Matiu 9

1Yesu na wa kpɛ a gboro pɔ, wʋ gɔ̃ɔn a man chen a wʋ mɩ̃ɛ tẽe be a Kapenahum. 2Dɔɔr bamɩne tuon daba nɩ fɔbaa nuur nɩ a gbɛɛ na kpi waan wa kpɛ̃n wʋ gaal a Yesu niem. Yesu na wa nyɛ lɛ ban sɔɔ de wʋ, ka wʋ 'yɛr kʋ a baalaa, "N bie ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ, a fʋ yeldɛbɛ vɛ̃n bar." 3Ka a nɛɛ wiwiilbe bamɩne pãa jɛ̃ bʋlɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃ pʋʋr pɔ, "A daba nyã fere na sɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn yuor." 4Yesu bɔ̃ɔn a lɛ ban tɩɛr, ka wʋ sʋʋr ba, "Ŋmɩnɛ lɛ yɩ tɩɛrɛ dɛɛr a yɩ pʋʋr pɔ? 5'Yɛr buor sʋɔ lɛ ɩ kɔ̃mɔ̃kɔ̃mɔ̃? N 'yɛr ɩka a wʋ yeldɛbɛ vɛ̃n bar bɩɩ n 'yɛr ɩka wʋ ir chiine? 6Tɩchɛ pʋ̃pãanyã ɩn wiil yɩ naa ka yɩ bɔ̃ɔn ɩka maa Nɩsaal Bie tara na kpɛ̃ɔ a wɛr pɔ, na vɛ̃ nɩrɛ yeldɛbɛ bar." Tɩ pãa 'yɛr kʋ a gbɛrɛ, "Ir 'mɔɔ a fʋ bʋ̃gãnaa kulo nɩ." 7Ka a daba vaa ir kulo. 8A nɩbɛ na nyɛ a lɛ nɛɛ 'maa ban ka ba pɛɛrɛ Nãaŋmɩn na kʋ nɩsaal a kpɛ̃ɔ nyã. 9Yesu na wa yi a be chiine, wʋ nyɛn daba na di Matiu na jɩ̃nɛ a lõpoo defʋ jie, ka wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "Ir turo ma," ka a Matiu ir turo wʋ. 10Ka ba 'mataa kul a wʋ yir tɩ jɛ̃ dire ka a lõpodiere nɩ a yelbe-ɩrbɛ yɔɔ wa pʋɔ ba nɩ a Yesu poturbo ka ba 'mataa dire. 11A Faraseemɩne na wa nyɛ a nɩtɔ̃ ba sʋʋr a Yesu poturbo, "Bo lɛ so ka a yɩ wiwile 'mataa dire nɩ a lõpodierbe nɩ a yelbe-ɩrbɛ?" 12Yesu wõn a lɛ ban 'yɛr, ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Nɩrɛ na kpɛ̃mɛ ba chiine tɩtɩlɛ jie ɛ, tɩchɛ baalaa lɛ ma chen. 13Tɩchɛ yɩ kul tɩ tɩɛr a yele nyã kaa, 'N bʋɔrɔ na nɩbaal a ba ɩ dʋ̃n bɔɔr lofʋ ɛ.' N ba wa ɩka n wa bʋɔl a bala na tor ɛ, tɩchɛ n wan ɩka n wa bʋɔl a yelbe-ɩrbɛ." 14Ka a Jɔɔn poturbo wa a wʋ sɛ̃ wa sʋrɔ, "Ŋmɩnɛ a sɩn nɩ a Faraseemɩne ma gal kɔ̃ tɩchɛ ka a fʋ poturbo 'lɔ maa gal kɔ̃ ɛ?" 15Ka a Yesu sʋʋr ba, "Fʋn tʋ̃ɔ maal a bala ban bʋɔl a pɔɔ paalaa jie ka ba tara pʋsɔ̃ɔ a pɔɔ paalaa sɩrɛ na chɛnɛ be a ba sɛ̃ ɔ, ban tʋ̃ɔ naa? Sɔ̃ɔ waara naa ka a nɩbɛ na wa nyɔɔ ma chiin, a ber ala pɔ lɛ a n poturbo pʋɔ na sɔ̃ɔ ka ba gal kɔ̃. 