Yelwiilsɩ 22

1Ka a malaka pãa wiil ma a nyɛvʋr põn kʋ̃ɔ ka wʋ ɩ jaa wel wel ka a joro yire a Nãaŋmɩn nɩ a Pɛraabile nãa dakɔɔ par, 2naa joro a tẽe sɔr kpɛ̃ɛ sãlsɔɔ. Nyɛvʋr tɩɛ ara naa a põn lõbobo, ka a jaa ma wɔ̃nɔ̃ wɔ̃bʋrsɩ pie nɩ ayi yuon jaa, ka a wiil ɩka a ma wɔ̃ naa ŋmɛraa jaa gbɛbʋ̃'yen. A vaɩ lɛ ban sãan a paalsɩ a jaa nɩbɛ baal. 3Nãaŋmɩn pɔ'yɔ̃ɔfʋ ba lɛ be bon jaa pɔ go ɛ. Nãaŋmɩn nɩ a Pɛraabile nãa dakɔɔ na ben a tẽe pɔ, ka a wʋ gbãgbaar tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ wʋ. 4Ban nyɛn a wʋ nie, ka a wʋ yuor be a ba gber pɔ. 5Tɩ̃sɔɔ kʋ̃ lɛ be be go ɛ. Baa lɛ bʋɔrɔ fɩ̃tɩn chãa ɛ, bɩɩ mɔ̃tɔ̃ɔ chãa ɛ. Bojũu a sɩ Soro Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ na chaar ba naa a wʋ chãa, na ba di nãa bɩbir jaa. 6Ka a malaka 'yɛr kʋ ma, "Baal ba be a 'yɛrbie anyãna pɔ ɛ, a ɩn yelmɩ̃ɛ. A Soro Nãaŋmɩn na ma kʋ a wʋ Sɩɛ a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ tʋ̃ naa a wʋ malaka ɩka wʋ wa wiil a wʋ gbãgbaa yele ala na kʋ̃ yaar tɩ ɩ ɛ." 7"Nyɛ, n kʋ̃ yaar tɩ wa ɛ! Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ na sɔɔ a 'yɛrbie anyãna a jaa na sɛb a gãn nyã pɔ." 8Maa Jɔɔn lɛ wõ tɩ nyɛ a anyãna. Ɩn wa wõ tɩ nyɛ a lɛ baar, n gãn kpa tẽe ɩka n puor a malaka, 'lɔ lɛ wile ma a anyãna. 9Tɩchɛ ka wʋ 'yɛr kʋ ma, "Ta maal a lɛ ɛ! N mɩ ɩ naa a gbãgbaa nɩtãa a fʋ̃ʋ nɩ a fʋ yɛɛr 'yɛ'yɛrbɛ nɩ bala jaa na turo a gãn nyã 'yɛr. Puor Nãaŋmɩn!" 10Ka a malaka pãa 'yɛr kʋ ma, "Ta sɔɔl a 'yɛ'yɛrɛ 'yɛr nyãna a gãn nyãna pɔ bar ɛ, bojũu a sɔ̃ɔ gbʋr naa. 11Vɛ̃ ka a 'lɔ na ɩ nɩdɛɛr, wʋ chɛnɛ ɩrɛ a dɛɛr. Vɛ̃ ka a 'lɔ mɩ na maala yeldɛbɛ, ka wʋ chɛnɛ maala a yeldɛbɛ. Vɛ̃ ka a 'lɔ na tor, wʋ chɛnɛ ɩ a nɩtor. 'Lɔ mɩ na ɩ chɛchɛ, wʋ chɛnɛ ɩ a chɛchɛ." 12"Nyɛ, n kʋ̃ yaar tɩ wa ɛ! N tara na a n yar na kʋ nɩrɛ jaa lɛ wʋn tʋ̃. 13Maa lɛ a Pielfʋ nɩ a Baaraa, a nidɔ̃ɔn nɩ a puor sʋɔ. 14"Pʋpɛl dẽme lɛ a bala na pɛɛ a ba fuusɩ. Ban tara na sɔr di a nyɛvʋr tɩɛ wɔ̃mɔ̃, na ba tu a dɔ̃dɔr nɛɛ kpɛ a tẽe pɔ. 15Tɩchɛ baar, nɩ a sʋɔbɔsɩ, nɩ a sɛ̃sɛ̃nbɛ, nɩ a nɩkʋrbɔ, nɩ a tɩpuorbo, nɩ a bala jaa na nʋ̃ jir ŋmaafʋ, ban ara na a yõo. 16"Maa Yesu lɛ tʋ̃ a n malaka nɩ a dãasɩɛ nyãna a yɩ sɛ̃ kʋ a pupuorbiir gbulsɩ. Maa lɛ ɩ a David nyɩɩr nɩ a wʋ yɔ̃ɔ, nɩ a bivɩɛ ŋmɛrbir na chaar." 17Ka a Sɩɛ nɩ a pɔɔ paalaa 'yɛr, "Wa!" Ka a 'lɔ mɩ na wõ naa 'yɛr, "Wa!" Nɩrɛ jaa kɔ̃nyũur na kpɛ, vɛ̃ ka wʋ wa, nɩrɛ jaa na bʋɔrɔ, vɛ̃ ka wʋ wa de a nyɛvʋr kʋ̃ɔ kʋfʋ nyũ pɔrɔ. 18N kpãan ɩ̃sʋɔ jaa na wõnõ a 'yɛ'yɛrɛ 'yɛr a gãn nyãna pɔ. Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa den bon dɔɔl a 'yɛr nyã pɔ, Nãaŋmɩn mɩ na dɔɔl wʋ naa a wõm ala a gãn nyã na 'yɛr a ba 'yɛr. 19Ka ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa mɩ wa ir bon bar a 'yɛ'yɛrɛ 'yɛr a gãn nyã pɔ bar, Nãaŋmɩn mɩ na mɔ̃ɔ wʋ naa a nyɛvʋr tɩɛ wɔ̃mɔ̃ nɩ a tẽchɛchɛ pɔ kpɛfʋ a gãn nyã na 'yɛr a wʋ 'yɛr. 20A 'lɔ na di a anyãna dãasɩɛ 'yɛr naa, "Ɔ̃ɔ, n kʋ̃ yaar tɩ wa ɛ." A ɩ a lɛ. Wa sɩ Soro Yesu. 21A sɩ Soro Yesu wɩ̃ɛfʋ wʋ be a Nãaŋmɩn nɩbɛ sɛ̃. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\