Worom 1

1Maa Pɔɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa, Nãaŋmɩn na kaa ir bʋɔl ka n ɩ a wʋ nɩtʋ̃nãa naa ɩ a wʋ 'yɛr nʋ̃ɔ 'yɛrɛ, lɛ sɛɛrɛ kʋrɔ a yɩn na be a Worom. 2A 'yɛr nʋ̃ɔ nyã wʋn dɔ̃ɔ tɩr nɛɛ a kõr jaa tu a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ sɛ̃ ka ba sɛb 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn gãn pɔ, 3na ɩ a wʋ Bie 'yɛr, ban dɔɔ ka wʋ ɩ a Nãa David bal nɩrɛ. 4A tu naa a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ wiil kpɛ̃ɔ ɩka a Nãaŋmɩn Bie lɛ, na wʋ ir yi a kũn pɔ ɩ vʋr, 'lɔ lɛ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro. 5A tun a wʋ 'yɔ̃ɔ nɩ a wʋ yuor jũu, sɩ nyɛn wɩ̃ɛfʋ nɩ a nɩtʋ̃nsɩ tʋ̃mɔ̃ na sɩn bʋɔl nɩrɛ jaa, ka ba wa wõnõ a wʋ toor nɩ sɔɔfʋ. 6Yɩn mɩ pʋɔn a bala a Nãaŋmɩn na bʋɔl ka yɩ ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto sofʋ. 7N sɛɛrɛ na kʋrɔ a yɩn bala jaa na be a Worom a Nãaŋmɩn na nʋ̃, na wʋ bʋɔl yɩ a yɩ ɩ a wʋ nɩbɛ. Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto jie a be a yɩ sɛ̃. 8N den nie puor a maa Nãaŋmɩn yãan a yɩ jaa jũu tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, bojũu a yɩ sɔɔfʋ ŋmen yaar a wɛr wʋ jaa. 9A Nãaŋmɩn nyã ɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ nɩ a n nyãa wʋ jaa, naa mʋɔlɔ a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã na ɩ a wʋ Bie 'yɛr, di man dãasɩɛ lɛ ɩn ma tɩɛrɛ a yɩ yele. 10N ma sʋɔrɔ naa Nãaŋmɩn ba gala ɛ, naa sʋɔrɔ ɩka a wʋ bɔfʋ a ɩ, ka wʋ yuo sɔr a pʋ̃pãanyã kʋ ma ka n wa a yɩ sɛ̃. 11N bʋɔrɔ naa yɩ nyɛfʋ naa na tʋ̃ɔ wiil yɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋ amɩne ka a 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɛ̃ɔ. 12Lɛ lɛ, a yɩn nɩ maa na pãa nʋ̃ɔ kpɛ̃mɛ a sɩ sɔɔfʋ pɔ. 13N yɛɛr, n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔ a lɛ ɩn mʋɔrɔ sɔ̃ɔ yɔɔ jaa, ɩka n wa a yɩ sɛ̃ tɩchɛ ka a sɔr pɔɔ wa tãn dɩna. Ɩn taa nyɛn a yɩ bamɩne a ba puoraa nɩtãa lɛ ɩn nyɛ a yɩ bamɩne na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, tɩ puoro. 14N din a Juu nɩbɛ nɩ a bala mɩ na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩ a yɛ̃ dẽme nɩ a jɔlɔ sãn. 15Ala lɛ so ka n mʋɔrɔ ɩka n mʋɔl a 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ a yɩn mɩ na be a Worom. 16Vɩ̃ ba kʋrɔ ma nɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna 'yɛrfʋ ɛ, bojũu a ɩ naa a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ wʋn de faara nɩ nɩrɛ jaa na sɔɔ, a Juu nɩbɛ lɛ de nie, ka bala mɩ na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, mɩ tu. 17Bojũu a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã na wiil nɩrɛ lɛ wʋn na tor Nãaŋmɩn sɛ̃, torfʋ 'lɔ na yi sɔɔfʋ pɔ, yi a pielfʋ tɩ tãn a baaraa nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nɩrɛ 'lɔ na tara sɔɔfʋ, tor naa, wʋn tara na nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ." 