Yelwiilsɩ 16

1N wõn nɛkpɛ̃ɛ na yi a be a puorfʋ yir 'yɛrɛ kʋrɔ a malakasɩ ayopõi bala, "Yɩ chen tɩ kpaar a Nãaŋmɩn suur a laar pɔ bar a wɛr." 2Ka a malaka dɔ̃ɔ 'lɔ chen tɩ kpaar a wʋ laa bar ka a tẽe ka a natɩdɛbɛ na bɩɛrɛ tɛ a nɩbɛ bala na tara a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ jɩ̃nɛ tɩ mɩ gbur dumo puor a bʋtɩɩ. 3A malaka ayi sʋɔ mɩ kpaar a wʋ laa bar a man pɔ, ka a kʋ̃ɔ lɩɛb fɩka kũu jɩ̃ɩ, ka a bʋ̃vʋʋrsɩ a jaa na be a man pɔ kpi. 4A malaka ata sʋɔ mɩ kpaar a wʋ laa 'yɔ̃ɔ a põnsɩ nɩ kʋlsɩ pɔ, ka a kɔ̃n mɩ lɩɛb jɩ̃ɩ. 5Be lɛ n wõ a malaka 'lɔ na kaara a kɔ̃n 'yɛr, "Fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Torfʋ Sʋɔ, a fʋ 'yɛr tɔɔrfʋ nyã tor naa, fʋ̃ʋ lɛ ɩ, fʋ̃ʋ mɩ lɛ dɔ̃ɔ be be Chɛchɛ Sʋɔ a yelsɩ anyãna fʋn tɔɔr a 'yɛr jũu. 6Bojũu a putudẽme bala lɛ kʋ a fʋ nɩbɛ nɩ a fʋ 'yɛ'yɛrbɛ a fʋ kʋ ba a jɩ̃ɩ ɩka ba nyũ, a lɛ sɛɛn ba naa." 7Be lɛ n wõ kɔkɔr na 'yɛr be a bɔɔr lofʋ jie, "Ɔ̃ɔ, n Soro Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ, a fʋ 'yɛr tɔɔrfʋ ɩn yelmɩ̃ɛ tɩ mɩ tor." 8A malakasɩ anaar sʋɔ kpaar a wʋ laa 'yɔ̃ɔ mɔ̃tɔ̃ɔ ka wʋ tara kpɛ̃ɔ vuul a nɩbɛ nɩ bũu. 9A mɔ̃tɔ̃ɔ tʋl vuul ba naa tɩ ba chɛnɛ tʋrɔ a Nãaŋmɩn yuor an ɩ 'lɔ lɛ tara a gefʋ anyãna a jaa kpɛ̃ɔ na baa lɩɛb ba tɩɛr kʋ wʋ tɩɩr ɛ. 10A malakasɩ anũu sʋɔ kpaar a wʋ laa 'yɔ̃ɔ a mɔdʋ̃ɔ nãa dakɔɔ ju, ka a wʋ nãalʋ̃ʋ wʋ jaa lɩɛb libe, ka a wõnõ a nɩbɛ ka ba ɔɔrɔ jãlbie 11tɩ chɛnɛ tʋrɔ a Nãaŋmɩn nyã na be a saaju a ba natɩɛ nɩ an bɩɛrɛ ba jũu. Tɩchɛ baa lɩɛb a ba tɩɛr bar a ba tʋ̃dɛbɛ ɛ. 12A malakasɩ ayʋɔb sʋɔ mɩ kpaar naa a wʋ laa 'yɔ̃ɔ a Yufɩrɩtɩ põn kpɛ̃ɛ pɔ, ka a kʋ̃ɔ sɩr chɔɔr a sɔr bar kʋ a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie nãmɩne. 13N lɛ nyɛn a sɩdɛbɛ na kaara pãtɩɛ kaar ka a yire a bon 'lɔ na kaara a dajɩl kaar nɛɛ pɔ, naa lɛ yire a mɔdʋ̃ɔ 'lɔ mɩ nɛɛ pɔ, naa mɩ lɛ yire a jir ŋmarba 'yɛ'yɛrbɛ nɛɛr pɔ. 14A sɩɩr anyã ɩ naa a tɩɩ sɩɩr na tʋ̃nɔ̃ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃sɩ. Ba chen naa a wɛr wʋ jaa nãmɩne sɛ̃ tɩ lɔ̃ɔ taa na ŋmaan a Nãaŋmɩn Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ jɛɛr a wʋ bɩbir kpɛ̃ɛ 'lɔ daar. 15"Nyɛ ɩn wan nãnyie kaar. Bɔɔsʋ̃n sʋɔ lɛ a 'lɔ na ba gur ɛ, tɩ mɩ tara a wʋ bʋ̃sursɩ jɛn na wʋ kʋ̃ wa chiine nɩ sal'mʋɔr ka a ɩrɛ wʋ vĩ ɛ." 16Be lɛ a sɩɩr lɔ̃ɔtaa a nãmɩne a jie 'lɔ a Heburu nɩbɛ na bʋɔlɔ Amagedɔn. 17A malakasɩ ayopõi sʋɔ kpaar naa a wʋ laa 'yɔ̃ɔ sɛsɛbɛ pɔ, ka kɔkɔr yi be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir a nãa dakɔɔ par 'yɛrɛ kpɛ̃ɔ jaa, "A maal naa!" 18Be lɛ ka saa nyɩɩrfʋ, nɩ gɔ̃mɔ̃, nɩ saa tãnfʋ wa, ka a tẽe dam wʋ jaa miin kpɛ̃ɔ. An yi a lɛ daar jaa, nɩsaal na be ka a wɛr pɔ a tẽe ba mii a kpɛ̃ɔ a lɛ ɛ. 19Ka a tẽkpɛ̃ɛ 'mar jiir ata, ka a paalsɩ tẽbɛrɛ mɩ lo lo. Nãaŋmɩn chɛnɛ na tɩɛr tɔ a tẽkpɛ̃ɛ Babilon na wʋ gbʋ̃m wʋ a dãa na sɛɛ ŋmele na ɩ a wʋ suur. 20Dõdolsɩ a jaa bɔr naa ka fʋ kʋ̃ lɛ nyɛ tɔ̃ɔ go ɛ, 21ka a sakpʋlõbibɛrɛ na tɩrɛ yire a saaju loro ŋmiere a nɩbɛ ka ba tʋrɔ a Nãaŋmɩn a sakpʋlõbie gefʋ nyã jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\