Matiu 6

1"Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, na yɩ taa mʋɔlɔ a yɩ yeltorsɩ a nɩbɛ niem ɛ, ka ba na bɔ̃ɔn ɛ, yɩn wa ɩrɛ a lɛ, yɩ kʋ̃ nyɛ sãyar a yɩ sãa Nãaŋmɩn na be a saaju sɛ̃ ɛ. 2"A lɛ jũu, fʋ̃ʋ wa de bon kʋ nɩrɛ na ba tara ɛ, ta vɛ̃ ka nɩbɛ bɔ̃ɔn ɛ, fɩka lɛ a nɛɛr ayi dẽme na ma maala a lɔ̃ɔfʋ yie nɩ a tẽn pɔ ɛ, ka nɩbɛ na pɛɛ ba ɛ. Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka, bala nyɛn a ba sãyar baar. 3A lɛ jũu, fʋ̃ʋ wa de bon kʋ nɩrɛ na ba tara ɛ, ta vɛ̃ ka a gubaa nũu bɔ̃ɔn a bon 'lɔ a nũsʋ̃ɔ na maala ɛ, 4ka nɩrɛ ta bɔ̃ɔn a bon fʋn maala ɛ, tɩchɛ a fʋ Sãa Nãaŋmɩn na nyɛrɛ yelsɔɔlsɩ na kʋ fʋn a sãyar. 5"Yɩn maa wa sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn, yɩ ta ma kaara a nɛɛr ayi dẽme kaar ɛ, ba ma nʋ̃n ɩka ba puoro a lɔ̃ɔfʋ yie pɔ, nɩ a tẽbɛrɛ pɔ, nɩ a sɔchara pɔ, ka nɩbɛ na nyɛ ba. Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, ɩka ba nyɛn a ba sãyar baar. 6Tɩchɛ fʋ̃ʋ maa wa sʋɔrɔ a Sãa Nãaŋmɩn nyã sɩn ba nyɛrɛ ɛ, kpɛ a fʋ die pɔ, tɩ pɔɔ a pãn, tɩ sʋɔr a Sãa Nãaŋmɩn na nyɛrɛ bon jaa, na yab fʋn a sãyar. 7Yɩn maa wa sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn, yɩ ta ma 'yɛrɛ 'yɛrbie ala na ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, lɛ lɛ a bala na ba bɔ̃ɔ Nãaŋmɩn ma maala, ba tɩɛr ɩka Nãaŋmɩn na wõn a ba sʋɔrfʋ a ba 'yɛrbiyɔɔ jũu. 8Yɩ ta kaara a ba kaar ɛ, a yɩ Sãa den nie bɔ̃ɔn bon 'lɔ yɩn bʋɔrɔ. 9"Nɩtɔ̃ lɛ yɩn ma sʋɔr a Nãaŋmɩn. Sɩ Sãa na be a saaju. Sɩ kʋ naa a fʋ yuor tɩɩr. 10A fʋ nãalʋ̃ʋ wʋ wa. A fʋ bɔfʋ wʋ ɩ a wɛr pɔ, nɩtãa lɛ a fʋ bɔfʋ na ɩrɛ be a saaju. 11Kʋ sɩ a dɩna bʋ̃diir ka a sɛɛn sɩ. 12Vɛ̃ a sɩ yeldɛbɛ bar, nɩtãa lɛ sɩn ma vɛ̃ kʋ a sɩ taaba yeldɛbɛ bar ba. 13Ta sɔɔ ka bɛɛr kaa nyɔɔ sɩ ɛ, faa sɩ yin a dɛɛr sʋɔ nũu pɔ. 14"Yɩn wa vɛ̃ a yɩ taaba yeldɛbɛ bar ba, a yɩ Sãa Nãaŋmɩn na be a saaju mɩ na vɛ̃n bar yɩ. 15Yɩn ba wa vɛ̃ a yɩ taaba yeldɛbɛ kʋ ba ɛ, a yɩ Sãa Nãaŋmɩn mɩ kʋ̃ vɛ̃ a yɩ yeldɛbɛ kʋ yɩ ɛ. 16"Yɩn wa gal kɔ̃, yɩ ta sɔ̃ a yɩ nin a nɛɛr ayi dẽme kaar ɛ, ba ma sɔ̃n a ba nin ka a ba taaba nyɛ bɔ̃ɔ ka ba gal kɔ̃. Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka ba nyɛn a ba sãyar baar. 17Yɩn wa gal kɔ̃, yɩ lor a yɩ nie maal a yɩ mɩ̃ɛ, 18ka nɩbɛ ta bɔ̃ɔn yɩn gal kɔ̃ ɛ, tɩchɛ a yɩ Sãa Nãaŋmɩn nyã sɩn ba nyɛrɛ ɛ, a Sãa Nãaŋmɩn nyã na nyɛrɛ yelsɔɔlsɩ na yab yɩn a sãyar. 