Yelwiilsɩ 1

1A yelwiilsɩ ala a Nãaŋmɩn na kʋ a Yesu Kɩrɩsɩto ɩka wʋ wiil kʋ a wʋ gbãgbaa ala kʋ̃ yaar tɩ ɩ ɛ. Yesu tʋ̃ naa a wʋ malaka ɩka wʋ tɩ 'yɛr kʋ a wʋ gbãgbaa Jɔɔn. 2Jɔɔn mɩ man naa a ala a jaa wʋn nyɛ na ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr nɩ lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na 'yɛr. 3Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ na kar a gãn nyã. Pʋpɛl dẽme mɩ lɛ a bala na wõ tɩ de 'yɔ̃ɔ a ba nyãn pɔ, lɛ an sɛb a gãn nyã pɔ, bojũu a bɩbir gbʋr naa. 4Maa Jɔɔn lɛ sɛb a gãn nyã kʋrɔ a yɩn pupuorbiir gbulsɩ ayopõi na be Asɩya paal pɔ. Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, 'lɔ lɛ ɩ, 'lɔ lɛ be be, nɩ 'lɔ lɛ na wa, naa yi a Sɩɩr ayopõi na ara a Nãaŋmɩn dakɔɔ niem, 5naa yi a Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃, 'lɔ lɛ ɩ a yelmɩ̃ɛ dãasɩɛ sʋɔ, na wʋ ɩ a bidɔ̃ɔ 'lɔ na ir a kũu pɔ ɩ vʋr, 'lɔ lɛ ɩ a nãmɩne ba jaa nãkpɛ̃ɛ na be ka a wɛr pɔ. 'Lɔ lɛ nʋ̃ sɩ na wʋ de a wʋ jɩ̃ɩ pɛɛ sɩ yin a sɩ yeldɛɛr pɔ na wʋ faa sɩ, 6na wʋ maal sɩ a wʋ nãalʋ̃ʋ nɩbɛ nɩ Nãaŋmɩn bɔɔr lorbo ka sɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a wʋ Nãaŋmɩn na ɩ a Sãa, 'lɔ lɛ so a tɩɩr nɩ a kpɛ̃ɔ a bɩbir nɩ bɩbir jaa! A ɩ a lɛ. 7Yɩ nyɛ, wʋn yi naa a sajulõjuur pɔ waara, ka a nɩbɛ ba jaa nyɛ wʋ lɔ̃ɔn a bala na chɔr wʋ, a nɩbʋrsɩ na be ka a tẽe na kõnõ naa a wʋ waa jũu. Lɛ lɛ an ɩ! A ɩ a lɛ. 8A sɩ Soro Nãaŋmɩn na ɩ a kpɛ̃ɔ jaa sʋɔ 'yɛr naa, "Maa lɛ a Pielfʋ nɩ a Baaraa. Maa lɛ dɔ̃ɔ be be. Maa lɛ chɛnɛ be be. Maa lɛ na wa." 9Maa Jɔɔn na ɩ a yɩ yɛbɛ, n pʋɔ yɩ naa a dɔɔyɛ pɔ a Yesu tufʋ jũu. Maa nɩ yɩn jaa ben a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ tɩ chɛnɛ tara kãnyir. N ben a man dõdol pɔ ban bʋɔlɔ Patimosɩ bojũu n 'yɛr naa a Nãaŋmɩn 'yɛr naa di a Yesu dãasɩɛ. 10A sɩ Soro Bɩbir Daar, Nãaŋmɩn Sɩɛ ir ma naa ka n wõ nɛkpɛ̃ɛ na tãn a n puor fɩka ɩɩl ban pɛɛl, 11ka a kɔkɔr 'yɛr, "Sɛb a ala a jaa fʋn nyɛ 'yɔ̃ɔ a gãn pɔ, na fʋ tɩr kʋ a pupuorbiir gbulsɩ ayopõi. Efesus, Semena, Pergamum, Tayatira, Saadisɩ, Feladelfiya nɩ Laodisea." 12N lɩɛb ɩka n kaa an lɛ 'yɛrɛ a lɛ kʋrɔ ma. Ɩn wa lɩɛb, n nyɛn sɛlma fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jie jiir ayopõi. 13A fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jiir anyãna sãlsɔɔ, n nyɛn nɩrɛ na kaara fɩka Nɩsaal Bie na wʋ su fuu wõo ka wʋ ta a gbɛɛ pɔ, tɩ a sɛlma gãn bãbɩ̃ a wʋ nyãa ju. 14A wʋ jukɔɔl pɛl fɩka gõn, ka a nɩbie kaara fɩka bũu na 'lɩrɛ. 15Ka a gbɛɛ nyɩlɛ fɩka kur jɩɛ ban juu ir sãa pɔ, ka a kɔkɔr wʋn 'yɛrɛ nyɛtãan kɔ̃kpɛ̃ɛ na joro. 16Ŋmɛrbie ayopõi be naa a wʋ nũsʋ̃ɔ pɔ, ka a sɔbʋraa na dire a jiir a jaa ayi, yi a wʋ nɛɛ pɔ. Ka a wʋ nie nyɩlɛ fɩka mɔ̃tɔ̃ɔ na ara gar ju sãlsɔɔ. 17Ɩ̃n wa nyɛ a lɛ, ka n lo kpa a wʋ niem gã fɩka kũu. Ka wʋ pãa dɔɔl ma a wʋ nũsʋ̃ɔ tɩ 'yɛr kʋ ma, "Ta joro dãbɩ̃ɛ ɛ. Maa lɛ a Pielfʋ nɩ a Baaraa. 18Maa lɛ ɩ a Nyɛvʋr Sʋɔ. Nyɛ, n dɔ̃ɔ kpi, tɩchɛ n ir naa ɩ vʋr, n kʋ̃ lɛ kpi go ɛ. Maa lɛ tara a kũu nɩ a kpĩisɩ tẽe pãn bir. 19"A lɛ juu sɛb a ala fʋn nyɛ na dɔ̃ɔ ɩ nɩ a pʋ̃pãanyã, nɩ a ala na wa ɩ daar kɔ̃ɔ. 20A yelsɔɔlaa 'lɔ na be a ŋmɛrbie ayopõi ala fʋn nyɛ a n nũsʋ̃ɔ pɔ nɩ a sɛlma fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jie jiir ayopõi par nɩ nyã. A ŋmɛrbie ayopõi ala ɩ naa a pupuorbiir gbulsɩ ayopõi malakasɩ, fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jie jiir ayopõi mɩ ɩ a pupuorbiir gbulsɩ ayopõi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\