Yelwiilsɩ 14

1Be lɛ n kaa nyɛ a Pɛraabile ka wʋ 'mataa ara nɩ nɩbɛ turo kɔbaa lɩjaayi nɩ anaar (144,000) a Jiyon tɔ̃ɔ ju ka wʋ yuor nɩ a Sãa yuor sɛb 'mar a ba gbersɩ pɔ. 2N wõn kɔkɔɛ a saaju na gɔ̃nɔ̃ fɩka kɔ̃kpɛ̃ɛ na joro bɩɩ saa na tãn. A gɔ̃mɔ̃ mɩ kaara fɩka kõrõjomsɩ ban ŋmiere. 3Ba yiele naa yiel paalaa a nãa dakɔɔ niem nɩ a bʋ̃nɩbie anaar bala nɩ a nɩbɛrɛ bala niem. Nɩrɛ jaa ba be be na tʋ̃ɔ a yiel jãn ɛ, ka a nɩbɛ turo kɔbaa lɩjaayi nɩ anaar (144,000) bala tɛɛ a Nãaŋmɩn na faa ka a wɛr pɔ ba lɛ ɛ. 4A banyãna lɛ ba sɔ̃ɔ ba mɩ̃ɛ nɩ pɔbɔ ɛ, bojũu ba gun ba mɩ̃ɛ ɩ chɛchɛ, na ba ma turo a Pɛraabile jie jaa wʋn chiine, bala lɛ ba da de kʋ Nãaŋmɩn fɩka bʋ̃dɔ̃ɔ ban de kʋ Nãaŋmɩn nɩ a Pɛraabile. 5Baa haa nɛɛ ŋmaa jir ɛ. Baa tara chɛfʋ bɩ̃lãa jaa ɛ. 6N pãa lɛ nyɛn a malakasɩ ɩ̃sʋɔ na ɔɔrɔ be a saaju tɩ tara a 'yɛr kpo kpo bʋɔrɔ ɩka wʋ 'yɛr kʋ a bala na be ka a wɛr pɔ, nɩ paalsɩ a jaa, nɩ balbʋrsɩ a jaa, nɩ 'yɛrbʋrsɩ a jaa, nɩ nɩbʋrsɩ a jaa. 7Wʋ tãn na nɩ nɛkpɛ̃ɛ, "Yɩ joro a Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ na yɩ kʋrɔ wʋ tɩɩr, bojũu a wʋ bɩbir vɩɛ naa ka wʋn tɔɔr a nɩbɛ 'yɛr. Yɩ puor wʋ, 'lɔ lɛ maal a saaju, nɩ a wɛr, nɩ a man nɩ a kʋ̃ɔ yifʋ jiir." 8A malakasɩ ayi sʋɔ mɩ tun wa 'yɛrɛ, "Wʋ wɛl naa, wʋ wɛl naa, a Babilon tẽkpɛ̃ɛ nyã 'lɔ lɛ maal a paalsɩ a jaa a ba nyũ a wʋ sɛ̃sɛ̃yele dãa ala na tɔɔ Nãaŋmɩn suur waan." 9Ka a malakasɩ ata sʋɔ mɩ tu wa 'yɛrɛ nɩ kɔkɔkpɛ̃ɛ, "Ala wa ɩ ɩ̃sʋɔ jaa puor naa a mɔdʋ̃ɔ nyãna naa bʋtɩɩ nyãna ban mɛ a wʋ kaar, na wʋ sɔɔ ka ba 'yɔ̃ɔ wʋ a jɩ̃nɛ a gberaa pɔ bɩɩ a nũu pɔ, 10wʋ mɩ na nyũn a dãa ala na ɩ a Nãaŋmɩn suur, ala lɛ ba pʋr 'yɔ̃ɔ a ŋmele pɔ na ɩ a suur. Ban ge wʋ naa nɩ a jerbɩ bũu na dire a malaka chɛchɛsɩ bala naa Pɛraabile niem. 11A ba gefʋ jʋʋr na