Yelwiilsɩ 7

1A anyã puor, n nyɛn a malakasɩ anaar ka ba ara a tẽe lõbobo anaar, na ba nyɔɔ a sɛsɛbɛ taa lɛ ɩka wʋ taa furo a wɛr pɔ, naa man pɔ, bɩɩ tɩɛ ju ɛ. 2Be lɛ n nyɛ a malaka ɩ̃sʋɔ ka wʋ yi a mɔ̃tɔ̃ɔ purfʋ jie waara na wʋ tara a Nãaŋmɩn vʋr sʋɔ jɩ̃nɛ. Wʋ bʋɔl naa a malakasɩ anaar bala nɩ nɛkpɛ̃ɛ ban kʋ sɔr ɩka ba sɔ̃ɔ a tẽe wʋ jaa naa man 'yɛrɛ kʋrɔ ba, 3"Yɩ taa ɩrɛ wa sɔ̃ɔnɔ̃ a tẽe, naa man, naa tɩɩr ɛ, a sɩ 'yɔ̃ɔ a sɩ Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nbɔ a jɩ̃nsɩ a ba gbersɩ pɔ baar." 4N pãa wõ naa a nɩbɛ bala ban 'yɔ̃ɔ a jɩ̃nsɩ nɛɛ ka ba ɩ, nɩbɛ turo kɔbaa lɩjaayi nɩ anaar (144,000) na yi a Isɩral balbʋrsɩ pɔ. 5A bala na yi a Juda bʋrɔ pɔ ban 'yɔ̃ɔ a jɩ̃nsɩ ɩn nɩbɛ turo pie naa yi (12,000), ka a Wuruben bʋrɔ mɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Gad bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), 6ka a Aserɩ bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Naftalɩ bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Manasɛ bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), 7ka a Simeon bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Levi bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Isakar bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), 8ka a Jebulun bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Josefʋ bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000), ka a Benjamin bʋrɔ mɩ ɩ a nɩbɛ turo pie nɩ ayi (12,000). 9A anyã puor, n lɛ nyɛn nɩyɔɔ nɩrɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ ba sɔr ɛ, ka ba yi a paalsɩ a jaa pɔ, balbʋrsɩ, nɩbʋrsɩ, 'yɛrbʋrsɩ a jaa pɔ, na ba ara a nãa dakɔɔ nɩ a Pɛraabile niem. Ba sun fɔpɩɛl tɩ tara bɛ wilsɩ a ba nuur pɔ. 10Bala lɛ chɩlɛ 'yɛrɛ, "A faafʋ yi naa a sɩ Nãaŋmɩn na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju nɩ a Pɛraabile sɛ̃." 11Ka a malakasɩ bala na ara jilʋ̃ a nãa dakɔɔ, nɩ a nɩbɛrɛ, nɩ a bʋ̃nɩbie anaar bala gãn kpa a nãa dakɔɔ niem puoro a Nãaŋmɩn 'yɛrɛ, 12"A ɩ a lɛ! Nãaŋmɩn son pɛɛfʋ nɩ tɩɩr, nɩ yɛ̃, nɩ dãnfʋ, nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ kpɛ̃ɔ nɩ fɔ̃ɔ. A ɩ a lɛ!" 13Be lɛ a nɩkpɛ̃ɛ ɩ̃sʋɔ sʋʋr ma, "A bala na su a bʋ̃pɩɛl, ba boo lɛ, nɩ nyɩnɛ lɛ ba yi?" 14Ka n 'yɛr ɩka, "Nɩkpɛ̃ɛ, fʋ̃ʋ ba lɛ bɔ̃ɔ ba." Ka wʋ 'yɛr, "A banyãna, bala lɛ yi a dɔɔyɛ kpɛ̃ɛ 'lɔ pɔ. Ba pɛɛn a ba fɔɔr nɩ a Pɛraabile jɩ̃ɩ. 15Ala lɛ so ka ba ara a Nãaŋmɩn nãa dakɔɔ par tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ wʋ mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ a wʋ puorfʋ yir. A 'lɔ na jɩ̃nɛ a nãa dakɔɔ ju na 'yɩɛr pɔɔ ba. 16Kɔ̃ kʋ̃ lɛ kpɛ ba go ɛ, kɔ̃nyũur mɩ kʋ̃ lɛ kpɛ ba go ɛ. Mɔ̃tɔ̃ɔ kʋ̃ lɛ ŋme ba go ɛ, tʋl kʋ̃ lɛ kʋrɔ go ɛ. 17A Pɛraabile na ara a nãa dakɔɔ sãlsɔɔ lɛ na chɩ̃nɛ ba. Wʋn ma ŋmaa ban chiin a nyɛvʋr kʋ̃ɔ par, ka Nãaŋmɩn pãa 'yɩɛr a ba nɩbikʋ̃ɔ a jaa bar."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\