16"Nɩrɛ maa ŋmaa fɔpaalaa sɛ choo fɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a fɔpaalaa na tɔɔn a fɔkoraa chɩɛr. Ka a chɩɛrfʋ na ɩ dɛɛr. 17Bɩɩ nɩrɛ ma den dãbɩ̃ɩn 'yɔ̃ɔ dãa wɔkoraa pɔ ɛ, 'lɔ be ɩ a lɛ a dãbɩ̃ɩn na pur naa a wʋɔ ka a dãa kpaar ka a wʋɔ mɩ sɔ̃ɔ. Ba ma den dãbɩ̃ɩn 'yɔ̃ɔ a dãa wɔpaalaa pɔ, ka a ta sɔ̃ɔ ɛ." 18A Yesu na chɛnɛ 'yɛrɛ a anyãna kʋrɔ ba, a lɔ̃ɔfʋ yir nɩdiere wa gbur dumo a wʋ niem tɩ 'yɛr, "A n bipɔɔ lɛ kpi ajienaa, wa lɩɛb a fʋ nuur sɩɩr wʋ tɩ wʋn sa naa." 19Ka a Yesu nɩ a wʋ poturbo ir turo wʋ. 20Ban wa de a sɔr chiine ka pɔɔ na lo sɩɛ suoro faara yuom pie nɩ ayi, wʋ gʋɔr a Yesu puor tɩ sɩɩr a fuu nɛɛ, 21bojũu wʋ tɩɛr a wʋ pʋɔm ɩka 'lɔ sɩɩr a Yesu fuu wʋn sa naa. 22Yesu na lɩɛb nyɛ a pɔɔ wʋ 'yɛr naa, "Ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ n yɛpɔɔ, a fʋ sɔɔfʋ sãa fʋ naa." A dẽdẽe daa a pɔɔ jɩ̃ɩ ŋmaa naa. 23A Yesu na wa kpɛ a lɔ̃ɔfʋ nɩdiere yir na wʋ nyɛ a ɩɩlpɛɛlbɛ nɩ a nɩyɔɔ na pɔɔrɔ gɔ̃mɔ̃, 24ka wʋ 'yɛr, "Yɩ tɔɔ chen be a pɔɔbile ba kpi ɛ, wʋ gur naa." Ka ba laara wʋ. 25A nɩyɔɔ na wa yɩ a yõo baar, wʋ kpɛ̃n tɩ nyɔɔ a wʋ nũu, ka a pɔɔbile vaa ir. 26Ka a yele ŋme yaar a paal 'lɔ wʋ jaa. 27Yesu na wa yi a be chiine, jɔ̃n ayi turo wʋ naa, na ba gboolo bʋɔlɔ, "Kaa sɩ nɩbaal, David Bie." 28Wʋn wa kpɛ a yir, a jɔ̃n wan a wʋ sɛ̃, ka Yesu sʋʋr ba, "Yɩ sɔɔn de ɩka ɩn tʋ̃ɔ sa a yɩ baal ɔ?" Ka ba 'yɛr kʋ wʋ, "Ɔ̃ɔ, sɩ Soro." 29Ka wʋ sɩɩr a ba nɩbie tɩ 'yɛr, "A yɩ sɔɔfʋ jũu yɩn nyɛrɛ naa." 30Ka a ba nɩbie tɔ̃ɔ yuo yuor. Tɩchɛ ka Yesu kpãkpãan ba ɩka ba taa vɛ̃ ka nɩrɛ jaa bɔ̃ɔn ɛ. 31Tɩchɛ ba yin tɩ ŋme a wʋ yele yaar a tẽe 'lɔ̃nɔ̃ wʋ jaa. 32A jɔ̃n ayi bala na wa lɩɛb chen baar, ba tara na daba na tara sɩdɛbɛ na wʋ ɩ wõo waan a Yesu sɛ̃. 33A sɩdɛbɛ na wa yɩ a daba pɔ baar, wʋ piel 'yɛrɛ, ka nɛɛr 'maa a nɩyɔɔ ka ba 'yɛrɛ, "Saa dɔ̃ɔ nyɛ a nɩtɔ̃ a Isɩral jaa ɛ." 34Tɩchɛ ka a Faraseemɩne 'yɛr, "A sɩdɛbɛ nãa lɛ kʋ wʋ a kpɛ̃ɔ ka wʋ dire nɩ a sɩdɛbɛ ka a yire." 35Yesu yɔn a tẽbɛrɛ nɩ a tẽbil a jaa pɔ, wile a nɩbɛ a lɔ̃ɔfʋ yie pɔ, tɩ mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr nʋ̃ɔ sãana nɩ baal jaa bʋrɔ. 36Wʋn wa nyɛ a nɩyɔɔ, nɩbaal kpɛ wʋ naa bojũu baa bɔ̃ɔ a ba ju tɩɛr ɛ, na baa mɩ lɛ tara sʋ̃nɔ̃ ɛ, fɩka piir na ba tara chɩnɛ ɛ. 37Ka wʋ 'yɛr kʋ a wʋ poturbo, "A pʋɔ bɛrma naa tɩchɛ ka a ŋmaŋmarba ba waa ɛ, 38a lɛ jũu yɩ sʋɔr a pʋɔ sʋɔ ka wʋ bar tʋ̃tʋ̃nbɔ ka ba wa a pʋɔ pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\