Yelwiilsɩ 2

1"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Efesus pupuorbiir ɩka, a 'lɔ na tara a ŋmɛrbie ayopõi a wʋ nũsʋ̃ɔ pɔ na wʋ chiine a sɛlma fɩ̃tɩnɛ dɔɔlfʋ jie jiir ayopõi sãlsɔɔ 'yɛr lɛ a anyãna. 2N bɔ̃ɔ naa a lɛ fʋn be, naa bɔ̃ɔ a fʋ tʋ̃mɔ̃ nɩ a fʋ kãnyir. N bɔ̃ɔn naa a lɛ fʋn ba 'maa nɩbir kʋ a putudẽme ɛ, ala lɛ so ka fʋ bɛɛr a bala na 'yɛr ɩka Yesu nɩtʋ̃nsɩ lɛ ba ɩ na fʋ nyɛ ka ba ɩ jir ŋmarba. 3Fʋ tara na kãnyir na fʋ di dɔɔyɛ a n yuor jũu, tɩ faa bal ɛ. 4Tɩchɛ n chɛnɛ na tara fʋ nɩ 'yɛr. Fʋ bar naa a fʋ dɔ̃ɔ nʋ̃fʋ 'lɔ. 5Tɩɛr kaa a lɛ fʋn dɔ̃ɔ be tɩ wa lo! Lɩɛb a fʋ tɩɛr na fʋ be a lɛ fʋn dɔ̃ɔ be. Ala ɩ fʋ̃ʋ ba wa lɩɛb a fʋ tɩɛr ɛ, ɩn wa naa wa 'lɔɔ a fʋ fɩ̃tɩn dɔɔlfʋ jie bar. 6Tɩchɛ a lɛ fʋn ba nʋ̃ nɩ nyã, fʋ 'laar naa a Nikolayitɩ nɩbɛ maalfʋ, n mɩ 'laar naa a ba maalfʋ. 7Nɩrɛ 'lɔ na tara toor wʋ chɛlɛ a ala a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ. A 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ, ɩn kʋ wʋn sɔr ka wʋ kpɛ a Nãaŋmɩn jɔɔ pɔ pɔr a nyɛvʋr tɩɛ wɔ̃mɔ̃ na wʋ di. 8"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Semena pupuorbiir ɩka, a 'lɔ na ɩ a Pielfʋ nɩ a Baaraa, a 'lɔ na kpi tɩ ir ɩ vʋr 'yɛr lɛ a anyãna. 9N bɔ̃ɔ naa a fʋ wõm nɩ a fʋ nɔ̃ɔ tɩchɛ fʋ ɩn taraa sʋɔ! N bɔ̃ɔ naa a gagarsɩ bala na 'yɛr ɩka Juu nɩbɛ lɛ ba ɩ tɩ na baa ɩ ɛ, ba ɩ naa Satan lɔ̃ɔfʋ dẽme. 10Taa joro dãbɩ̃ɛ a dɔɔyɛ na wa a fʋ sɛ̃ ɛ. Nyɛ, a tɩɩ na vɛ̃ naa ka ba nyɔɔr a yɩ bamɩne 'yɔ̃ɔ pɔɔfʋ die pɔ, bɛɛr yɩ kaa, ka yɩ di dɔɔyɛ ber pie. Ala ɩ yɩn kpin gba, yɩ taa bara a yɩ sɔɔfʋ ɛ, ka ɩn kʋ yɩ a nyɛvʋr 'lɔ na kaara a nãa jupil kaar. 11Nɩrɛ 'lɔ na tara toor wʋ chɛlɛ a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ. Nɩrɛ 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ, a gbɛɛ ayi kũu kʋ̃ lɛ sɩɩr wʋ go ɛ. 12"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Pergamum pupuorbiir ɩka, a 'lɔ a sɔbʋraa na dire a jiir a jaa ayi 'yɛr lɛ anyãna. 