Matiu 26

1A Yesu na wa 'yɛr a anyãna a jaa baar, wʋ 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, 2"Yɩ bɔ̃ɔn ɩka a chɛn ber ayi ka a Gõl Bar Difʋ na ta, ka ba na de a maa Nɩsaal Bie tɩr ka ba kpa ma a daa ju." 3A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a nɩbɛrɛ lɔ̃ɔ taa a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ yir na di Kayafasɩ, 4na ba bʋɔrɔ vuo ban na tu nyɔɔ a Yesu na ba kʋ. 5Tɩchɛ ka ba 'yɛr, a ta ɩ a Gõl Bar Difʋ sɔ̃ɔ ɛ, ka jɛɛr taa ɩrɛ wa ir a chara pɔ ɛ. 6Yesu na wa be a Betanɩ a Simon 'lɔ na dɔ̃ɔ ɩ a kɔ̃kɔ̃mɔ̃ yir, 7ban wa jɛ̃ dire, pɔɔ kɔ̃ɔ waan na pɩ̃rtɔvɩla nɩ kãnyũu kɔ̃ɔ dafʋ na ba wõnõ ɛ, na wʋ kpaar dɔɔl a Yesu ju. 8A poturbo na wa nyɛ a lɛ, ba nyɛn suur na ba 'yɛr, "Bo lɛ so ka wʋ sɔ̃ɔnɔ̃ a kãnyũu nyã bar a nɩtɔ̃? 9Fʋn taa den a kãnyũu anyãna da libiyɔɔ de kʋ a nɔ̃n dẽme." 10Yesu na bɔ̃ɔn a ba tɩɛr, wʋ 'yɛr kʋ ba, "Bãa 'yɔ̃ɔ lɛ yɩ mii 'yɔ̃ɔ wʋ? Wʋ maal vɩla kʋ ma. 11A nɔ̃n dẽme 'lɔ, yɩn nɩ bala ben ka tɩchɛ maa kʋ be a yɩ sɛ̃ sɔ̃ɔ jaa ɛ. 12Wʋn kpaar a kãnyũu anyãna 'yɔ̃ɔ ma, wʋ maal a lɛ chɔɔr ma gun a n ũufʋ. 13Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, jie jaa ban wa mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna a wɛr wʋ jaa pɔ, ban 'yɛr naa a lɛ a pɔɔ nyã na ɩ na ba chɛnɛ tara a wʋ tɩɛr." 14A Pie Nɩ Ayi bala ɩ̃sʋɔ ban bʋɔlɔ Judas Isɩkariyot chen a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ sɛ̃ 15tɩ sʋʋr ba, "Bo lɛ yɩn kʋ ma ala ɩ n de wʋn 'yɔ̃ɔ a yɩ nuur pɔ?" Ba sɔr sɛlbie lɩjɛr nɩ pie kʋ wʋ. 16An yɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ wʋ bʋɔrɔ na vuo wʋn na tu de a Yesu 'yɔ̃ɔ a ba nuur pɔ. 17A bɩbir dɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ ɩ naa a Paanʋ̃kõo Lɔ̃ɔfʋ, ka a Yesu poturbo wa sʋʋr wʋ, "Nyɩnɛ lɛ fʋ bʋɔrɔ ɩka sɩ chen tɩ chɔɔr a Gõl Bar nyã Difʋ bar ka sɩ tɩ di?" 18Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen a tẽe pɔ, daba kɔ̃ɔ sɛ̃ na yɩ tɩ 'yɛr kʋ wʋ, 'A wiwile 'yɛr naa, a n sɔ̃ɔ gbʋr naa, ka maa nɩ a n poturbo na di a Gõl Bar Difʋ a fʋ yir.' " 19A poturbo ɩn a lɛ jaa a Yesu na 'yɛr ɩka ba ɩ. Ka ba maal a Gõl Bar bʋ̃diir. 20A jãanʋɔr na wa ta, Yesu nɩ a wʋ poturbo Pie nɩ Ayi wa jɛ̃n jil a bʋ̃diir na di. 21Ban wa dire, wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, a yɩ ɩ̃sʋɔ na gar 'yɔ̃ɔ ma." 22Be lɛ ka ba jaa pʋʋr sɔ̃ɔ ka ba sʋrɔ wʋ bʋ̃'yen 'yen, "An