uro ba tara ŋmaafʋ ɛ. Pɛ̃nfʋ ba be be kʋ a bala na gbur dumo puor a mɔdʋ̃ɔ nɩ a bʋtɩɩ 'lɔ ban mɛ a wʋ kaar mɔ̃tɔ̃ɔ bɩɩ tɩ̃sɔɔ ɛ, bɩɩ ɩ̃sʋɔ jaa na sɔɔ de a jɩ̃nɛ na ɩ a mɔdʋ̃ɔ yuor ɛ." 12A lɛ jũu, a bala na ɩ Nãaŋmɩn nɩbɛ na ba turo a wʋ nɛɛ na ba mɩ ara nɩ yelmɩ̃ɛ kʋ a Yesu ba tara kãnyir. 13N pãa lɛ wõn kɔkɔr na yi a saaju 'yɛrɛ, "Sɛb a anyãna an yi a dɩna chiine, pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ na kpi a Soro sɔr pɔ." "Ɔ̃ɔ," lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr, "Ban pɛ̃n naa a ba dɔɔyɛ pɔ. Bojũu a lɛ ban dɔ̃ɔ tʋ̃, na turo ba naa." 14N lɛ kãan nyɛ julõjupɩla, ka a nɩrɛ 'lɔ na jɩ̃nɛ a julõjuur ju kaara fɩka nɩsaal bie na wʋ su sɛlma jupil a ju pɔ, tɩ na wʋ tara bʋ̃ŋma sɔkpɛ̃ɛ na dire a nũu pɔ. 15Be lɛ a malaka ɩ̃sʋɔ mɩ yi be a Nãaŋmɩn yir wa bʋɔlɔ 'yɛrɛ kpɛ̃ɔ jaa kʋrɔ a 'lɔ na jɩ̃nɛ a julõjuur ju, "De a sɔkpɛ̃ɛ na fʋ piel tʋ̃mɔ̃ bojũu a tʋ̃mɔ̃ sɔ̃ɔ ta naa, bojũu a wɛr nyã ban na ŋma mʋ̃ɔ naa." 16Lɛ lɛ a 'lɔ na jɩ̃nɛ a julõjuur ju jaal a sɔkpɛ̃ɛ bar a wɛr pɔ na wʋ ŋma a wɛr wʋ jaa. 17A malaka ɩ̃sʋɔ mɩ na yi a be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir a saaju na wʋ mɩ tara a bʋ̃ŋma sɔkpɛ̃ɛ diir ɩ̃sʋɔ. 18Ka a malaka ɩ̃sʋɔ mɩ 'lɔ lɛ kaara a bũu ka wʋ wa yi a be a tɩ̃ɩ nyũu vɩla chʋmfʋ jie bʋɔl a 'lɔ na tara a bʋ̃ŋma sɔkpɛ̃ɛ diir kpɛ̃ɔ jaa tɩ 'yɛr, "De a fʋ bʋ̃ŋma sɔkpɛ̃ɛ diir 'lɔ na fʋ ŋman a tɩɛ wɔ̃mɔ̃, a wɛr lɛ ɩ a tɩɛ ka wʋ wɔ̃mɔ̃ mʋ̃ɔ." 19A malaka jaal a wʋ sɔkpɛ̃ɛ bar ka a wɛr pɔ ka wʋ ŋmara a wɔ̃mɔ̃ kpaara 'yɔ̃ɔnɔ̃ a be ban ma nɛɛrɛ ŋmɛrɛ, na ɩ a Nãaŋmɩn suur. 20Ba nɛɛrɛ ban a be a nɛŋmɛrfʋ jie a tẽkpɛ̃ɛ 'lɔ yõo, ka a jɩ̃ɩ joro a ŋmɛrfʋ jie ɩrɛ na ta mɛl kɔɔr ayi ka a wii mɩ ma kpɛ ka a nɛɛ 'lɔr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\