Yelwiilsɩ 11

1Be lɛ a nɩrɛ kɔ̃ɔ de dãgbal na kaara a damanaa kaar kʋ ma tɩ 'yɛr, "Chen tɩ man a Nãaŋmɩn puorfʋ yir nɩ a bɔɔr lofʋ jie na fʋ sɔr a nɩbɛ bala na puoro a be. 2Tɩchɛ taa ɩrɛ wa mana a yõo ɛ, bojũu be lɛ a bala na ba ɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ɛ, na be 'mu 'mulo a tẽchɛchɛ nyãna ŋmɛrsɩ lɩjaayi nɩ ayi. 3Ɩ̃n kʋ naa a n yelmɩ̃ɛ dãasɩɛ nɩbɛ ayi ka ba su fɔjãrsɩ tɩ mʋɔlɔ na ba 'yɛrɛ ber tur dɔɔl kɔɔr ayi nɩ lɩjaata (1,260)." 4A dãasɩɛ dẽme ayi bala ɩ naa a kãa tɩɩr ayi nɩ a fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jie jiir ayi, ba ara naa a Soro nyã na ɩ a wɛr wʋ jaa niem. 5Ala ɩ nɩrɛ bʋɔrɔ naa ɩka wʋ maal ba bier, bũu ma yi naa a ba nɛɛ pɔ di a bala na ɩ a ba dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ. Nɩtɔ̃ lɛ a nɩrɛ 'lɔ na tɩɛr a ba sɔ̃ɔfʋ ma kpi. 6A nɩbɛ bala tara na kpɛ̃ɔ na nyɔɔ saa a saaju ka a saa kʋ̃ wa a sɔ̃ɔ 'lɔ ban mʋɔlɔ ɛ. Ba mɩ tara na kpɛ̃ɔ na lɩɛb a kɔ̃n a jaa ka a ɩ jɩ̃ɩ, na ba mɩ na tʋ̃ɔ vɛ̃ ka yelbier wa a tẽe pɔ sɔ̃ɔ jaa ban bʋɔrɔ. 7Ala ɩ ba wa baar naa a dãasɩɛ difʋ, a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ na yi a bɔɔ fulom 'lɔ pɔ na ŋmaan ban jɛɛr na wʋ tʋ̃ɔ ba na wʋ kʋ. 8Ka a ba ɩ̃gãma gã be a tẽkpɛ̃ɛ 'lɔ sɔkpɛ̃ɛ ju. A tẽkpɛ̃ɛ nyã lɛ ba lɔɔrɔ sʋkpa bʋɔlɔ nɩ Sodom bɩɩ Ijipitɩ, be lɛ ba kpa a ba Soro a daa ju. 9Nɩbʋrɔ, nɩ 'yɛrbʋrɔ, nɩ balsɩ ba jaa, nɩ paalsɩ a jaa na kaara naa a ba ɩ̃gãma ban tɔr a ũufʋ bɩbie ata nɩ bʋ̃ŋmaa. 10Nʋ̃ɔ na kpɛ̃n a nɩbɛ na kpɩɛrɛ a wɛr pɔ ka ba chɩlɛ kʋrɔ taa bonsɩ, bojũu ba kʋ naa a 'yɛ'yɛrbɛ ayi banyãna na dɔ̃ɔ ge a wɛr nɩbɛ. 11Tɩchɛ a bɩbie ata nɩ a bʋ̃ŋmaa ala na wa po, Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ ban nyɛvʋr ka ba lɛ ir ɩ vʋɛ, ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a bala na nyɛ ba. 12A 'yɛ'yɛrbɛ ayi banyãna pãa wõn nɛkpɛ̃ɛ na yi saaju 'yɛr, "Yɩ do wa ka." Ka ba tu a julõjuur pɔ duoro a saaju ka a ba dɔ̃dɔ̃mɔ̃sɩ kaara ba. 13Be lɛ ajienaa ka a tẽe mii ka a tẽkpɛ̃ɛ 'lɔ̃nɔ̃ yie jiir pie jibʋ̃'yen lo naa kʋ nɩbɛ tur ayopõi (7,000) ka a dãbɩ̃ɛ kpɛ a bala na chɛ a ba pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn nyã na be a saaju. 14A nɛbier ayi sʋɔ lɛ a nyã na po, tɩchɛ a ata sʋɔ mɩ turo naa. 15A malakasɩ ayopõi sʋɔ pɛɛl naa a wʋ ɩɩl, ka a kɔkɔyɔɔ 'yɛrɛ be a saaju, "A wɛr nyã nãalʋ̃ʋ ɩ naa a sɩ Soro nɩ a wʋ Nɩ-iraa nãalʋ̃ʋ, 'lɔ lɛ na di a nãa jaa kpo kpo." 16A nɩbɛrɛ lɩjɛr nɩ anaar bala na jɩ̃nɛ a ba nãa dakɔɔr ju a Nãaŋmɩn niem gãn kpa tẽe puor a Nãaŋmɩn 17tɩ 'yɛrɛ, "Sɩ puor naa a Soro Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ, 'Lɔ lɛ ɩ, nɩ 'Lɔ lɛ dɔ̃ɔ be be, bojũu wʋ den a wʋ kpɛ̃ɔ piel kaara nɩ a wɛr wʋ jaa. 18A paalsɩ vʋ̃n fʋn nɛɛ ka fʋ suur mɩ dire. A sɔ̃ɔ ta naa ka fʋn tɔɔr a kũn 'yɛr, na fʋn yab a fʋ gbãgbaar na ɩ a 'yɛ'yɛrbɛ lɔ̃ɔn a fʋ nɩbɛ naa bala na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ yuor, a bil naa bɛrɛ ba jaa, na fʋn sɔ̃ɔ a bala na sɔ̃ɔ a wɛr." 19Ka a Nãaŋmɩn yir na be a saaju pãn pãa yuo ka ba nyɛ a nɛtɩraa daka be a yir pɔ. Ka saa nyɩɩrfʋ, gɔ̃mɔ̃, nɩ tãnfʋ, ka a tẽe wʋ jaa mii, ka a sakpʋlõbibɛrɛ loro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\