Matiu 25

1"A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ na kaara fɩka pɔɔsarsɩ pie na de a ba fɩ̃tɩnɛ ɩka ba tɩ tuor a pɔɔ paalaa nɩ a wʋ sɩrɛ. 2Ka a ba anũu ɩ jɔlɔ, tɩchɛ ka a ba anũu mɩ ɩ yɛ̃ dẽme. 3A jɔlɔ bala den a ba fɩ̃tɩnɛ tɩchɛ baa de kãa pʋɔ ɛ, 4tɩchɛ ka a ba anũu bala mɩ na ɩ a yɛ̃ dẽme, de kãa pʋɔ a ba fɩ̃tɩnɛ pɔ. 5A pɔɔ paalaa sɩrɛ na wa kor a waa jũu, gʋ̃ɔ kpɛ ba naa ka ba gã gur. 6"A tɩ̃sɔɔ bɩ̃ɩn lɛ ba ŋme chɛlma tãna 'yɛrɛ, 'A pɔɔ paalaa sɩrɛ waara, yɩ yi wa tuor wʋ yooo.' 7"A pɔɔsarsɩ pie banyãna vaan ir tɩɛ tɩɛ a ba gonsɩ 'yɔ̃ɔ a ba fɩ̃tɩnɛ pɔ. 8A jɔlɔ bala 'yɛr kʋ a yɛ̃ dẽme, 'Yɩ pʋr a yɩ kãa amɩne kʋ sɩ, a sɩ bonsɩ kpĩine naa.' 9"Be lɛ ka a yɛ̃ dẽme bala 'yɛr kʋ ba, 'Kai, a kʋ̃ ta sɩ nɩ a yɩn ɛ. Yɩ chen a be ban daara na yɩ tɩ da.' 10"Tɩchɛ, ban lɩɛb chiine a dafʋ jie, a pɔɔ paalaa sɩrɛ wa naa, ka a bala jaa na chɔɔr 'mataa kpɛ a pɔɔ paalaa kulfʋ jie, tɩ na ba nyɔɔ a pãn pɔɔ. 11"A jɔlɔ anũu bala mɩ wa bɩɛr wa na ba mɩ wa kpooro a pãn 'yɛr, 'Nɩkpɛ̃ɛ, nɩkpɛ̃ɛ, yuo a pãn ka sɩ kpɛ.' 12"Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ba, 'Yelmɩ̃ɛ jaa, n ba bɔ̃ɔ yɩ ɛ.' 13"A lɛ jũu yɩ gu yɩ mɩ̃ɛ bojũu yaa bɔ̃ɔ a bɩbir bɩɩ a sɔ̃ɔ ɛ. 14"A mɩ lɛ nyɛntãan go fɩka daba kɔ̃ɔ na bʋɔrɔ yɔfʋ na wʋ bʋɔl a wʋ gbãgbaar 'mataa de a wʋ bonsɩ põ ba. 15Wʋ kʋn ɩ̃sʋɔ sɛlbie anũu, na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ mɩ sɛlbie ayi na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ mɩ sɛlbir bʋ̃'yen. Wʋ ma kʋn ɩ̃sʋɔ jaa man a wʋ fɔ̃ɔ, tɩ na wʋ yɔ. 16A 'lɔ na de a sɛlbie anũu tɩ yar nyɛ sɛlbie anũu tʋ̃nɔ̃ dɔɔl. 17A 'lɔ mɩ na de a sɛlbie ayi tɩ yar mɩ nyɛ sɛlbie ayi tʋ̃nɔ̃ dɔɔl. 18Tɩchɛ a 'lɔ na de a sɛlbir bʋ̃'yen tɩ tuun bɔɔ de a wʋ nɩkpɛ̃ɛ sɛlbir ũu. 19"An wa kor bɩ̃lãa ka a gbãgbaar bala nɩkpɛ̃ɛ wa wa ɩka ba guor a sɛlbie yele. 20A 'lɔ na de a sɛlbie