Matiu 8

1Yesu na wa yɩ a tɔ̃ɔ ju suu nɩyɔɔ turo wʋ naa, 2a nɩyɔɔ na turo wʋ, ka daba ɩ̃sʋɔ na tara kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal wa gbur dumo a wʋ niem tɩ 'yɛr, "N Soro fʋ̃ʋ sɔɔ sãa ma." 3Ka Yesu tur a wʋ nũu sɩɩr a daba tɩ 'yɛr, "N sɔɔ naa, sa." Ajienaa ka a daba kɔ̃kɔ̃mɔ̃ baal bar wʋ. 4Be lɛ ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, taa 'yɛrɛ kʋrɔ nɩrɛ ɛ, tɩchɛ chen tɩ wiil a fʋ mɩ̃ɛ kʋ a Juu nɩbɛ bɔɔrloro na fʋ chiin a fʋ kʋfʋ tɩ ir a nɛɛ 'lɔ a Mosesɩ na dɔ̃ɔ 'yɛr ka a di dãasɩɛ. 5Yesu na wa kpɛ a Kapenahum a sojasɩ nɩdiere chen a wʋ sɛ̃ tɩ sʋɔr wʋ 'yɛr, 6"N Soro, a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ lɛ gã a yir ba tʋɔrɔ ire ɛ, na wʋ wõnõ a ɩ̃gãn tuo." 7Ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Ɩ̃n wa sa naa a wʋ baal kʋ wʋ." 8Ka a sojasɩ nɩdiere 'yɛr, "N Soro n ba sɛɛ ɩka fʋ wa a n yir ɛ, 'yɛr a 'yɛrbir tɛɛ, a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ na sa naa. 9A maa mɩ̃ɛ tara na nɩbɛrɛ ɩn joro dãbɩ̃ɛ, naa mɩ tara a sojasɩ ka ba mɩ be a n pĩlem, maa 'yɛr kʋ nyã ɩka wʋ, chen, wʋ ma chen naa, bɩɩ ɩ̃sʋɔ ɩka, wa, wʋ ma wa naa, bɩɩ ka n 'yɛr kʋ a n gbãgbaa, maal nyã, wʋ ma maal naa." 10Yesu na wa wõ a nɩtɔ̃, nɛɛ 'maa wʋ naa ka wʋ 'yɛr kʋ a bala na turo wʋ, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ. A Isɩral nɩbɛ pɔ gba, n ba nyɛ a sɔɔfʋ nyã tɔ ɛ. 11N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka nɩyɔɔ na yin jie jaa wa na ba wa lɔ̃ɔ din a Abraham nɩ a Isaakɩ nɩ a Jekɔb a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ, 12tɩchɛ a bala na so a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ, wʋn lɔb ban bar yõo a jilibe pɔ, be lɛ ban kõnõ ɔɔrɔ nɩ nyɩmɛ." 13Yesu 'yɛr kʋ a sojasɩ nɩdiere, "Kulo, a ɩ a lɛ kʋ fʋ, fʋn tara a sɔɔfʋ jũu." A tʋ̃tʋ̃nɔ̃ sa naa a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ pɔ. 14Yesu na kpɛ a Pita yir, wʋ nyɛn a Pita dɩ̃ɛ ma ɩ̃gãn na tɔ kʋ gã. 15Wʋ sɩɩr a pɔɔ nũu, ka a ɩ̃gãn tʋl baar a wʋ ir maal bʋ̃diir kʋ wʋ. 16A jãanʋɔr 'lɔ̃nɔ̃ ba waan na nɩyɔɔ a sɩdɛbɛ na tara a