Matiu 7

1"Yɩ ta tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr ɛ, ka Nãaŋmɩn mɩ wa tɔɔr a yɩ 'yɛr ɛ. 2Nãaŋmɩn na tɔɔr a yɩ 'yɛr nɩtãa lɛ yɩn tɔɔr a yɩ tɔ sʋɔ 'yɛr. Lɛ fʋn man tɩr, lɛ mɩ lɛ ban man kʋ fʋ. 3"Ŋmɩnɛ a fʋ nyɛ dabile na be a fʋ yɛbɛ nɩbir pɔ tɩ ba chɛlɛ a dakpɛ̃ɛ na be a fʋ̃ʋ nɩbir pɔ ɛ? 4Bɩɩ ŋmɩnɛ fʋn ɩ 'yɛr kʋ a fʋ yɛbɛ vɛ̃ ka ir a dabile na be a fʋ nɩbir pɔ bar tɩ ba chɛlɛ a dakpɛ̃ɛ na be a fʋ nɩbir pɔ ɛ? 5Yɩn nɛɛr ayi dẽme, de nie ir a dakpɛ̃ɛ a fʋ nɩbir pɔ bar na fʋ pãa nyɛrɛ tʋ̃ɔ ir a dabile a fʋ yɛbɛ nɩbir pɔ mɩ bar. 6"Ta de bon na ɩ chɛchɛ 'yɔ̃ɔ baar ɛ, bɩɩ lɔb a fʋ bʋ̃vɩɛlsɩ 'yɔ̃ɔ dor ɛ, ban nɛb na nɩ gbɛɛ tɩ lɩɛb nyɔɔ fʋ. 7"Yɩ sʋɔr, Nãaŋmɩn na kʋ yɩ naa. Yɩ yɔbɔ, yɩn nyɛ naa, yɩ kpoor a pãn, wʋn yuo naa. 8Nɩrɛ 'lɔ na sʋɔr na nyɛ naa, ka a 'lɔ mɩ na yɔbɔ nyɛ, ka a pãn mɩ yuo kʋ a nɩrɛ 'lɔ na kpoor. 9"A yɩn na ɩ a sãamɩne, buor sʋɔ bie lɛ na sʋɔr a wʋ sãa bʋ̃diir, ka wʋ de kʋsɩr kʋ wʋ? 10Bɩɩ ka a bie sʋɔr jɩ̃m, ka wʋ de waa kʋ wʋ? 11Ala ɩ a yɩn na ɩ a yelbe-ɩrbɛ bɔ̃ɔn bʋ̃vɩla ma maal kʋ a yɩ bibiir, ŋmɩnɛ lɛ an ɩ ka a yɩ Sãa na be a saaju, kʋ̃ de bʋ̃vɩɛl kʋ a bala na sʋɔr wʋ ɛ? 12A lɛ yɩn ma bʋɔrɔ ɩka a nɩbɛ ba ma maala kʋrɔ yɩ, yɩ mɩ ma maala a lɛ ban bʋɔrɔ kʋrɔ ba, a nyã lɛ ɩ a Nɛbinãa nɩ a 'Yɛ'yɛrbɛ Wiilfʋ. 13"Yɩ tu a dɔ̃dɔr fɩɩl pɔ kpɛ, bojũu a dɔ̃dɔr yal sɔr ɩn jaa kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃ tɩ ɩ sɔ̃ɔfʋ sɔr tɩchɛ ka nɩyɔɔ turo. 14A dɔ̃dɔr ɩn jaa fɩɩl ka nyɛvʋr sɔr mɩ ɩ jaa kãrakãra ka nɩbɛ bɩ̃lãa na tʋ̃ɔ tu. 15"Yɩ bɔ̃ɔn a jire 'yɛ'yɛrbɛ, ba ma bal ba mɩ̃ɛ piir kaar tɩchɛ ba ɩn mɔdʋ̃ be be na sɔ̃ɔnɔ̃. 16A ba wɔ̃mɔ̃ lɛ yɩn bɔ̃ɔn a lɛ ban be. Ba ma pɔr 'wɔ̃rɔ gʋtɩɛ ju bɩɩ pɔr kɔ̃kɔ̃ɔ nyaartɩɛ ju ɔ? 17Lɛ mɩ lɛ tɩsʋ̃ jaa ma wɔ̃n wɔ̃sʋ̃n ka tɩdɛɛr mɩ ma wɔ̃ wɔ̃dɛbɛ. 18Tɩsʋ̃ ba wɔ̃nɔ̃ wɔ̃dɛbɛ ɛ bɩɩ tɩdɛɛr mɩ ba wɔ̃nɔ̃ wɔ̃sʋ̃n ɛ. 19Tɩɛ jaa baa wa wɔ̃nɔ̃ wɔ̃sʋ̃n ɛ, ban ŋmaa wʋn lɔb 'yɔ̃ɔ bũu pɔ. 20A ba wɔ̃mɔ̃ lɛ yɩn de bɔ̃ɔn ba. 21"A ba ɩ nɩrɛ jaa na bʋɔlɔ ɩka n Soro, n Soro, lɛ na kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ, tɩchɛ nɩrɛ nyã na maala a lɛ a n Sãa Nãaŋmɩn na be a saaju na bʋɔrɔ. 22A bɩbir 'lɔ daar, nɩyɔɔ na 'yɛr kʋ ma n Soro, n Soro, saa 'yɛr Nãaŋmɩn 'yɛr a fʋ yuor pɔ ɛ, na sɩ diin a sɩdɛbɛ ka a yɩ a fʋ yuor pɔ ɛ, na sɩ tʋ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a fʋ yuor pɔ ɛ? 23A daar 'lɔ̃nɔ̃ ɩn 'yɛr kʋ ba, n ba bɔ̃ɔ yɩ ɛ, yɩ tɔɔ chen be, yɩn yelbe-ɩrbɛ. 24"A lɛ jũu, nɩrɛ jaa na wõ a n 'yɛrbie anyãna tɩ maala a lɛ na kaara fɩka yɛ̃ sʋɔ na mɛ a wʋ yir dɔɔl pie ju. 25Saa wa naa, ka a kʋ̃ɔ yɩ yaar jilʋ̃ a yir ka a sɛsɛbɛ fu ŋme a yir tɩchɛ waa lo ɛ, bojũu wʋ ara na kʋsɩr ju. 26Tɩchɛ, nɩrɛ jaa na wõ a n 'yɛrbie anyãna tɩ na waa maal ɛ, kaara fɩka jɔl na mɛ a wʋ yir dɔɔl bire ju. 27Saa wa naa, ka a kʋ̃ɔ yɩ yaar jilʋ̃ a yir, ka a sɛsɛbɛ fu ŋme a yir kʋ lo ka a wʋ lofʋ ɩ dɛɛr." 28Yesu na wa 'yɛr a 'yɛrbie anyãna baar nɛɛ 'maan a nɩyɔɔ nɩ a wʋ wiilfʋ, 29bojũu wʋ wile ban nɩ kpɛ̃ɔ gar a ba nɛbinãa wiwiilbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\