Yelwiilsɩ 21

1A anyã puor, n pãa nyɛn saaju paalaa nɩ tẽpaalaa, bojũu a saaju koraa nyã nɩ a tẽkoraa nyã bɔr naa, ka a man ba lɛ be be go ɛ. 2N nyɛn a Tẽchɛchɛ na ɩ a Jerusalɛm paalaa ka wʋ yi a saaju a Nãaŋmɩn sɛ̃ suro waara fɩka, pɔɔsaraa na pɩ̃ɛn bʋ̃kãkaɛ gun a sɩrɛ kulfʋ. 3Ka n wõ kɔkɔr na yi a be a nãa dakɔɔ par 'yɛrɛ, "Pʋ̃pãanyã, Nãaŋmɩn na kpɩɛraa a nɩsaalba pɔ, na wʋ be a ba sɛ̃. Ban ɩn a wʋ nɩbɛ, ka wʋ mɩ be a ba sɛ̃ ɩ a ba Nãaŋmɩn. 4Wʋn 'yɩɛr naa a ba nɩbikʋ̃ɔ a nie pɔ bar. Kũu kʋ̃ lɛ be be go ɛ. Waal ba lɛ be be go ɛ. Kõn mɩ ba lɛ be be go ɛ. Nɩrɛ ba lɛ bɩɛrɛ be go ɛ. Bojũu a yelkoro a jaa põn chen." 5Ka a 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju 'yɛr, "N maala naa a bomo a jaa bʋ̃paalaa!" Na wʋ pãa lɛ 'yɛr kʋ ma, "Sɛb a anyãna bin, baal ba be be ɛ, a ɩn yelmɩ̃ɛ." 6Wʋ 'yɛr kʋ ma, "A maal naa. Maa lɛ a Pielfʋ nɩ a Baaraa. 'Lɔ jaa a kɔ̃nyũur na kpɛ, ɩn kʋ wʋn a nyɛvʋr kʋ̃ɔ na yi a bulo pɔ ka wʋ nyũ pɔrɔ. 7Nɩrɛ 'lɔ jaa na jɛb tʋ̃ɔ, ɩn kʋ wʋn a anyãna a jaa. Ka n ɩ a wʋ Nãaŋmɩn ka wʋ mɩ ɩ a n bie. 8Tɩchɛ a bala na ɩ a dãbɩ̃n dẽme, nɩ bala na ba sɔɔ de ɛ, nɩ tɩɛr dɛbɛ dẽme, nɩ nɩkʋrbɔ, nɩ sɛ̃sɛ̃nbɛ, nɩ sʋɔbɔsɩ, nɩ tɩpuorbo, nɩ jir ŋmarba ba jaa, a ba jie ɩ naa be a jerbɩ bũu dagel pɔ. A nyã lɛ ɩ a kũu gbɛɛ ayi." 9Ka a malakasɩ ayopõi na tara a wõm ayopõi 'lɔ na tara a baaraa wa 'yɛr kʋ ma, "Wa, ka n wiil fʋ a pɔɔsaraa na ɩ a Pɛraabile pɔɔ." 10A malaka 'mɔɔ man a Sɩɛ pɔ don a tɔ̃ wõo kpɛ̃ɛ ju na wʋ tɩ wiil ma a Tẽchɛchɛ na ɩ a Jerusalɛm na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ suro waara. 11Wʋ chaar wʋ jaa nɩ a Nãaŋmɩn tɩɩr, a chaarfʋ kaara fɩka a kʋsɩsʋ̃n na wʋ nyɩlɛ chaar jaa wel wel a kʋsɩbɛ ala ban bʋɔlɔ a jasɩpa kaar. 12Dachin wõo na kpɛ̃mɛ jilʋ̃ wʋ jaa na wʋ tara dɔ̃dɔɩ pie nɩ ayi, ka a dɔ̃dɔr ɩ̃sʋɔ jaa tara malaka na kaara. Ba sɛb a Isɩral bal pie nɩ ayi yoe mar a dɔ̃dɔɩ pɔ. 13Dɔ̃dɔɩ ata ben a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie, ka