Yelwiilsɩ 5

1N pãa nyɛn a 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju ka wʋ tara a kõr gãn 'lɔ ban pilʋ̃ a wʋ nũsʋ̃ɔ pɔ, ka a sɛbie be a pʋɔ pɔ nɩ a yõo, na ba de jɩ̃nsɩ ayopõi mar pɔɔ. 2N nyɛn a malaka kpɛ̃ɔ sʋɔ 'lɔ na de nɛkpɛ̃ɛ sʋʋr, "An lɛ sɛɛ ɩka wʋ 'lɔɔr a jɩ̃nsɩ tɩ yuo a gãn?" 3Tɩchɛ nɩrɛ jaa ba be a saaju, bɩɩ a wɛr pɔ, bɩɩ a tẽe par na tʋ̃ɔ yuo a gãn kar ɛ. 4Ka n kõ nɩbaal kõn bojũu nɩrɛ jaa na ba be be sɛɛn na yuo a gãn kar kaa ɛ. 5Be lɛ a nɩbɛrɛ bala ɩ̃sʋɔ pãa 'yɛr kʋ ma, "Ta kõnõ ɛ. Nyɛ a Jukpɛ̃ɛ 'lɔ na yi a Juda bʋrɔ pɔ, na ɩ a Nãkpɛ̃ɛ David yɔ̃ɔ na jɛb tʋ̃ɔ. 'Lɔ lɛ sɛɛ na tʋ̃ɔ 'lɔɔr a jɩ̃nsɩ ala bar tɩ yuo a gãn." 6N pãa lɛ nyɛn Pɛraabile ka wʋ nyɛtãan bon ban dɔ̃ɔ kʋ ka wʋ ara a nãa dakɔɔ par, ka a bʋ̃nɩbie anaar nɩ a nɩbɛrɛ ara jilʋ̃ wʋ. Wʋ tara na ɩlɛ ayopõi nɩ nɩbie ayopõi, ala lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɩr ayopõi wʋn ma tʋ̃ a wɛr pɔ jiir a jaa. 7'Lɔ lɛ tɩ de a gãn a nɩrɛ 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju nũsʋ̃ɔ pɔ. 8Wʋn wa de a gãn ka a bʋ̃nɩbie anaar bala nɩ a nɩbɛrɛ lɩjɛr nɩ anaar bala, ba jaa gãn kpa tẽe a Pɛraabile niem, ka ɩ̃sʋɔ jaa tara kõrõjom nɩ sɛlma lapʋɛ na sɛɛn a tɩ̃ɩ nyũu vɩla, ala lɛ ɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ sʋɔrfʋsɩ. 9Bala lɛ yiele a yiel paalaa na ba 'yɛrɛ, "Fʋ̃ʋ lɛ sɛɛn ɩka fʋ de a gãn na fʋ 'lɔɔr a jɩ̃nsɩ, bojũu fʋ̃ʋ lɛ ba kʋ, ka fʋ de a fʋ jɩ̃ɩ yab den nɩbʋrɔ, 'yɛr bʋrɔ, balsɩ ba jaa nɩ a paalsɩ a jaa kʋ Nãaŋmɩn. 10Fʋ̃ʋ lɛ maal ba ka ba ɩ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ nɩbɛ nɩ a bɔɔrlorbo tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a sɩ Nãaŋmɩn, bala lɛ na wa ɩ a wɛr nyã wʋ jaa nãmɩne." 11Be lɛ n pãa kaa nyɛ malakasɩ turo turo fʋn kʋ̃ bɔ̃ɔ a ba nɛɛ ɛ, ka ba ara jilʋ̃ a nãa dakɔɔ nɩ a bʋ̃nɩbie ala nɩ a nɩbɛrɛ bala. 12Ba yiele naa nɩ kɔkɔkpɛ̃ɛ 'yɛrɛ, "A Pɛraabile 'lɔ ban dɔ̃ɔ kʋ lɛ sɛɛn ɩka wʋ tara a kpɛ̃ɔ nɩ a nãbomo, nɩ a yɛ̃, nɩ a fɔ̃ɔ, nɩ a 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ a tɩɩr, nɩ a dãnfʋ." 13Be lɛ n wõ a bʋ̃maalsɩ a jaa na be a saaju, nɩ a tẽe, nɩ a tẽe par, nɩ a man pɔ, nɩ bomo a jaa na be a ba pɔ, na ba yiele yiel 'yɛrɛ, "A 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju, nɩ a Pɛraabile lɛ so a dãnfʋ, nɩ a 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ a tɩɩr, nɩ a kpɛ̃ɔ, bɩbir jaa." 14Ka a bʋ̃nɩbie anaar bala 'yɛr, "A ɩ a lɛ," ka a nɩbɛrɛ bala gbur dumo puor a 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju nɩ a Pɛraabile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\