Yelwiilsɩ 13

1Ka a dajɩl ara a man gogoro nɛɛ. N nyɛn mɔdʋ̃ɔ na yire a man pɔ na wʋ tara jur ayopõi tɩ bul ɩlɛ pie ka a nãa jupile su a ɩlɛ ala pɔ. A jur ala pɔ yoe ben be na fere sɔ̃ɔnɔ̃ Nãaŋmɩn yuor. 2A mɔdʋ̃ɔ 'lɔ ɩn nyɛ nyɛntãan gbɔ̃gbɔ̃ɔ tɩchɛ ka a gbɛɛ kaara fɩka pɛɛlaa gbɛɛ ka a nɛɛ mɩ kaara fɩka jukpɛ̃ɛ nɛɛ. Ka a dajɩl de a wʋ kpɛ̃ɔ nɩ a wʋ nãa dakɔɔ nɩ a wʋ tʋ̃ɔfʋ kʋ a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃. 3A mɔdʋ̃ɔ ju ɩ̃sʋɔ kaara fɩka bon ban chɛ ɩrɛ na kʋ tɩchɛ ka a chɛfʋ jie 'lɔ 'mɔ̃ pɔɔ. Nɛɛ 'maan a nɩrɛ jaa na be a wɛr pɔ tɩ na ba turo a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ. 4Ka nɩrɛ jaa pãa pɛɛrɛ a dajɩl bojũu 'lɔ lɛ de a wʋ kpɛ̃ɔ kʋ a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ na ba mɩ pɛɛrɛ a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ 'yɛrɛ nɩ tɩ sʋrɔ, "An lɛ kaara a mɔdʋ̃ɔ nyã kaar? Nɩ an lɛ na tʋ̃ɔ ŋmaan wʋ jɛɛr?" 5A mɔdʋ̃ɔ nyã tara na nɛɛ na 'yɛrɛ ɛ jɩ̃jɩɩr 'yɛr na wʋ fere, wʋ tara na sɔr ɩka wʋ 'yɛr a wʋ yobɔ 'yɛr maal ŋmɛrsɩ lɩjaayi nɩ ayi (42). 6A wʋ 'yɛrbie chɩrɛ nɩ naa Nãaŋmɩn na wʋ fere sɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn yuor nɩ a jie 'lɔ wʋn be nɩ a bala na kpɩɛrɛ a saaju. 7Ba kʋ wʋn sɔr ɩka wʋ jɛb a Nãaŋmɩn nɩbɛ na wʋ tʋ̃ɔ ba na wʋ mɩ tʋ̃ɔ a nɩbʋrɔ, nɩ 'yɛrbʋrɔ, nɩ balbʋrɔ, nɩ paalsɩ. 8A bala ba jaa yuor na ba dɔ̃ɔ sɛb a Pɛraabile ban dɔ̃ɔ kʋ a nyɛvʋr gãn pɔ ɛ, tɩ a wɛr wa mɛ, na gbur dumo puor a mɔdʋ̃ɔ nyãna. 9Nɩrɛ 'lɔ na tara toor, wʋ chɛlɛ. 10Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa nyɔɔfʋ lɛ ban nyɔɔ wʋ, ban nyɔɔ wʋn chiin. Ala ɩ sɔkpɛ̃ɛ mɩ lɛ ban kʋn ɩ̃sʋɔ, a sɔkpɛ̃ɛ lɛ ban kʋn wʋ. A lɛ jũu a bala na ɩ Nãaŋmɩn nɩbɛ, ba tara kãnyir nɩ yelmɩ̃ɛ. 11N pãa lɛ nyɛn a mɔdʋ̃ɔ ɩ̃sʋɔ na yire a tẽe tara ɩlɛ ayi fɩka pɛraabile tɩ 'yɛrɛ fɩka a dajɩl. 12Wʋ yin de a mɔdʋ̃dɔ̃ɔ 'lɔ kpɛ̃ɔ na wʋ wiil wʋ mɩ̃ɛ a mɔdʋ̃dɔ̃ɔ 'lɔ niem tɩ fɩr a nɩbɛ ba jaa na be ka a wɛr pɔ ka ba gbur dumo puor a mɔdʋ̃dɔ̃ɔ 'lɔ chɛfʋ jie na 'mɔ pɔɔ. 13Wʋ tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃mɔ̃sɩ na wʋ gba ma vɛ̃ ka bũu yi saaju suu wa a tẽe ka nɩbɛ ba jaa nyɛ. 14A wʋ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ anyãna jũu, ba kʋ wʋn kpɛ̃ɔ ka wʋ de a mɔdʋ̃dɔ̃ɔ 'lɔ jie, na wʋ bɛl a wɛr nɩbɛ. Ka wʋ 'yɛr ba ka ba mɛ bʋtɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩ a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ ban dɔ̃ɔ chen a sʋɔ tɩ wʋ 'mɔ pɔɔ. 15Ba kʋ wʋn sɔr ɩka wʋ kʋ a bʋtɩɩ 'lɔ nyɛvʋr wʋn mɛ ka wʋ nyɛtãan a mɔdʋ̃dɔ̃ɔ 'lɔ, ka wʋ na tʋ̃ɔ 'yɛr ka ba kʋ a bala na tɔr a bʋtɩɩ puorfʋ. 16Wʋ mɩ fɩr nɩrɛ jaa, ka bile lɛ wʋ ɩ bɩɩ kpɛ̃ɛ lɛ, taraa sʋɔ bɩɩ nɔ̃ɔ sʋɔ, sumɩne bɩɩ gbãgbaa, ka ba 'yɔ̃ɔ ba jaa jɩ̃nsɩ a nũsʋ̃ɔ nũu pɔ bɩɩ a gberaa pɔ. 17Nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ daara bɩɩ da bon ka baa 'yɔ̃ɔ wʋ a jɩ̃nɛ na ɩ a mɔdʋ̃ɔ yuor bɩɩ a wʋ jɩ̃nɛ 'lɔ na ɩ a wʋ yuor ɛ. 18Ka 'lɔ yɛ̃ 'yɛr lɛ, ala ɩ nɩrɛ tara na bɔ̃ɔfʋ, wʋn tʋ̃ɔ sɔr a mɔdʋ̃ɔ sɛbie an ɩ nɩsaal sɛbie lɛ. A sɛbie ɩ naa kɔɔr ayʋɔb dɔɔl lɩjaata nɩ ayʋɔb (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\