Yelwiilsɩ 18

1A anyã puor, n nyɛn a malaka ɩ̃sʋɔ na yi a saaju suro waara. Wʋ tara na kpɛ̃ɔ. A chãa na be a wʋ 'yɔ̃ɔ chaar naa a wɛr wʋ jaa. 2Na wʋ tãn kpɛ̃ɔ nɩ nɛkpɛ̃ɛ 'yɛrɛ, "Wʋ wɛl naa! A Babilon tẽkpɛ̃ɛ 'lɔ wʋ wɛl naa! Wʋ lɩɛb dɛɛr dẽme gaa jie, nɩ sɩdɛbɛ, nɩ lubil dɛbɛ nɩbɛ na ba ɔɔrɔ ɛ kpɛfʋ jie. 3Bojũu an ɩ a paalsɩ ba jaa buu naa nɩ a wʋ sɛ̃sɛ̃yele, ka a nãmɩne na be ka a wɛr pɔ gãn wʋ. A yayarba na be a wɛr pɔ len tu a wʋ bʋ̃yɔɔ pɔ." 4Be lɛ n lɛ wõ kɔkɔr ɩ̃sʋɔ na yi a saaju 'yɛr, "Maa nɩbɛ, yɩ wa yi a wʋ pɔ na yɩ taa ɩrɛ wa pʋɔ a wʋ dɛɛr pɔ ɛ, bɩɩ na yɩ pʋɔ a wʋ wõm pɔ ɛ. 5Bojũu a wʋ maal dɛbɛ dɔɔl taa tɩ ta a saaju, ka Nãaŋmɩn tɩɛr tɔ a wʋ dɛɛr wʋn maal. 6Yɩ kʋ wʋ nɩtãa lɛ wʋn kʋ yɩ. Yɩ yab wʋ tɩ lɛ dɔɔl wʋ. Yɩ kʋ wʋ a dãa nɩ a wʋ ŋmele nɛɛr ayi ka wʋ nyũ. 7Ge wʋ ka wʋ waal, a yuor nɩ a nʋ̃ɔ wʋn bʋɔrɔ kʋrɔ a wʋ mɩ̃ɛ. Wʋ ma chɛn nyãa 'yɛr, 'N ɩn pɔɔ nãa jɩ̃nɛ, n ba ɩ pɔɔ kʋɔr ɛ. Nɩbaal kʋ̃ wa kpɛ ma jaa ɛ.' 8A lɛ jũu, bɩbir bʋ̃'yen lɛ a wõm na wa a wʋ ju, kũu, nɩ kõn, nɩ kɔ̃. Bũu lɛ ɩ a di wʋ an ɩ a Soro Nãaŋmɩn nyã na tɔɔr a wʋ 'yɛr ɩn tʋ̃ɔfʋ sʋɔ. 9"Ka a wɛr nãmɩne na dɔ̃ɔ gãn wʋ na ba 'mataa din wʋ a nʋ̃ɔ, bala wa nyɛ a lɛ wʋn dire ka a jʋʋr uro, an ɩrɛ ban nɩbaal ka ba kõnõ kʋrɔ wʋ. 10Dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa a ger nyã jũu, ban ara na tɛɛr jaa tɩ kõnõ 'yɛrɛ, 'Nɛbier, nɛbier, a fʋ̃ʋ tẽkpɛ̃ɛ nyã, pa Babilon, a fʋ̃ʋ nyã na tara a kpɛ̃ɔ, bɩbir bʋ̃'yen lɛ a sɔ̃ɔfʋ be wa a fʋ ju.' 11"A yayarba na be a wɛr pɔ na kõnõ na tɩ waala bojũu nɩrɛ ba be be na da a bonsɩ go ɛ. 12A sɛlma, kpãna, kʋsɩsʋ̃n nɩ a lɛrbikpɩ̃ɛn, nɩ fuu pɩɛl, nɩ fuujɩ ile ile, nɩ fuu saalsɩ, nɩ a fuujɩ kpɩ̃n kpɩ̃n, nɩ a daar ala nyũu na nʋ̃mɔ̃, nɩ bomo ala jaa ban de wab chɛlɛ maal. A daar ala daa na be tuo, a kurjɩɛ, nɩ kursɔɔlɔ, nɩ a kʋsɩkpũlo bie. 13A kãnyũu vɩɛl ala, nɩ a dãn, nɩ a kãn, nɩ a jɔ̃n, nɩ chir, nɩ a niin, nɩ a piir, nɩ a wiisɩ, nɩ a wiisɩ torkosɩ, nɩ a gbãgbaar. 