18Nãaŋmɩn vɛ̃n ka a wʋ suur yele yi a saaju gã chãa pɔ, ɩka wʋ nyɛn suur 'yɔ̃ɔ a bala na ba puoro ɛ, nɩ putudẽme bala na pɔɔ a yelmɩ̃ɛ nɩ a ba putuyele. 19An ɩ a ala ban na de bɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn gãn chãa pɔ, bojũu Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ lɛ ir wiil ba. 20Bojũu, an yi a lɛ daar jaa a Nãaŋmɩn na mɛ a wɛr, nɩbɛ na tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ ɩka a Nãaŋmɩn kpɛ̃ɔ ba tara baarfʋ ɛ, ka wʋ ɩ Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ nɩ a bonsɩ ala wʋn maal, a lɛ jũu, tu yifʋ jie ba lɛ be be go ɛ. 21Bojũu, ban sɔɔ bɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn a nɩtɔ̃nɔ̃, tɩ baa kʋ wʋ tɩɩr ɛ, bɩɩ dãna wʋ ɛ, tɩchɛ a ba tɩɛrsɩ ɩn burbur, ka a ba jɔl nyãn ala pãa lii. 22Ban sɔɔ 'yɛr ɩka yɛ̃ bɔ̃ɔnbɔ lɛ ba ɩ, ba ɩn jɔlɔ, 23an ɩ ba lɩɛb a tɩɩr 'lɔ ban taa kʋ a Nãaŋmɩn nyã na ba kpire ɛ, na ba kʋ a bʋtɩbɛ ala ban pɛ̃n, ka a kaara a nɩbɛ kaar na kpire, nɩ lubil, nɩ dʋ̃n, nɩ dʋ̃gbɛɛ anaar jaa bʋrɔ. 24Ala lɛ so ka Nãaŋmɩn ir nũu tɩchɛ ba bar be a ba vɔldɛɛr pɔ, ka ba bʋ̃nɔ̃ gãna nɩ taa, sɔ̃ɔnɔ̃ taa nɩ a ba ɩ̃gãma. 25Ba den a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ tɛɛn jire, na ba puoro tɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a bonsɩ ala a Nãaŋmɩn na maal, tɩ bar a Nãaŋmɩn na ɩ a ma maala 'lɔ a pɛɛfʋ na sɛɛn bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 26A anyãna jũu, Nãaŋmɩn de ban bar be a vɩ̃ vɔlaa pɔ. Ka a ba pɔbɔ gba ma lɩɛb gãna nɩ a ba pɔɔ taa ba. 27A lɛ nɩ wʋ ju lɛ a dɔɔr mɩ bar a pɔbɔ bɔfʋ, ka a vɔlaa vɛ̃ ka ba lɩɛb bʋɔrɔ a ba taa dɔɔr. Dɔɔr na lɩɛb tʋ̃nɔ̃ a vɩ̃ tʋ̃mɔ̃ nyãna nɩ a ba taa dɔɔr ba nyɛn a ba tʋ̃dɛɛr toor tɔɔfʋ. 28Baa nyɛ a Nãaŋmɩn bɔ̃ɔfʋ a wʋ sɛɛn ba ɛ, ka a Nãaŋmɩn bar ba a be a ba tɩɛr sɔ̃ɔnaa pɔ, ka ba maala a ala na ba sɛɛn maalfʋ ɛ. 29Ba sɛɛn naa putuo jaa bʋrɔ, bier ɩfʋ, bɔgar dẽme, nɩ bier maalfʋ. Nyuur sɛɛn ba naa, na ba ɩ nɩkʋrbɔ, bʋɔrɔ jɛɛr, na ba bɛlɛ taa, na ba tɩɛrɛ taa sɔ̃ɔfʋ. Ba ɩn gagarsɩ, 30sɔ̃ɔnɔ̃ nɩ taa yoe, 'laar Nãaŋmɩn, kpɛrɛ taa, mɩ̃ɛ 'mɔɔfʋ nɩ yobɔyele. Ba bɔ̃ɔn sɔɩ ban ma tu maal bier, baa turo a nɩbɛ bala na dɔɔ ba nɛɛ ɛ. 31Baa tara tɩɛr ɛ, baa tara yelmɩ̃ɛ ɛ, baa tara nʋ̃fʋ ɛ, baa kaara nɩrɛ nɩbaal ɛ. 32Ban sɔɔ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn toraa nyãna binfʋ, ɩka a nɩbɛ bala na maala a anyãna sɛɛn nɩ kũu, bala mɩ̃ɛ tɛɛ ba lɛ maala a anyãna ɛ, tɩchɛ ba ma sɔɔ naa a bala na tʋ̃nɔ̃ a anyãna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\