chaar 'yɔ̃ɔ a mɔ̃tɔ̃ɔ mʋrfʋ jie, lɛ lɛ a maa Nɩsaal Bie waa mɩ na kaara. 28Jie 'lɔ jaa bʋ̃kũu na be, be lɛ a sɩdumo ma 'laara. 29"Ajienaa, a ber anyãna a dɔɔyɛ baarfʋ puor, 'A mɔ̃tɔ̃ɔ na lii naa, ka a chuu mɩ kʋ̃ lɛ chaar ɛ, ka a ŋmɛrbie pɔrɔ yire a saaju loro, ka a saaju bonsɩ a jaa dɔ̃ɔnɔ̃.' 30"A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ban nyɛ a maa Nɩsaal Bie na waara a julõjuur pɔ, ka a paalsɩ a jaa na be ka a wɛr pɔ kõnõ. Ka ba nyɛ a maa Nɩsaal Bie na yi a saaju a julõjuur pɔ, waara nɩ kpɛ̃ɔ nɩ tɩɩr. 31Wʋn tʋ̃n a wʋ malakasɩ ka ba pɛɛl a ɩɩl kpɛ̃ɔ jaa na ba bʋɔl a nɩbɛ bala wʋn chɛl ir a wɛr wʋ jaa 'mataa. 32"Yɩ de a pɔlpɔl tɩɛr yele jãn yɛ̃. 'Lɔ wa tʋɔrɔ a vaar, yɩ bɔ̃ɔn ɩka a tʋl sɔɔ gbʋr naa. 33A lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ, yɩn wa nyɛ a yelsɩ anyãna, yɩ bɔ̃ɔn ɩka a maa Nɩsaal Bie waa gbʋr naa jaa yɛ̃yɛ̃. 34Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a pʋ̃pãanyã nɩbɛ kʋ̃ kpi baar ɛ, wa tɩ tãn a yelsɩ anyãna na ɩ. 35A saaju nɩ a wɛr na wa baaraa, tɩchɛ maa 'yɛrbie 'lɔ kʋ̃ wa baar ɛ. 36"Nɩrɛ jaa ba bɔ̃ɔ a bɩbir nyã ɛ, bɩɩ a sɔ̃ɔ ɛ, a malakasɩ mɩ gba na be a saaju ba bɔ̃ɔ ɛ, bɩɩ a Bie ɛ, ka a Sãa tɛɛ ba lɛ bɔ̃ɔ ɛ. 37A lɛ an dɔ̃ɔ kaara a Nowa sɔ̃ɔ, lɛ lɛ an mɩ na kaara a maa Nɩsaal Bie waa sɔ̃ɔ. 38Bojũu sɛrɛ, tɩchɛ ka a kɔ̃paalaa wa nɩbɛ dire na, tɩ nyuro, ka dɔɔr nɩ pɔbɔ kulo taa, tɩ tãn a bɩbir 'lɔ a Nowa na kpɛ a daka bulomtum pɔ. 39Baa bɔ̃ɔn ɛ, tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a kɔ̃paalaa na wa di ba, lɛ mɩ lɛ an kaara a maa Nɩsaal Bie waa daar. 40Nɩbɛ ayi na ben puo pɔ, ka a Nãaŋmɩn wa de a ɩ̃sʋɔ chiin tɩ bar a ɩ̃sʋɔ. 41Pɔbɔ ayi na 'mantaa nɩɛnɛ jɔ̃ ka a Nãaŋmɩn wa de a ɩ̃sʋɔ chiin tɩ bar a ɩ̃sʋɔ. 42"A lɛ jũu yɩ kaara sʋ̃, bojũu yaa bɔ̃ɔ a bɩbir 'lɔ a yɩ Soro nɩ na wa ɛ. 43Tɩchɛ yɩ bɔ̃ɔn a yele anyã par, a yir sʋɔ ta bɔ̃ɔn a sɔ̃ɔ 'lɔ a nãnyie na waara a tɩ̃sɔɔ, wʋ kʋ̃ naa gur ɛ, ka a nãnyie wa kar kpɛ wʋ a yir ɛ. 44A lɛ jũu, yɩ mɩ guro a yɩ mɩ̃ɛ, bojũu a maa Nɩsaal Bie na wan a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn kʋ̃ bɔ̃ɔn ɛ. 45"An lɛ a nɩrɛ 'lɔ na ɩ a yɛ̃ nɩ a yelmɩ̃ɛ sʋɔ a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na 'yɔ̃ɔ ka wʋ kaara wʋ a yir na wʋ kʋrɔ a tʋ̃tʋ̃nbɔ a ba bʋ̃diir a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn 'yɔ̃ɔ wʋ? 46An ɩn bɔɔsʋ̃n kʋ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na wa nyɛ ka wʋ ɩrɛ a lɛ. 47Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, wʋn vɛ̃n ka wʋ kaara a wʋ bonsɩ a jaa. 48Tɩchɛ ala ɩ a tʋ̃tʋ̃nɔ̃ nyãna ɩn putusʋɔ na wʋ tɩɛr a wʋ nyãa pɔ ɩka, a n nɩkpɛ̃ɛ kor naa, 49tɩ piel gere a tʋ̃tʋ̃nbɔ bala na be a yir tɩ pãa ma di na wʋ ma pʋɔ a dãnyurbo pɔ, 50a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na wa dũu wʋ naa a bɩbir 'lɔ wʋn ba tɩɛr nɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ wʋn ba bɔ̃ɔn ɛ. 51Wʋn ŋma wʋn gbʋl gbʋl 'yɔ̃ɔ a nɛɛr ayi dẽme pɔ, be lɛ ban kõnõ tɩ ɔɔrɔ nyɩmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\