ata mɩ be a kõkoor, ka ata mɩ be a kõkoor nyã, ka a ata mɩ be a mɔ̃tɔ̃ɔ mʋrfʋ jie. 14Dachin par kparsɩ pie nɩ ayi ju lɛ a dachin dɔɔl. Ala pɔ lɛ ba sɛb a Pɛraabile nɩtʋ̃nsɩ pie nɩ ayi yoe dɔɔl. 15A malaka 'lɔ na 'yɛrɛ nɩ ma tara na sɛlma damanaa ɩka wʋ man a tẽe dɔ̃dɔɩ nɩ a dachin. 16A tẽe par kparaa jɩ̃taa, a wõofʋ nɩ a yalfʋ wʋ jaa. Wʋ man a tẽe nyɛ ka wʋ ɩ mɛl tur dɔɔl kɔɔr anaar (1,400). A wõofʋ nɩ a yalfʋ, a dofʋ, nɩ a jãafʋ. 17Wʋ man a dachin ka a yal ɩ gbɛɛ kɔɔr ayi dɔɔl pie nɩ ayʋɔb (216). A malaka man a lɛ a nɩsaal na ma man. 18A kʋsɩbɛ ala ban bʋɔlɔ a jasɩpa lɛ ba mɛn a dachin, ka a tẽe wʋ jaa ɩ sɛlma na wʋ chaar chãana kaar. 19Kʋsɩsʋ̃n a jaa bʋrɔ lɛ ba de kpar a tẽe par kparaa. A par kpardɔ̃ɔ 'lɔ ɩn a kʋsɩsʋ̃n ala ban bʋɔlɔ a jasɩpa, ka a ayi sʋɔ mɩ di safer, ka a ata sʋɔ di agete, ka a anaar sʋɔ mɩ di ɛmerald, 20ka a anũu sʋɔ di ɔnɩksɩ, ka a ayʋɔb sʋɔ mɩ di kanɩlian, ka a ayopõi sʋɔ di keresolɩtɩ, ka a aniin sʋɔ mɩ di berl, ka a pie forbir sʋɔ di topajɩ, ka a pie sʋɔ di kɩrɩsopɩrase, ka a pie nɩ bʋ̃'yen di jasɩntɩ, ka a pie nɩ ayi sʋɔ mɩ di amɛtesete. 21A dɔ̃dɔr nɛɛ pie nɩ ayi ala ɩ naa a kʋsɩsʋ̃n pie nɩ ayi. Kʋsɩbʋ̃'yen lɛ ba maal a jaa. A sɔkpɛ̃ɛ na be a tẽkpɛ̃ɛ nyã pɔ sɛlma lɛ wʋ jaa ka wʋ chaar chãana kaar. 22N ba nyɛ puorfʋ yir be a tẽe pɔ ɛ, bojũu a sɩ Soro Nãaŋmɩn na ɩ Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ nɩ a Pɛraabile lɛ ɩ a puorfʋ yir. 23A tẽe nyã ba bʋɔrɔ mɔ̃tɔ̃ɔ, bɩɩ ŋmɛraa chãa ɛ, bojũu a Nãaŋmɩn tɩɩr lɛ ɩ a chãa, ka a Pɛraabile ɩ a wʋ fɩ̃tɩn. 24A chãa nyã pɔ lɛ a paal bʋrsɩ nɩbɛ na yʋɔrɔ, ka a wɛr nãmɩne mɩ waan a ba nãbomo a be. 25A wʋ dɔ̃dɔr nɛɛ ba be na wa pɔɔ a mɔ̃tɔ̃ɔ ɛ, an ɩ tɩ̃sɔɔ ba lɛ be be go ɛ. 26A paal bʋrsɩ nɩbɛ nãbomo nɩ a ba tɩɩr, ban waan naa be. 27Bʋ̃dɛɛr kʋ̃ kpɛ be ɛ, bɩɩ bala na tʋ̃nɔ̃ vĩ tʋ̃mɔ̃, bɩɩ nɩbɛlbɛ, tɩchɛ a bala tɛɛ yuor na sɛb a Pɛraabile nyɛvʋr gãn pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\