Yelwiilsɩ 3

1"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Saadisɩ pupuorbiir ɩka, a 'lɔ na tara a Nãaŋmɩn Sɩɩr ayopõi nɩ a ŋmɛrbie ayopõi, n bɔ̃ɔ naa a fʋ tʋ̃mɔ̃. A fʋ yuor yire na ɩka fʋ ɩn bʋ̃vʋr tɩchɛ bʋ̃kũu lɛ fʋ ɩ. 2Jɛɔ ir! Na fʋ 'yɔ̃ɔ a bala na chɛ na kpire ɩ̃kpɩ̃ɛn, bojũu n jʋʋr nyɛ ka a fʋ tʋ̃mɔ̃ ba sɛɛ a n Nãaŋmɩn sɛ̃ ɛ. 3Tɩɛr tɔ a ala fʋn de tɩ wõ, turo a ala tɩ na fʋ lɩɛb a tɩɛr. Tɩchɛ fʋ̃ʋ ba jɛɔ ir ɛ, ɩn wan nãnyie kaar ka fʋ kʋ̃ bɔ̃ɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn na wa a fʋ sɛ̃ ɛ. 4Tɩchɛ fʋ chɛnɛ na tara nɩbɛ bɩ̃lãa a ba be a Saadisɩ ka a ba fɔɔr ba nyɔɔr dɛbɛ ɛ. Bala nɩ maa na 'mantaa chiine, ka ba su bʋ̃pɩɛl, bojũu ba sɛɛn naa. 5Nɩrɛ 'lɔ jaa na jɛb tʋ̃ɔ a ba kaar mɩ na sun a bʋ̃pɩɛl. N kʋ̃ kpĩin a wʋ yuor bar a nyɛvʋr gãn pɔ ɛ, tɩchɛ ɩn pʋr a wʋ yuor a n Sãa nɩ a wʋ malakasɩ niem. 6Nɩrɛ 'lɔ na tara toor, wʋ chɛlɛ a ala a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ. 7"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Feladelfiya pupuorbiir ɩka, a 'lɔ na ɩ a chɛchɛ sʋɔ nɩ a yelmɩ̃ɛ sʋɔ 'yɛr lɛ a anyã, 'lɔ lɛ tara a Nãkpɛ̃ɛ David pãn bir. 'Lɔ wa yuo, nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ pɔɔ ɛ, 'lɔ mɩ wa pɔɔ, nɩrɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ yuo ɛ. 8N bɔ̃ɔ naa a fʋ tʋ̃mɔ̃ a jaa. Nyɛ, n yuo naa a pãn bar, nɩrɛ jaa na kʋ̃ tʋ̃ɔ pɔɔ ɛ. N bɔ̃ɔ naa a fʋ kpɛ̃ɔ na ba jɩ̃ bon ɛ, tɩchɛ fʋ chɛnɛ na tara a n 'yɛr na faa chiir a n yuor ɛ. 9N bɔ̃ɔ naa a bala na ɩ a Satan lɔ̃ɔfʋ dẽme tɩ na ba 'yɛr ɩka Juu nɩbɛ lɛ ba ɩ, jir ŋmarba lɛ ba ɩ. Ɩn vɛ̃ naa ka ba wa gbur dumo a yɩ niem na ba bɔ̃ɔ ɩka n nʋ̃ yɩ naa. 10A lɛ fʋn tu a n 'yɛr na fʋ di kãnyir, ɩn gu fʋ naa a sɔ̃ɔ 'lɔ a dɔɔyɛ na wa a nɩbɛ ba jaa jie na kpɩɛrɛ ka a wɛr pɔ. 11N kʋ̃ kor tɩ wa ɛ. Nyɔɔ a lɛ nɛ fʋn tara, ka nɩrɛ jaa taa faa a fʋ nãa jupil ɛ. 12A 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ, ɩn maal wʋn a luur a n Nãaŋmɩn puorfʋ yir. Wʋ kʋ̃ lɛ vʋ̃ɔ go ɛ. Ɩn sɛb naa a n Nãaŋmɩn yuor nɩ a n Nãaŋmɩn tẽe yuor na ɩ a Jerusalɛm paalaa wʋn bar ka wʋ yire a saaju suro waara mar wʋ, naa mɩ lɛ sɛb a n yopaalaa mar wʋ. 13Nɩrɛ 'lɔ na tara toor, wʋ chɛlɛ a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ. 14"Sɛb kʋ a malaka 'lɔ na ara kʋ a Laodisea pupuorbiir ɩka, a 'lɔ 'yɛrbie na ɩ A Ɩ A Lɛ, a yelmɩ̃ɛ dẽ dẽ sʋɔ nɩ a yelmɩ̃ɛ dãasɩɛ sʋɔ, 'lɔ 'yɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn tu mɛ bomo a jaa. 15N bɔ̃ɔ naa a fʋ tʋ̃mɔ̃, faa 'maa ɛ, faa lɛ tʋlɔ mɩ ɛ. An taa nʋ̃mɔ̃ ma naa ala ɩ fʋ ta 'maa naa bɩɩ tʋlɔ. 16A lɛ fʋn ben ɩ a ʋlɔ ʋlɔ jũu, faa tʋlɔ ɛ, faa mɩ lɛ 'maa ɛ, ɩn chɩr fʋn bar a n nɛɛ pɔ. 17Fʋ 'yɛr ɩka taraa sʋɔ lɛ fʋ ɩ, na fʋ tara nãbonsɩ na faa faa bon jaa ɛ. Tɩchɛ faa bɔ̃ɔ ɩka fʋ ɩn nɩkɔ̃ɔ nɩ nɩbaal nɩrɛ, nɩ nɔ̃ɔ sʋɔ, na fʋ ɩ jɔ̃ɔ nɩ sal'mʋɔr. 18N sʋɔrɔ fʋ naa ɩka fʋ da sɛlma a n sɛ̃ ɩn 'yɔ̃ɔ bũu pɔ maal na fʋ ɩ tara sʋɔ. Na fʋ mɩ da fɔpɩla a n sɛ̃ pɔɔ a fʋ sal'mʋɔr vĩ, na fʋ lɛ da a nɩbie tɩ̃ɩ mɩ 'yɔ̃ɔ a nɩbie pɔ nyɛrɛ. 19N ma gɔ̃ naa a bala ɩn nʋ̃, naa tɔɔ ba toor. A lɛ mɔ̃ nɩbijɩɛ lɩɛb a fʋ tɩɛr. 20Nyɛ, n ara naa dɔ̃dɔr nɛɛ bʋɔlɔ, ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa wa wõ naa a n kɔkɔr na wʋ yuo a pãn, ɩn kpɛ naa ka a maa naa nɩnyɩnɛ a sɩ tɩ 'mataa dire. 21Nɩrɛ 'lɔ na jɛb tʋ̃ɔ, ɩn kʋ wʋn sɔr ka wʋ jɩ̃nɛ a n lõboor nɩtãa lɛ ɩn jɛb tʋ̃ɔ naa jɩ̃nɛ a n Sãa lõboor. 22Nɩrɛ 'lɔ na tara toor, wʋ chɛlɛ a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na 'yɛrɛ kʋrɔ a pupuorbiir gbulsɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\