ɩn maa lɛ ɔ, n Soro?" 23Ka a Yesu 'yɛr, "A 'lɔ ɩn 'mataa tun ala bʋ̃'yen pɔ lɛ na gar 'yɔ̃ɔ ma. 24A maa Nɩsaal Bie na kpi naa nɩtãa lɛ ban sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ. Tɩchɛ nɛbier ben a nɩrɛ 'lɔ na gar 'yɔ̃ɔ a maa Nɩsaal Bie wʋn din dɔɔyɛ gar nɩrɛ jaa. Bala ta ba dɔɔ wʋ ɛ, ala sa." 25Judas a 'lɔ na gar 'yɔ̃ɔ wʋ sʋʋr, "An ɩn maa lɛ ɔ, Wiwile?" Ka a Yesu sɔɔ, "Ɔ̃ɔ, fʋ̃ʋ lɛ." 26Ban wa dire, Yesu den a paanʋ̃ɔ puor Nãaŋmɩn yãan na wʋ ŋma de kʋ a wʋ poturbo, tɩ na wʋ 'yɛr, "Yɩ de 'wɔb, a maa ɩ̃gãn lɛ." 27Wʋ lɛ den a ŋmele 'lɔ ban nyuro nɩ, na wʋ puor Nãaŋmɩn yãan tɩ lɛ de kʋ ba, "Yɩ jaa yɩ de nyũ. 28A anyãna lɛ ɩ a n jɩ̃ɩ na ɩ a nɛtɩraa ɩn tara nɩ yɩ na tara kpɛ̃ɔ. An kpaar na a faa nɩyɔɔ ka yelbier vɛ̃ kʋfʋ be be. 29N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, n kʋ̃ lɛ nyũ a dãa anyãna ɛ, wa tɩ tãn a daar 'lɔ̃nɔ̃ ɩn na 'mataa nyũn yɩ a dãpaalaa a n Sãa nãalʋ̃ʋ pɔ." 30Ban wa yiel a yiel dãn Nãaŋmɩn, ba suun chen a Olive Tɩɩr Tɔ̃ɔ ju. 31Yesu 'yɛr kʋ ba, "Yɩ jaa na jon a tɩ̃sɔɔ nyãna tɩ bar ma a n yõ, a maa jũu. A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, 'Ɩn ŋme naa pɛchinɛ kʋ ka a piir yɛ̃yɛl.' 32Tɩchɛ maa wa ir a kũu pɔ, ɩn dɔ̃ɔ yɩn nie chen a Galilee." 33Ka a Pita 'yɛr kʋ wʋ, "Ala ɩ ba jaa sɔɔn bar fʋ a fʋ jũu, maa 'lɔ kʋ̃ bar fʋ ɛ." 34Yesu 'yɛr kʋ a Pita, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ fʋ, ɩka a tɩ̃sɔɔ nyãna a nɔrdɔ̃ɔ kʋ̃ kõ ɛ, tɩchɛ ka fʋ chiir ma gbɛɛ ata." 35Tɩchɛ ka a Pita 'yɛr kʋ wʋ ɩka, "Ala ɩ maa nɩ fʋ̃ʋ na 'mataa kpi gba, tɩ n kʋ̃ 'yɛr ɩka n ba bɔ̃ɔ fʋ ɛ." Ka a poturbo bala mɩ na chɛ 'yɛr a lɛ nɛ. 36Yesu nɩ a wʋ poturbo chen a jie 'lɔ ban bʋɔlɔ a Getɩsemanɩ, ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ jɩ̃nɛ a kana tɩchɛ ka n chen tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn." 37Be lɛ wʋ tara Pita nɩ Jebedee bibiir ayi ka a wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ yɔɔ jaa ka tɩɛr nyɔɔ wʋ. 38Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "N tɩɛr sɔ̃ɔ naa, tɩ nyɛtãan kũn, yɩ jɩ̃nɛ a ka na gu ma." 39Wʋ chen a niem bɩ̃lãa tɩ lo kpa tẽe sʋɔrɔ Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, "N Sãa ala ɩ a tara naa ɩfʋ kɔ̃ɔ, vɛ̃ ka a dɔɔyɛ ŋmele nyãna po ma. Tɩchɛ a ta ɩ lɛ maa na bʋɔrɔ ɛ, tɩ a ɩ a lɛ fʋ̃ʋ na bʋɔrɔ." 40Wʋ lɩɛb wa a poturbo sɛ̃ wa nyɛ ka ba guro. Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "A mɔ̃ yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ jɛ̃ bɩ̃lãa jaa gu ma ɛ? 41Yɩ jɛɔ chɛlɛ, na yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn ka a bɛɛr kaa ta wa nyɔɔ yɩ ɛ. A ba tɩɛr bʋɔrɔ naa tɩchɛ ka a ba ɩ̃gãma ba tʋɔr ɛ." 42Wʋ lɛ chen a gbɛɛ ayi sʋɔ tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn. "N Sãa, ala ɩ a dɔɔyɛ ŋmele nyã kʋ̃ tʋ̃ɔ po ma ɛ, ka maa ba nyũn wʋ ɛ, fʋ̃ʋ bɔfʋ wʋ ɩ." 43Wʋ lɛ wan wa nyɛ ka ba chɛnɛ guro, bojũu gʋ̃ɔ kpɛ ba naa. 44Be lɛ wʋ lɛ bar ba tɩ chen a gbɛɛ ata sʋɔ tɩ sʋɔr Nãaŋmɩn a lɛ nɛ nɩ wʋ ju. 45Wʋ lɩɛb wa a poturbo sɛ̃ wa sʋʋr ba, "Yɩ chɛnɛ na gã guro na yɩ pɛnɛ wɛ? Nyɛ, a sɔ̃ɔ ta naa ka ban gar 'yɔ̃ɔ a maa Nɩsaal Bie de wʋ kʋ a yelbe-ɩrbɛ. 46Yɩ vaa ir ka sɩ chen. Yɩ nyɛ a gagaraa na waara." 47A Yesu na chɛnɛ 'yɛrɛ, ka Judas na ɩ a wʋ poturbo Pie nɩ Ayi ɩ̃sʋɔ, tɩ daasãa nɩ nɩbɛ na yi a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ sɛ̃ waara nɩ sɔbɛrɛ nɩ dakʋrsɩ a wʋ sɛ̃. 48A Judas dɔ̃ɔ man ba ɩka, a 'lɔ wʋn tɩ puor tɩ mʋʋr a kɔtɩr 'lɔ lɛ, yɩ nyɔɔ wʋ. 49Ban wa tɩ ta, Judas pɔɔn chen tɩ 'yɛr, "Wiwile, n puor fʋ naa," tɩ mʋʋr a Yesu kɔtɩr. 50Ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "N badaba, tʋ̃ a lɛ fʋn bʋɔrɔ ɩka fʋ tʋ̃." Be lɛ ba wa nyɔɔ a Yesu. 51Be lɛ ka a Yesu poturbo ɩ̃sʋɔ na ara gbʋr wʋ vʋ̃ɔ a sʋɔ chen a Juu dẽme bɔɔrlo nãa gbãgbaa toor ŋmaa. 52Be lɛ ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "De a sʋɔ su a sʋkpa pɔ, bala na jɛɛrɛ nɩ a sʋɔ na kpin a sʋɔ kũu. 53Fʋ tɩɛr ɩka n kʋ̃ tʋ̃ɔ bʋɔl a n Sãa ka wʋ sʋ̃ʋ ma nɩ a malakasɩ gbulo pie nɩ ayi bɩɩ? 54Tɩchɛ ŋmɩnɛ lɛ an ɩrɛ wa ɩ yelmɩ̃ɛ a lɛ a Nãaŋmɩn gãma na 'yɛr ɩka a nɩtɔ̃ lɛ na ɩ?" 55A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, a Yesu sʋʋr a nɩyɔɔ bala, "A mɔ̃ nɩbier lɛ n ɩ ka yɩ waan sʋʋr nɩ dakʋrsɩ a n nyɔɔ fʋ jie wɛ? Bɩbir jaa lɛ n ma jɩ̃nɛ wile yɩ a puorfʋ yir bɛchaar pɔ, tɩ yaa nyɔɔ ma ɛ. 56Tɩchɛ a ɩ naa a lɛ ka a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na dɔ̃ɔ 'yɛr a Nãaŋmɩn gãma pɔ ɩ yelmɩ̃ɛ." Be lɛ ka a Yesu poturbo ba jaa bar wʋ tɩ jo. 57A bala na nyɔɔ a Yesu, chiin wʋ naa a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa Kayafasɩ sɛ̃, ka a nɛɛ wiwiilbe nɩ a nɩbɛrɛ ba jaa wa lɔ̃ɔ taa. 58Tɩchɛ ka Pita be a puor jaa turo, na wʋ tɩ kpɛ a bɔɔrlo nãa yir bɛchaar pɔ, tɩ lɔ̃ɔ jɩ̃nɛ nɩ a gugurbo, ɩka wʋ nyɛ lɛ an na baar. 59Ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ nɩbɛrɛ pãa bʋɔrɔ jir ŋmarba ka ba na ŋmaa jire 'yɔ̃ɔ wʋ, ka ba na tu a be kʋ a Yesu. 60Tɩchɛ baa nyɛ yele jaa a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ. Nɩyɔɔ daan yi ŋma jiryɔɔ 'yɔ̃ɔ wʋ, tɩchɛ ka a ba 'yɛrbie ɩ jirsɩ. A baaraa nɩbɛ ayi daan yi 61na ba 'yɛr ɩka, "A daba nyãna lɛ 'yɛr ɩka, 'Ɩn tʋ̃ɔ ŋmɛr a Nãaŋmɩn puorfʋ yir nyãna bar tɩ de ber ata lɛ mɛn wʋ.' " 62A be lɛ ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa ir ara tɩ sʋʋr a Yesu, "Faa tara 'yɛr jaa na 'yɛr bɩɩ? Bo dãasɩɛ lɛ a anyã ban dire dɔɔlɔ fʋ?" 63Tɩchɛ ka a Yesu ɩ jaa gbul. Be lɛ ka a Juu nɩbɛ bɔɔrlo nãa 'yɛr, "N sʋrɔ fʋ naa a Nãaŋmɩn nyã na ɩ a vʋr niem, ɩka fʋ 'yɛr kʋ sɩ, ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nɩ-iraa na ɩ a Nãaŋmɩn Bie." 64Ka a Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Ɔ̃ɔ, a lɛ nɛ fʋn 'yɛr lɛ. Tɩchɛ yɩ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ ɩka daar kɔ̃ɔ, yɩn nyɛn a maa Nɩsaal Bie na jɩ̃nɛ a Kpɛ̃ɔ Sʋɔ nũsʋ̃ɔ jie. Yɩ mɩ na lɛ nyɛ ma naa ka n yɩ a julõjuur pɔ waara." 65Ka a bɔɔrlo nãa tɔɔ a fuu chɩɛr tɩ 'yɛr, "Wʋ sɔ̃ɔn Nãaŋmɩn yuor. Bo lɛ so sɩn chɛnɛ bʋɔrɔ dãasɩdirbe? Yɩ wõn wʋ tʋ Nãaŋmɩn. 66Ŋmɩnɛ lɛ yɩ tɩɛr?" Ka ba 'yɛr, "Wʋ sɛɛn kũu." 67Ba chir nataar 'yɔ̃ɔ wʋ a nie pɔ, tɩ ma gbul nũu ŋmen wʋ, ka bamɩne mɩ ma 'ma wʋ, 68tɩ sʋʋr, "Nɩ-iraa, ala ɩ fʋ bɔ̃ɔn yele jaa wiil sɩ a nɩrɛ 'lɔ na ŋme fʋ?" 69Pita jɩ̃nɛ naa a yõo a bɛchaar pɔ. Ka a gbãgbapɔɔbile ɩ̃sʋɔ wa a wʋ sɛ̃ wa 'yɛr, "Fʋ mɩ dɔ̃ɔ turo a Yesu na yi a Galilee." 70Tɩchɛ ka wʋ chiir a ba jaa niem tɩ 'yɛr, "N ba bɔ̃ɔ a 'yɛr 'lɔ par fʋn 'yɛrɛ ɛ." 71Wʋn wa tɩ ara a dɔ̃dɔr nɛɛ, a pɔɔbile ɩ̃sʋɔ nyɛ wʋ naa na wʋ 'yɛr kʋ a nɩbɛ na ara a be, "A daba nyã mɩ dɔ̃ɔ turo a Yesu na yi a Najaretɩ." 72Be lɛ a Pita lɛ chiir pɔ tɩ 'yɛr ɩka, "N ba bɔ̃ɔ a daba nyãna ɛ." 73A ba kor ɛ, ka a bala na ara gbʋr a Pita mɩ 'yɛr, "Sɩrɛ jaa lɛ, fʋ ɩ naa a ba ɩ̃sʋɔ. A fʋ kɔkɔr yin fʋn chãa pɔ." 74Be lɛ ka a Pita pɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ mɩ̃ɛ tɩ mɩ pɔrɔ kʋrɔ ba 'yɛrɛ ɩka, "N ba bɔ̃ɔ a daba nyãna ɛ." Ka a nɔraa mɩ tɔ̃ɔ kõ. 75Be lɛ ka Pita tɩɛr tɔ a lɛ a Yesu na dɔ̃ɔ 'yɛr, "Fʋn chiir ma naa gbɛɛ ata tɩchɛ ka a nɔraa kõ." Ka a Pita ir yi a yõo tɩ kõ nɩbaal kõn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\