Filemon 1

1Maa Pɔɔl ban pɔɔ die pɔ a Yesu Kɩrɩsɩto jũu nɩ Timoti na ɩ a sɩ yɛbɛ, lɛ sɛɛrɛ kʋrɔ a Filemon na ɩ a sɩ badatuo na wʋ ɩ a sɩ tʋ̃tʋ̃tɔ ɩ̃sʋɔ, 2na sɩ mɩ sɛɛrɛ kʋrɔ Afɩya na ɩ a sɩ yɛpɔɔ, nɩ Archipus na ɩ a sɩ soja ɩ̃sʋɔ, nɩ a pupuorbiir bala na ma 'lɔɔ a fʋ yir puor. 3Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃, a be a fʋ sɛ̃. 4N ma puor Nãaŋmɩn yãan sɔ̃ɔ jaa, naa ma pʋrɔ a fʋ yuor a n Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ, 5bojũu n wõn a fʋ sɔɔfʋ fʋn tara a sɩ Soro Yesu 'yɔ̃ɔ, nɩ a nʋ̃fʋ fʋn tara nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa. 6N sʋɔrɔ na Nãaŋmɩn ɩka fʋ mʋ̃ɔ nɩbir fʋ̃ʋ wa mana a sɔɔfʋ 'yɛr, na fʋ tara par bɔ̃ɔfʋ nɩ a yelvɩɛl ala sɩn tara a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 7N yɛbɛ, a fʋ nʋ̃fʋ vɛ̃n ka n chɩlɛ, na a 'yɔ̃ɔ ma ɩ̃kpɛ̃ɔ, bojũu fʋ 'maan a Nãaŋmɩn nɩbɛ nyãn. 8A lɛ jũu, ɩn naa tʋ̃ɔ chɛ nyãa a Yesu 'yɔ̃ɔ gba naa kpãa fʋ ɩka fʋ tʋ̃ a lɛ an sɛɛ ɩka fʋ tʋ̃, 9tɩchɛ n sʋɔrɔ fʋ naa a nʋ̃fʋ jũu. Maa Pɔɔl pãa ɩn danyɔ̃ɔ, naa ɩ nɩrɛ ban pɔɔ die pɔ a Yesu Kɩrɩsɩto jũu. 10N sʋɔrɔ fʋ naa a Onɩsɩmɔsɩ na ɩ a maa bie, 'lɔ lɛ lɩɛb a n bie a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ ban 'yɔ̃ɔ ma a bɔ̃jɔrsɩ. 11A sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ, waa dɔ̃ɔ tara tɔ̃nɔ̃ kʋ fʋ ɛ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã wʋ tara na tɔ̃nɔ̃ kʋ a fʋ̃ʋ nɩ a maa. 12N tʋ̃nɔ̃ wʋ naa, wʋ ɩn a maa mɩ̃ɛ nyãa ɩka wʋ lɩɛb wa a fʋ sɛ̃. 13Ɩn taa nʋ̃n ɩka wʋ be a n sɛ̃ na wʋ ta de a fʋ jie sʋ̃nɔ̃ ma ban 'yɔ̃ɔ ma a bɔ̃jɔrsɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ mʋɔlfʋ jũu, 14tɩchɛ n ba bʋɔrɔ ɩka n maal yele jaa ka maa ba sʋʋr fʋ kaa ɛ, ka a vɩla jaa na yi a fʋ nyãa pɔ naa taa ɩ fɩrfʋ ɛ. 15Amɩne sɛ̃, ala lɛ tɔ̃ɔ so ka wʋ ŋmaa yi a fʋ sɛ̃ a bɩ̃lãa, tɩchɛ na wʋn lɛ wa be a fʋ sɛ̃ jaa kpo kpo. 16Pʋ̃pãanyã waa lɛ chɛnɛ ɩ gbãgbaa ɛ, tɩchɛ wʋ ɩn gar gbãgbaa, na wʋ ɩ yɛbɛ kʋ fʋ. Wʋ ɩn nɩrɛ ɩn nʋ̃ ka fʋ mɩ gba nʋ̃, wʋn ɩ nɩrɛ nɩ yɛbɛ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. 17A lɛ jũu, ala ɩ fʋ nyɛ man ka n ɩ a fʋ tʋ̃tʋ̃tɔ sʋɔ, de wʋ nɩtãa a lɛ fʋn taa sɔɔ de ma. 18Ala ɩ wʋ wa maal fʋn dɛɛr bɩɩ wʋ di fʋn sãn, de pʋɔ a maa sãn pɔ. 19Maa Pɔɔl lɛ sɛɛrɛ a yele nyã nɩ a maa mɩ̃ɛ nũu. Ɩ̃n yab fʋ naa. N kʋ̃ 'yɛr 'yɛr jaa ɩka a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ gba mɩ di man sãn ɛ. 20Ɔ̃ɔ, n yɛbɛ, vɛ̃ ka n nyɛ a tɔ̃nɔ̃ nyã yin a fʋ sɛ̃ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ, 'maa a n nyãa a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 21N bar tɩɛr a fʋ nɛɛ tufʋ jũu, naa sɛɛrɛ kʋrɔ fʋ bɔ̃ɔn ɩka fʋn maal gar a lɛ ɩn sʋɔr fʋ ɩka fʋ maal. 22Yele bʋ̃'yen na chɛ, chɔɔr sãan gaa jie bar ma. A yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ jũu, n tɩɛr ɩka wʋn sɔɔ naa ka a nɩbɛ banyãna yuo ma a pɔɔfʋ die pɔ, ka n wa a yɩ sɛ̃. 23Epafaras na ɩ a n tɔ sʋɔ ban 'mataa pɔɔ a die pɔ a Yesu Kɩrɩsɩto jũu, puoro fʋ naa. 24Ka Maakɩ mɩ nɩ Aristakus nɩ Demas nɩ Luka na ɩ a n taaba tʋ̃tʋ̃nbɔ, mɩ puoro fʋ naa. 25A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ wʋ be a fʋ sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\