anũu waan na sɛlbie anũu wa 'yɛr, 'Nɩkpɛ̃ɛ, sɛlbie anũu lɛ fʋ dɔ̃ɔ kʋ ma, nyɛ sɛlbie anũu tɔ̃nɔ̃ lɛ n nyɛ dɔɔl.' 21"Ka a wʋ nɩkpɛ̃ɛ 'yɛr kʋ wʋ, 'Fʋ tʋ̃n vɩla, gbãgbamɩ̃ɛ lɛ fʋ ɩ. Fʋ tara na yelmɩ̃ɛ a bʋ̃bile pɔ, ɩn 'yɔ̃ɔ fʋn ka fʋ kaara bʋ̃yɔɔ. Wa pʋɔ ma ka sɩ 'mataa dire a nʋ̃ɔ.' 22"A 'lɔ mɩ wʋn kʋ a sɛlbie ayi wa 'yɛr kʋ a wʋ nɩkpɛ̃ɛ, 'Fʋ dɔ̃ɔ kʋ ma sɛlbie ayi, nyɛ sɛlbie ayi tʋ̃nɔ̃ lɛ n nyɛ dɔɔl.' 23"Ka a wʋ nɩkpɛ̃ɛ 'yɛr kʋ wʋ, 'Fʋ tʋ̃n vɩla, gbãgbamɩ̃ɛ lɛ fʋ ɩ. Fʋ tara na yelmɩ̃ɛ a bʋ̃bile pɔ, ɩn 'yɔ̃ɔ fʋn ka fʋ kaara bʋ̃yɔɔ. Wa pʋɔ ma ka sɩ 'mataa dire a nʋ̃ɔ.' 24"A 'lɔ mɩ wʋn kʋ a sɛlbir bʋ̃'yen wa 'yɛr naa, 'Nɩkpɛ̃ɛ, n bɔ̃ɔn na fʋn ɩ nɩbikõo sʋɔ na fʋ ma ŋma a be fʋn ba bʋr ɛ, na fʋ ma wob a be fʋn maa yaar bar ɛ. 25Ala lɛ so ka dãbɩ̃ɛ kpɛ ma ka de a fʋ sɛlbir tɩ ũu bar. Nyɛ a fʋ sɛlbir.' 26"Ka a wʋ nɩkpɛ̃ɛ 'yɛr kʋ wʋ, 'Fʋ̃ʋ gbãgbaputuo nɩ koro sʋɔ nyã. Fʋn ben bɔ̃ɔn ɩka n ma ŋman a be ɩn maa bʋr ɛ, naa wob a jie 'lɔ ɩn maa yaar bar ɛ, 27a ta sɛɛn ɩka fʋ ta de a n sɛlbir tɩ yɔ̃ɔ a libie yir pɔ, ka maa ta wa lɩɛb wa ka n nyɛ tʋ̃nɔ̃ dɔɔl ɛ? 28" 'Yɩ faa a sɛlbir bʋ̃'yen a wʋ sɛ̃ na yɩ kʋ a nɩrɛ 'lɔ na tara a sɛlbie pie. 29Nɩrɛ 'lɔ jaa na tara yɔɔ, ban kʋ wʋn yɔɔ pʋɔ ka ba tara yɔɔ tɩchɛ a nɩrɛ 'lɔ na ba tara bon jaa ɛ, a bɩ̃lãa 'lɔ wʋn tara gba ban faan yin a wʋ sɛ̃. 30A gbãgbaburbur nyã 'lɔ, yɩ de wʋ lɔb bar yõo be lɛ ban kõnõ tɩ ɔɔrɔ nyɩmɛ.' 31"A maa Nɩsaal Bie wa wa a n tɩɩr pɔ, nɩ a n malakasɩ ba jaa, ɩn wa jɩ̃nɛ naa, a n tɩɩr nãalʋ̃ʋ dakɔɔ ju. 32A paalsɩ a jaa na pãa lɔ̃ɔ taa a n niem, ka n pãa oor a nɩbɛ nɩtãa lɛ pɛchinɛ na ma oor a piir nɩ a bʋʋr. 33Ɩn oon a piir bar a n nũsʋ̃ɔ jie, tɩchɛ ka a bʋʋr mɩ ara a n gʋbaa jie. 34"Ka n pãa 'yɛr kʋ a bala na be a n nũsʋ̃ɔ jie, 'Yɩ wa, yɩn a n Sãa Nãaŋmɩn na sʋ̃ʋ. Yɩ wa kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ, de a yɩ nãbomo wʋn chɔɔr bin gun yɩ a wɛr pielfʋ sɔ̃ɔ. 35Bojũu kɔ̃ dɔ̃ɔ kpɛ ma, ka yɩ kʋ ma ka n di, kɔ̃nyũur dɔ̃ɔ kpɛ ma, ka yɩ kʋ ma kʋ̃ɔ ka n nyũ, n dɔ̃ɔ ɩ sãan ka yɩ ir ma sãan. 36N ba dɔ̃ɔ tara bʋ̃sursɩ ɛ, ka yɩ kʋ ma fuu ka n su, n dɔ̃ɔ bɩɛrɛ ka yɩ sãa ma. N dɔ̃ɔ be pɔɔfʋ die pɔ, ka yɩ wa piir ma kaa.' 37"A nɩmɩn na pãa lɩɛb sʋʋr wʋ, 'Sɩ Soro, nyɩnɛ lɛ sɩ nyɛ fʋ, ka a kɔ̃ kpɛ fʋ, ka sɩ kʋ fʋ bʋ̃diir a fʋ di, bɩɩ ka kɔ̃nyũur kpɛ fʋ, ka sɩ kʋ fʋ kʋ̃ɔ a fʋ nyũ? 38Sɔ̃ɔ buor lɛ sɩ nyɛ fʋ, ka fʋ ɩ sãan ka sɩ ir fʋ a sãan, bɩɩ ka faa tara bʋ̃sursɩ ɛ, ka sɩ kʋ fʋ fuu a fʋ su? 39Sɔ̃ɔ buor lɛ sɩ nyɛ fʋ, ka fʋ bɩɛrɛ, ka sɩ tɩ piir fʋ kaa, bɩɩ sɔ̃ɔ buor lɛ ba nyɔɔ fʋ pɔɔ ka sɩ chen tɩ piir fʋ kaa?' 40"A nãa na 'yɛr kʋ ba, 'Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, a lɛ yɩn dɔ̃ɔ maal kʋ a nɩba'yɔ̃ɔnsɩ bala na ɩ a n sofʋ, maa lɛ yɩ maal kʋ.' 41"Tɩchɛ na wʋ pãa 'yɛr kʋ a bala mɩ na be a wʋ gʋbaa jie, 'Pɔ 'yɔ̃ɔfʋ turo yɩ naa, yɩ tɔɔ chen be na yɩ tɩ kpɛ a bũu 'lɔ a Nãaŋmɩn na gbɔɔ gun a tɩɩ nɩ a wʋ malakasɩ. 42Bojũu kɔ̃ dɔ̃ɔ kpɛ ma, ka yaa kʋ ma bon jaa ka n di ɛ. Kɔ̃nyũur dɔ̃ɔ kpɛ ma, ka yaa kʋ ma kʋ̃ɔ ka n nyũ ɛ. 43N dɔ̃ɔ ɩ sãan, ka yaa kaa ma sãan kaa fʋ ɛ, n ba tara bon jaa na su ɛ, ka yaa kʋ ma fuu ka su ɛ, ka n bɩɛrɛ, bɩɩ be pɔɔfʋ die pɔ, ka yaa wa piir ma kaa ɛ.' 44"Ka ba pãa mɩ lɩɛb sʋʋr wʋ, 'Sɩ Soro, sɔ̃ɔ buor lɛ sɩ nyɛ fʋ, ka a kɔ̃ kpɛ fʋ, bɩɩ ka a kɔ̃nyũur kpɛ fʋ, bɩɩ ka fʋ ɩ sãan, bɩɩ ka faa tara bon jaa na su ɛ, bɩɩ ka fʋ bɩɛrɛ, bɩɩ ka fʋ be pɔɔfʋ die pɔ, ka saa kaa fʋ ɛ?' 45"Wʋ 'yɛr kʋ ba, 'Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, yɩn ba maal kʋ a nɩba'yɔ̃ɔnsɩ bala ɩ̃sʋɔ ɛ, maa lɛ yaa maal kʋ ɛ.' 46"A nɩbɛ banyãna na chen a dɔɔyɛ 'lɔ na ba tara baarfʋ jie, tɩchɛ ka a nɩmɩn mɩ chen a nyɛvʋr na ba tara baarfʋ jie."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\