Yesu sɛ̃, ka wʋ de a 'yɛrbir diin a sɩdɛbɛ ka a yi tɩ sãa a bala jaa an ɔɔrɔ. 17Ka a lɛ jaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Isaiya na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ, "Ɩka wʋ den a sɩn baalsɩ a jaa bar." 18Yesu na wa nyɛ a nɩyɔɔ na ŋmaa jilʋ̃ wʋ, ka wʋ 'yɛr kʋ a wʋ poturbo yɩ gɔ̃ɔ a man gɔ̃ɔn. 19A nɛɛ wiwiilbe ɩ̃sʋɔ tɔɔn ta wʋ tɩ 'yɛr, "Wiwile, jie jaa fʋn chiine ɩn turo fʋ naa." 20Ka a Yesu 'yɛr, "Mɔbaar tara naa bɔɔr ka lubil mɩ tara choor tɩchɛ maa Nɩsaal Bie ba tara jie na bin a n ju ɛ." 21Ka a wʋ poturo ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr kʋ wʋ, "N Soro kʋ ma sɔr ka n kul tɩ ũu a n sãa baar." 22Tɩchɛ ka Yesu 'yɛr kʋ a daba, "Turo ma tɩ bar ka a kũn ũno a ba mɩ̃ɛ kũn." 23Yesu na wa kpɛ a gboro pɔ a wʋ poturbo mɩ tu wʋn kpɛ. 24Kɔ̃sɛbɛ ir a man pɔ, ka a gboro sɛɛ kʋ̃ɔ ɩrɛ na mʋr tɩchɛ ka a Yesu gã gur. 25Be lɛ ba chen tɩ sɩ̃ɩ wʋ na ba 'yɛr, "Sɩ Soro faa sɩ, a kʋ̃ɔ dire sɩ naa!" 26Ka wʋ sʋʋr ba, "Bo lɛ so ka yɩ joro a dãbɩ̃ɛ? A yɩ sɔɔfʋ lɛ ba jɩ̃ bon ɛ." Ka a Yesu ir tãn ka a sɛsɛbɛ na ta furo ŋmaa vʋʋr ka a kʋ̃ɔ mɩ na ta ɔɔrɔ lo jaa jomm. 27Nɛɛ 'maan a nɩbɛ ka ba sʋrɔ taa, nɩ an lɛ a nyã ka a sɛsɛbɛ nɩ a kʋ̃ɔ tu a wʋ nɛɛ? 28Yesu na wa ta a Gadara paal pɔ, dɔɔr ayi na tara sɩdɛbɛ yɩn a yar par tuor wʋ. Ban ɩ a nɩbebe jũu, nɩrɛ jaa maa 'la tu a sɔr 'lɔ ɛ. 29Ban wa nyɛ a Yesu ba ŋmen chɛlma tɩ 'yɛrɛ, "Bo lɛ fʋ bʋɔrɔ ka a sɩ sɛ̃, fʋ̃ʋ Nãaŋmɩn Bie? Fʋ wan ɩka fʋ wa ge sɩ tɩchɛ ka a 'yɛr tɔɔrfʋ bɩbir wa ta bɩɩ?" 30Do yɔɔ mɩ dɔ̃ɔ ara gbʋr ba dire. 31Ka a sɩdɛbɛ sʋɔr wʋ, "Ala ɩ fʋn dii sɩn bar, sɔɔ ka sɩ chen tɩ kpɛ a dor anyã pɔ." 32Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ chen!" Be lɛ a sɩdɛbɛ yi naa kpɛ a dor pɔ, ka a dor a jaa jo tĩgbil suu tɩ kpɛ a man kʋ̃ɔ pɔ gbʋ̃m kpi kpi. 33A bala na kaara a dor jon kul, ban wa tɩ kpɩɛrɛ a tẽe pɔ, ba man bon 'lɔ jaa na ɩ a bala na tara a sɩdɛbɛ nɩ a lɛ jaa na ɩ a dor. 34A tẽe wʋ jaa nɩbɛ yɩn wa a Yesu sɛ̃; ban wa nyɛ wʋ ba sʋɔr wʋn ɩka wʋ yɩ a ba wɛr pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\