Yelwiilsɩ 12

1A nɛ'maa yelbɛrɛ na yi a saaju ka a pɔɔ vaar mɔ̃tɔ̃ɔ fɩka fɔbaa tɩ dɔɔl a gbɛɛ a ŋmɛraa ju, ka a ŋmɛrbie pie nɩ ayi ɩ nãa jupil ka wʋ su. 2Pʋɔ lɛ wʋ tara ka wʋ dɔɔfʋ ta ka wʋ kõnõ nɩ. 3Be lɛ ka a nɛ'maa yele ɩ̃sʋɔ lɛ yi a saaju kaara fɩka dajɩl na ɩ jɩɛ na wʋ tara jur ayopõi nɩ ɩlɛ pie ka a nãa jupile be a jur pɔ. 4A wʋ jʋʋr pɩɩr naa a ŋmɛrbie jiir ata jibʋ̃'yen a saaju 'lɔb a tẽe. Tɩ ara gu a pɔɔ 'lɔ na bʋɔrɔ a dɔɔfʋ ɩka 'lɔ wa dɔɔ wʋ vɔl a bie. 5A pɔɔ dɔɔn a bie ka wʋ ɩ dabile, 'lɔ lɛ na kaara a paalsɩ a jaa nɩ la kpɛ̃ɔ 'lɔ na kaara a kur dãgbal kaar. Ba jãan a pɔɔ bie nyã don a Nãaŋmɩn sɛ̃ ka wʋ tɩ be a wʋ nãalʋ̃ʋ pɔ. 6Tɩ ka a pɔɔ mɩ jo kpɛ a mɔgɔ̃ɔ pɔ na wʋ tɩ be a jie Nãaŋmɩn na chɔɔr bar ka ban kaara wʋ maal ber tur kɔɔr ayi dɔɔl lɩjaata (1,260). 7Ka a jɛɛr lo be a saaju. Maɩkɩl nɩ a malakasɩ jɛɛr nɩ naa a dajɩl, ka a dajɩl nɩ a wʋ malakasɩ mɩ lɩɛb jɛɛrɛ nɩ a Maɩkɩl nɩ a wʋ malakasɩ. 8Tɩchɛ ba tʋ̃ɔ naa a dajɩl nɩ a wʋ malakasɩ, dii ba bar a be a saaju. 9Ba lɔb a dajɩl kpɛ̃ɛ nyã bar a yõo, a kõr waa 'lɔ̃nɔ̃ na ɩ a dɛɛr sʋɔ, nɩ a Satan, 'lɔ lɛ bɛlʋ̃ a wɛr nɩbɛ ba jaa. Ba lɔb wʋn bar ka a wɛr pɔ, nɩ a wʋ malakasɩ. 10Be lɛ n wõ nɛkpɛ̃ɛ na 'yɛr be a saaju, "Pʋ̃pãanyã, a faafʋ bɩbir vɩɛ naa, a sɩ Nãaŋmɩn wiil naa a wʋ kpɛ̃ɔ, nɩ a wʋ nãalʋ̃ʋ, nɩ a wʋ Nɩ-iraa kpɛ̃ɔ. Bojũu a 'lɔ na bɛrɛ a sɩ yɛɛr nɛɛ, 'lɔ lɛ bɛrɛ ba a nɛɛ a Nãaŋmɩn niem mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ, ba daa wʋn lɔb. 11Ba tʋ̃ɔ wʋ naa nɩ a Pɛraabile jɩ̃ɩ nɩ a ba dãasɩɛ 'yɛrbie. Ba sɔɔn kũu na baa de a ba nyɛvʋr ka wʋ ɩ bon ɛ. 12A lɛ jũu, saaju naa bala na kpɩɛrɛ a be, yɩ chɩlɛ! Tɩchɛ nɛbier ben a yɩn na be a wɛr nɩ a man pɔ, yɩn din dɔɔyɛ, bojũu a dɛɛr sʋɔ suun a yɩ sɛ̃! Ka a wʋ suur dire, bojũu a wʋ ber ba waa ɛ." 13Lɛ a dajɩl na wa nyɛ ka a ɩ tẽe lɛ wʋ lo, wʋ dire naa a pɔɔ 'lɔ na dɔɔ a dabile. 14Ka ba kʋ a pɔɔ tuu kpɛ̃ɛ pibɛ ayi, ɩka wʋ ɔɔ chen a jie ban chɔɔr bar be a mɔgɔ̃ɔ pɔ, be lɛ ban tɩ kaara wʋ yuom ata nɩ bʋ̃ŋmaa ka a waa taa pɔɔ wʋ ɛ. 15Be lɛ ka a waa chɩr kʋ̃ɔ a nɛɛ pɔ põn kʋ̃ɔ kaar, ɩka a di a pɔɔ, 16tɩchɛ ka a tẽe sʋ̃ʋ a pɔɔ haa a nɛɛ nyũ a kʋ̃ɔ ala a dajɩl na chɩr a nɛɛ pɔ. 17Ka a dajɩl pãa nyɛ suur 'yɔ̃ɔ a pɔɔ na wʋ chen tɩ ŋmaan a pɔɔ bibiir bala na chɛ jɛɛr. A bala na turo a Nãaŋmɩn nɛɛ na ba mɩ tara a Yesu 'yɛr yelmɩ̃ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\