13N bɔ̃ɔ naa a jie fʋn kpɩɛrɛ, be lɛ ɩ a Satan dʋʋ, tɩ faa vɛ̃ a n yuor bʋɔlfʋ ɛ. Fʋ chɛnɛ na sɔɔ a n yuor. Fʋ gba na wa nyɛ a Antipasɩ na dire a n dãasɩɛ ka ba kʋ wʋ a yɩ tẽe pɔ be a Satan dʋʋ na be. 14Tɩchɛ n chɛnɛ na tara fʋ nɩ 'yɛr. Fʋ chɛnɛ na tara nɩbɛ ka ba turo a Balaam wiilfʋ, 'lɔ lɛ wiil a Balak ɩka wʋ bɛr a Isɩral nɩbɛ nɛɛ ka ba maal dɛɛr na wʋ ɩka ba di a bʋtɩbɛ bʋ̃diir na ba gãna nɩ taa. 15A lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ fʋ mɩ chɛnɛ tara a nɩbɛ na turo a Nikolayitɩ nɩbɛ wiilfʋ. 16Lɩɛb a fʋ tɩɛr, ka lɛ ba lɛ ɛ, ɩn wan fɔɔ wa jɛb a nɩbɛ bala nɩ a sɔbʋraa 'lɔ na yi a n nɛɛ pɔ. 17Nɩrɛ 'lɔ na tara toor, wʋ chɛlɛ a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ. A 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ, ɩn kʋ wʋn a maana ala na sɔɔl. Naa lɛ kʋ wʋ kusɩr pɩla ban sɛb yopaalaa dɔɔl nɩrɛ jaa na ba bɔ̃ɔ ɛ, a 'lɔ na so lɛ bɔ̃ɔ. 18"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Tayatira pupuorbiir ɩka, a Nãaŋmɩn Bie 'yɛr lɛ a anyãna. A 'lɔ nɩbie na kaara a bũu 'lɩraa kaar ka a wʋ gbɛɛ nyɛtãan fɩka kur jɩɛ na be bũu pɔ. 19N bɔ̃ɔ naa a fʋ tʋ̃mɔ̃, a fʋ nʋ̃fʋ, a fʋ sɔɔfʋ nɩ a fʋ kãnyir. A lɛ fʋn tʋ̃nɔ̃ a pʋ̃pãanyã gar a lɛ fʋn dɔ̃ɔ tʋ̃. 20Tɩchɛ n chɛnɛ na tara fʋ nɩ 'yɛr. Fʋ bal kʋ a pɔɔ 'lɔ ban bʋɔlɔ a Jejebɛl 'lɔ na bʋɔlɔ a wʋ mɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ. Wʋ wile naa a n tʋ̃tʋ̃nbɔ ka ba sɛ̃nɛ na ba ɔɔrɔ nɩ a bʋtɩbɛ nʋ̃nɔ̃. 21N kʋ wʋn sɔ̃ɔ ɩka wʋ lɩɛb a wʋ tɩɛr yin a wʋ sɛ̃sɛ̃yele pɔ, tɩchɛ waa sɔɔrɔ ɛ. 22Lɛ ɩn vɛ̃n ka baal nyɔɔ wʋ ka bala naa 'lɔ na sɛ̃nɛ, ka bala baa lɩɛb bar a wʋ sɔr ɛ. 23Ɩn kʋ naa a bala na turo wʋ, ka a pupuorbiir gbulsɩ bɔ̃ɔ ɩka maa lɛ bɔ̃ɔ nɩrɛ tɩɛr nɩ nɩrɛ nyãa naa na yab ɩ̃sʋɔ jaa nɩ wʋ tʋ̃mɔ̃. 24Tɩchɛ a yɩn na chɛ a be a Tayatira na ba de a pɔɔ wiilfʋ bɩɩ jãn a Satan yelsɔɔlsɩ ɛ, n chɛnɛ na tara 'yɛr na 'yɛr kʋ yɩ. N kʋ̃ de yele jaa dɔɔl yɩ ɛ. 25Yɩ chɛnɛ nyɔɔ a lɛ nɛ wa tãn a daar 'lɔ ɩn na wa. 26Nɩrɛ 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ na wʋ ɩrɛ a lɛ ɩn bʋɔrɔ, ɩn kʋ wʋn kpɛ̃ɔ ka wʋ tʋ̃ɔ a paalsɩ ba jaa, 27'Wʋn kaara ba naa nɩ kur dãgbal na wʋ ma ŋmɛr ba lamɩɛr kaar.' Nɩtãa lɛ ɩn nyɛ a kpɛ̃ɔ yin a n Sãa sɛ̃. 28N mɩ na kʋ wʋ naa a bivɩɛ ŋmɛrbir. 29Nɩrɛ 'lɔ na tara toor wʋ chɛlɛ a ala Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\