Yelwiilsɩ 19

1A anyã puor, n wõn gɔ̃mɔ̃ fɩka nɩyɔɔ na tãna be a saaju 'yɛrɛ nɩ, "Dãnfʋ wʋ ta Nãaŋmɩn! Faafʋ nɩ tɩɩr nɩ kpɛ̃ɔ ɩ naa a wʋ tʋɔr, 2bojũu a wʋ 'yɛr tɔɔrfʋ ɩn yelmɩ̃ɛ tɩ mɩ tor. Wʋ 'yɔ̃ɔn a pɔɔ baa na 'yɛr, 'lɔ lɛ sɔ̃ɔ a wɛr nɩbɛ nɩ a wʋ sɛ̃sɛ̃yele. A wʋ gbãgbaar wʋn kʋ, wʋ yab wʋn a sãn." 3Ba lɛ tãna na go, "Dãnfʋ wʋ ta Nãaŋmɩn. A wʋ jʋʋr na uro duoro ba tara ŋmaafʋ ɛ." 4Ka a nɩbɛrɛ lɩjɛr nɩ anaar nɩ a bʋ̃nɩbie anaar bala gãn kpa tẽe puor a Nãaŋmɩn na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju pɛɛrɛ wʋ 'yɛrɛ nɩ, "A ɩ a lɛ. Dãnfʋ wʋ ta a Nãaŋmɩn." 5Be lɛ ka a kɔkɔr yi be a nãa dakɔɔ par 'yɛrɛ, "A yɩn na ɩ a Nãaŋmɩn gbãgbaar na yɩ joro wʋ dãbɩ̃ɛ. Ka bil bɩɩ bɛrɛ lɛ, yɩ pɛɛrɛ a sɩ Nãaŋmɩn!" 6N pãa lɛ wõn dɔ̃ɔn fɩka nɩyɔɔ na gɔ̃nɔ̃, bɩɩ fɩka kɔ̃kpɛ̃ɛ na joro, bɩɩ saa na tãna kpɛ̃ɔ jaa, "Dãnfʋ wʋ ta Nãaŋmɩn! Bojũu a sɩ Soro Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ, lɛ di a nãa. 7Yɩ ɩ a sɩ chɩlɛ ka sɩ ɩ̃gãn 'maa a sɩ kʋ a Nãaŋmɩn tɩɩr an ɩ a wʋ Pɛraabile pɔɔ kulfʋ bɩbir vɩɛ naa, ka a pɔɔ mɩ chɔɔr a wʋ mɩ̃ɛ baar. 8Wʋ sun bʋ̃pɩɛl na vɩɛlɛ tɩ nyɩlɛ." A bʋ̃pɩɛl anyãna lɛ a Nãaŋmɩn nɩbɛ yeltorsɩ. 9Ka a malaka 'yɛr kʋ ma, "Sɛb a anyãna, 'An ɩn pʋpɛl kʋ a bala ban bʋɔl a Pɛraabile pɔɔ kulfʋ lɔ̃ɔ di jie.' " Ka a malaka mɩ 'yɛr pʋɔ, "A Nãaŋmɩn 'yɛr anyãna ɩn yelmɩ̃ɛ." 10Ka n gã kpa tẽe ɩka n puor wʋ, tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ma, "Ta maal a lɛ ɛ. N mɩ ɩ naa a gbãgbaa nɩtãa a fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yɛɛr kaar, bala lɛ tara Yesu dãasɩɛ. Puor Nãaŋmɩn! Bojũu, a Yesu dãasɩɛ lɛ ɩ a Sɩɛ 'yɛr." 11N nyɛn a saaju na yuo, ka a ɩ wii pɩla lɛ, ka a nɩrɛ 'lɔ na do yuor di, yelmɩ̃ɛ sʋɔ nɩ nɩtor. Yeltorsɩ lɛ wʋ ma tɔɔr a wʋ 'yɛr tɩ ŋmaan wʋ jɛɛr. 12A wʋ nɩbie 'lɩrɛ naa fɩka bũu, ka a nãjupil yɔɔ su a wʋ ju pɔ. Yuor sɛb mar wʋ nɩrɛ jaa na ba bɔ̃ɔ ɛ, ka 'lɔ tɛɛ ba lɛ ɛ. 13A fuu wõo wʋn su ɩn jɩ̃ɩ wʋ jaa ka a yuor di, "Nãaŋmɩn 'Yɛr." 14A saaju sojasɩ sun bʋ̃pɩɛl don wii pɩɛl turo nɩ wʋ. 15Ka a sɔkpɛ̃ɛ diir yi a wʋ nɛɛ pɔ, 'lɔ lɛ wʋ de chɩɛrɛ nɩ a paalsɩ ba jaa, "Wʋn kaara ba jaa nɩ a kpɛ̃ɔ 'lɔ na kaara a kur dãgbal kaar." Wʋn nɛɛrɛ ban ŋmɛrɛ be a tɩɛ wɔ̃mɔ̃ nɛŋmɛrfʋ jie nɩ a Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ suur. 16Yuor nyãna lɛ be a wʋ fuu wõo na suu a gbɛkpɛ̃ɛ pɔ ɩka, A NÃMƖNE BA JAA NÃA, NƖ A SORBO BA JAA SORO. 17N nyɛn malaka na ara a mɔ̃tɔ̃ɔ ju tɩ bʋɔl a lubil a jaa na ɔɔrɔ be a saaju nɩ kɔkɔkpɛ̃ɛ, "Yɩ lɔ̃ɔ taa wa a Nãaŋmɩn lɔ̃ɔ di jie. 18Lɛ lɛ, yɩ wa dire a nãmɩne ɩ̃gãma nɩ a fɔ̃n dẽme nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme, a wiisɩ nɩ a ba duorbo, gbãgbaar nɩ sumɩne, a bil nɩ a bɛrɛ, a nɩbɛ banyãna ba jaa ɩ̃gãma." 19Ka n nyɛ a mɔdʋ̃ɔ nɩ a wɛr nãmɩne nɩ a ba sojasɩ lɔ̃ɔn taa ŋmaan a 'lɔ na do a wii nɩ a wʋ sojasɩ jɛɛr. 20Tɩchɛ ba nyɔɔn a mɔdʋ̃ɔ lɔ̃ɔn a jir ŋmara 'yɛ'yɛrɛ na tʋ̃ a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ a mɔdʋ̃ɔ niem. A nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ anyãna lɛ wʋ de bɛlʋ̃ a bala na tara a mɔdʋ̃ɔ jɩ̃nɛ tɩ puor a bʋtɩɩ. Ba lɔb ba jaa ayi bʋ̃nɩbie 'yɔ̃ɔ a jerbɩ bũu na dire pɔ. 21A bala na chɛ, a 'lɔ na jɩ̃nɛ a wii ju kʋ ba naa nɩ a sɔkpɛ̃ɛ diir 'lɔ na yi a wʋ nɛɛ pɔ, ka a lubil pãa di a ba ɩ̃gãma tɩɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\