19"Yɩ ta bine a yɩ nãbonsɩ ka a wɛr ju be kpolo, nɩ sɔrɔ, nɩ na sɔ̃ɔ bar ɛ, nɩ be nãnyisɩ nɩ naa kpɛ ju ɛ. 20Tɩchɛ yɩ bʋɔrɔ nãbonsɩ bine a saaju, be lɛ a kpolo nɩ sɔrɔ na kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔ̃ɔ bar ɛ, nɩ be a nãnyisɩ na kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ ju ɛ. 21A jie 'lɔ a fʋ nãbonsɩ na be, be lɛ a fʋ tɩɛr mɩ ma be. 22"A fʋ nɩbir lɛ ɩ a fʋ ɩ̃gãn chãa. A fʋ nɩbir wa ɩ a fʋ ɩ̃gãn wʋ jaa ma sɛɛn na chãa. 23Tɩchɛ a fʋ nɩbir ba wa ɩ ɛ, a fʋ ɩ̃gãn wʋ jaa ma ɩn libe. Ala ɩ a chãa 'lɔ na be a fʋ pɔ ɩn libe, nyɛ lɛ a libe na jɩ̃. 24"Nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ tʋ̃ nɩbɛrɛ ayi tʋ̃mɔ̃ ɛ. Wʋn nʋ̃n ɩ̃sʋɔ, tɩ 'laar ɩ̃sʋɔ, bɩɩ wõnõ a ɩ̃sʋɔ toor, tɩ ba wõnõ ɩ̃sʋɔ toor ɛ. Yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ tʋ̃ kʋ Nãaŋmɩn nɩ libie ɛ. 25"A lɛ jũu, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, yɩ ta vɛ̃ ka a yɩ nyɛvʋr yele wõnõ yɩ ka yɩ 'yɛrɛ ɩka, bo lɛ yɩn di, bɩɩ bo lɛ yɩn nyũ ɛ. Bɩɩ waala ɩka, bo lɛ yɩn su pɔɔ a ɩ̃gãn ɛ. A nyɛvʋr ba fɛr gar a bʋ̃diir ɛ, ka a ɩ̃gãn mɩ fɛr gar a bʋ̃sursɩ ɛ? 26Yɩ kaa a lubil na be a saaju. Ba maa bʋr ɛ, bɩɩ ŋma ɛ, bɩɩ tara boor ma bin ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ guolo ba. Yaa fɛr gar a lubil bɩɩ? 27A yɩ buor sʋɔ lɛ na waal na wʋ tʋ̃ɔ de bɩbir bʋ̃'yen pʋɔ a wʋ nyɛvʋr pɔ? 28"Ka bo lɛ vɛ̃ ka yɩ tɩɛrɛ a bʋ̃sursɩ 'yɔ̃ɔ? Yɩ kaa nyɛ a mɔpuul lɛ an ma nʋ̃ɔ, ba maa tʋ̃ ɛ, bɩɩ wob fuu su ɛ, 29a Nãa Solomon gba nɩ a wʋ tɩɩr wʋ jaa ba dɔ̃ɔ su fuu ka wʋ vɩɛlɛ gar a mɔpuul a nyãna ɛ. 30Ala ɩ Nãaŋmɩn maal a mɔpuul ka a vɩɛlɛ, tɩchɛ a maa kor ɛ. Nɩbɛ ma chʋm ka a di. A Nãaŋmɩn na ma maal a mɔpuul a nɩtɔ̃, wʋ kaara a yɩn na ɩ a wʋ nɩbɛ gar a mɔpuul anyãna. A yɩ sɔɔfʋ lɛ ba jɩ̃ bon ɛ. 31A lɛ jũu, yɩ ta waala 'yɛrɛ ɩka, bo lɛ yɩn di bɩɩ nyũ ɛ, bɩɩ bo lɛ yɩn su ɛ? 32A bala na ba puor ɛ, lɛ de a ba tɩɛr 'yɔ̃ɔ a anyãna pɔ, a yɩ Sãa bɔ̃ɔ naa ɩka yɩ bʋɔrɔ naa a bonsɩ anyãna a jaa. 33Yɩ de nie bɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nɩ a wʋ yeltorsɩ, tɩchɛ a anyãna a jaa, wʋn den pʋɔ yɩ. 34A lɛ jũu, yɩ ta waala a bio 'yɔ̃ɔ ɛ, bio lɛ na waala a wʋ mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ. Bɩbir jaa tara na a wʋ yelwõnsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\