Yelwiilsɩ 10

1N lɛ nyɛn a malaka kpɛ̃ɔ ɩ̃sʋɔ na yi a saaju suro waara. Wʋ vaar naa julõjuur ka a sagõgoraa dɔɔl a jum. A nie kaara fɩka mɔ̃tɔ̃ɔ, ka a gbɛɛ mɩ kaara fɩka bũu lɩraa. 2Wʋ tara na gãn bile na yuo a wʋ nũu pɔ, na wʋ de a nũsʋ̃ɔ gbɛr 'lɔr a man pɔ tɩ a gʋbaa gbɛr dɔɔl a gogoro ju, 3tɩ na wʋ pãa tãn kpɛ̃ɔ jaa fɩka jukpɛ̃ɛ na uor. Wʋn wa tãn a lɛ ka a kɔkɔɛ ɩ ayopõi mɩ tãn satanaa kaar. 4An wa tãn a gbɛɛ ayopõi a lɛ, ka n ta bʋɔrɔ ɩka n sɛb tɩchɛ n wõn kɔkɔr na yi a saaju 'yɛr, "A tãnfʋ ayopõi ala na 'yɛr sɔɔl bar, ta sɛb bin ɛ." 5Be lɛ a malaka 'lɔ ɩn nyɛ na 'lɔr a nũsʋ̃ɔ gbɛr a man pɔ tɩ dɔɔl a a gʋba gbɛr a gogoro ju, jɛɛn a nũsʋ̃ɔ a saaju. 6Wʋ pɔn naa a Nãaŋmɩn nyã na be be jaa kpo kpo, 'lɔ lɛ mɛ a saaju, nɩ a tẽe, nɩ a man, nɩ bomo a jaa na be a ba pɔ, "A kʋ̃ lɛ kor go ɛ! 7Tɩchɛ a bɩbir 'lɔ a malakasɩ ayopõi sʋɔ na wa pɛɛl a wʋ ɩɩl, a Nãaŋmɩn yelsɔɔlaa na pãa maal baar nɩtãa a lɛ wʋn man kʋ a wʋ gbãgbaar 'yɛ'yɛrbɛ." 8Be lɛ a kɔkɔr 'lɔ ɩn dɔ̃ɔ wõ a saaju lɛ 'yɛr kʋ ma go, "Chen tɩ de a gãn bile 'lɔ na yuo a malaka 'lɔ na ara a man pɔ naa gogoro ju nũu pɔ." 9Ka n chen a malaka sɛ̃ tɩ sʋɔr wʋ ɩka wʋ kʋ ma a gãn bile. Ka wʋ 'yɛr, "De 'wɔb, wʋn mire naa a fʋ pʋɔ pɔ tɩ nʋ̃mɔ̃ a fʋ nɛɛ pɔ sɩkãa kaar." 10N den a gãn bile a malaka nũu pɔ 'wɔb. Ka wʋ nʋ̃mɔ̃ a n nɛɛ pɔ a sɩkãa kaar, tɩchɛ ɩn wa vɔl baar, ka wʋ mire a pʋɔ pɔ. 11A ba lɛ 'yɛr kʋ ma go, "'Yɛr 'yɛr kʋ a nɩbʋrɔ, nɩ paalsɩ, nɩ 'yɛrbʋrsɩ nɩ a nãmɩne."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\