14"A bʋ̃vɩɛlsɩ ala na ɩrɛ fʋ a vɔlaa, a jaa chen naa. A fʋ nãbomo naa fʋ yobɔyele a jaa bɔr naa. Fʋ kʋ̃ lɛ nyãa go ɛ. 15A yayarba na da a bomo kʋ wʋ na ba le, nɛɛ na 'maa ba naa a wʋ ge fʋ nyã pɔ, ka ba sɛr yi tɛɛr jaa tɩ kõnõ waala 16'yɛrɛ nɩ, 'Nɛbier, nɛbier, a fʋ̃ʋ tẽkpɛ̃ɛ nyã, a fʋ̃ʋ na ma su a fɔpɩɛl, nɩ a fɔjɩ ile ile, nɩ a fɔkpɩ̃n kpɩ̃nsɩ. Na fʋ ma pɩ̃ɛn a sɛlma, nɩ a kʋsɩsʋ̃n, nɩ a lɛrbikpɩ̃ɛn. 17Mɔ̃tɔ̃ bʋ̃'yen lɛ a fʋ nãbomo anyãna be wɛ a jaa.' A bala na kaara a gborbɛrɛ ala a man kpɛ̃ɛ pɔ, nɩ a nɩbɛ bala na be be, nɩ a bala jaa na tʋ̃nɔ̃ dire be a man pɔ, na ara na tɛɛr. 18Bala wa nyɛ a jʋʋr ban kõnõ na 'yɛrɛ nɩ, 'Tẽbuor lɛ be ka na wʋ ta a tẽkpɛ̃ɛ nyã?' 19Ban ɔɔn tãna 'yɔ̃ɔnɔ̃ a jur pɔ tɩ kõnõ tɩ waala 'yɛrɛ nɩ, 'Nɛbier, nɛbier, a fʋ̃ʋ tẽkpɛ̃ɛ nyã. A jie nyã a bala jaa na tara a gborbɛrɛ yʋɔrɔ nɩ a man pɔ, ba jaa len tu a fʋ jie, tɩ mɔ̃tɔ̃ bʋ̃'yen a fʋ be wɛ a nɩtɔ̃?' 20Saaju, chɩlɛ a wʋ jũu, yɩn Nãaŋmɩn nɩbɛ nɩ a nɩtʋ̃nsɩ nɩ a 'yɛ'yɛrbɛ yɩ chɩlɛ. Nãaŋmɩn tɔɔr a wʋ 'yɛr nɩtãa a lɛ wʋn maal yɩ." 21Be lɛ ka a malaka kpɛ̃ɔ pãa 'mɔɔ kʋsɩr kpɛ̃ɛ na jɩ̃tãan nɩɛr lɔb 'yɔ̃ɔ a man pɔ tɩ 'yɛr, "Nɩtɔ̃ lɛ ɩn lɔb fʋ bar, a fʋ̃ʋ Babilon tẽkpɛ̃ɛ nyã ka nɩrɛ kʋ̃ lɛ nyɛ fʋ jaa go ɛ. 22Ba kʋ̃ lɛ wõ kõrõjom ŋmefʋ, nɩ yiel yielbe, nɩ daa pɛɛlbɛ, nɩ ɩlɛ pɛɛlbɛ jaa go ɛ. Tʋ̃tʋ̃nbɔ jaa bʋrɔ kʋ̃ lɛ be be go ɛ, ba kʋ̃ lɛ wõ jɔ̃ nɩ̃ɛnbɛ dɔ̃ɔn go ɛ. 23Fɩ̃tɩn bũu kʋ̃ lɛ chaar be go ɛ. Ba kʋ̃ lɛ wõ pɔɔ paalaa nɩ wʋ sɩrɛ kɔkɔr go ɛ. A fʋ yayarba lɛ dɔ̃ɔ yi yuor a wɛr pɔ. A fʋ tɩ̃sɔɔ yele lɛ fʋ de bɛl a paalsɩ jaa ka ba bɔr. 24A wʋ pɔ lɛ ba nyɛ a 'yɛ'yɛrbɛ nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ jɩ̃ɩ nɩ bala ba jaa ban dɔ̃ɔ kʋ a wɛr pɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\