Worom 11

1N pãa sʋʋr naa, a Nãaŋmɩn ben tɔr a wʋ nɩbɛ bar bɩɩ? Kai! A maa mɩ̃ɛ ɩn a Isɩral nɩrɛ, naa ɩ a Abraham yɔ̃ɔ yi a Benjamin bʋrɔ pɔ. 2Nãaŋmɩn ba tɔr a wʋ nɩbɛ bar ɛ, bala lɛ wʋ de nie bɔ̃ɔ. Yaa bɔ̃ɔ a lɛ a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr, lɛ a Elaija na dɔ̃ɔ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn waala dɔɔlɔ a Isɩral nɩbɛ, 3"N Soro, ba kʋn a fʋ 'yɛ'yɛrbɛ, na ba wɛl a fʋ bɔɔr lofʋ jiir bar. Maa tɛɛ lɛ chɛ, tɩ a ba bʋɔrɔ a n kʋfʋ." 4Bo lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ a Elaija? Wʋ 'yɛr naa, "N chɛnɛ na tara nɩbɛ tur ata kɔɔr anũu (7,000) na ba gbur dumo puor a tɩɩ Baal ɛ." 5Lɛ mɩ lɛ a dɩna, nɩbɛ bamɩne chɛ naa ka Nãaŋmɩn na ir ba a wʋ wɩ̃ɛfʋ jũu. 6Ala be ɩ a wɩ̃ɛfʋ jũu lɛ, a ba lɛ ɩ tʋ̃mɔ̃ 'yɔ̃ɔ lɛ go ɛ, ka lɛ ba lɛ ɛ, a wɩ̃ɛfʋ kʋ̃ lɛ ɩ wɩ̃ɛfʋ lɛ go ɛ. 7Bo pãa lɛ? A ala a Isɩral nɩbɛ na bʋɔrɔ nɩbijɩɛ baa nyɛ ɛ, tɩchɛ a bala a Nãaŋmɩn na ir lɛ nyɛ. Ka a bala na chɛ kpɛ̃mɛ a ba nyãa. 8Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nãaŋmɩn vɛ̃n ka ba ɩ jaa bũrtũm wa tãn a dɩna. A ba nɩbie ala maa tʋ̃ɔ nyɛ bon ɛ, ka a ba tobo ala maa tʋ̃ɔ wõ 'yɛr ɛ." 9A Nãa David mɩ dɔ̃ɔ 'yɛr a ba 'yɛr a wʋ gãn pɔ, "Vɛ̃ ka a ba bʋ̃diir difʋ jie ka a lɩɛb bʋ̃nyɔɔrsɩ nɩ chɛɛr, ka a ɩ a ba bãr lofʋ jie nɩ a ba sãyar. 10A ba nɩbie a jɔ̃ɔ, a ba kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ jaa ɛ, na ba kab gʋ̃mɔ̃ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ dɔl ɛ." 11N lɛ sʋʋr go, ba ben bãr na lo na ba kʋ̃ tʋ̃ɔ ir jaa ɛ? A ba ɩ lɛ ɛ. A ba maal bɔrfʋ jũu, a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nyɛn faafʋ ka nyuur na kpɛ a Isɩral nɩbɛ. 12Tɩchɛ ala ɩ a ba maal bɔrfʋ vɛ̃n ka a wɛr wʋ jaa le, ka a ba bɔrfʋ mɩ le a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, a bala mɩ̃ɛ wa pʋɔ ŋmɩnɛ lɛ an kaara! 13Yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ, an ben ɩka maa lɛ a Nãaŋmɩn ir tʋ̃ a yɩ pɔ, ka n ɩ a nɩtʋ̃nãa a yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ. N mʋ̃ɔn nɩbir nɩ a tʋ̃mɔ̃ nyã. 14A maa tɩɛr lɛ ɩka nyuur wʋ kpɛ a maa mɩ̃ɛ nɩbɛ ka n tʋ̃ɔ a bamɩne faa. 15Bojũu ala ɩ a ba tɔr barfʋ ɩn 'maalfʋ kʋ a wɛr, ka a Nãaŋmɩn lɛ wa de ba, ŋmɩnɛ lɛ an kaara, a kʋ̃ kaara fɩka nɩrɛ na yi kũu pɔ tara nyɛvʋr ɛ? 16Ala ɩ fʋ den a paanʋ̃dɔ̃ɔ kʋ Nãaŋmɩn, a paanʋ̃ɔ ala na chɛ, a jaa ɩn chɛchɛ. Ala ɩ fʋ den a tɩɛ nyɩɩr kʋ Nãaŋmɩn, a tɩɛ wilsɩ mɩ ɩn chɛchɛ. 17Ala ɩ ba 'mɛl a tɩɛ mɩ̃ɛ wile ɩ̃sʋɔ bar tɩ ŋmaa a yɩn na ɩ a mʋɔ pɔ tɩɛ wile wa mar ka yɩ 'mataa tɔɔrɔ nyuro a kɔ̃bʋ̃'yen yire a tɩɛ ɩ̃gãn pɔ nʋ̃ɔnɔ̃, 18taa tɩɛr ɩka fʋ sa naa a wilsɩ ala ɛ. Fʋ̃ʋ wa 'mɔɔrɔ fʋ mɩ̃ɛ, lɩɛb tɩɛr kaa ɩka a ba ɩ a fʋ̃ʋ na ɩ a wile lɛ tuo a nyɩbɛ ɛ, tɩ a nyɩbɛ lɛ tuo a fʋ̃ʋ na ɩ a wile. 19Yɩn 'yɛr yɩn pãa na 'yɛr nɩ nyã, "Ba 'mɛl a wilsɩ ala bar tɩ pãa na de ma mar." 20A lɛ ɩn yelmɩ̃ɛ, tɩchɛ ba dɔ̃ɔ 'mɛl ba bar a ba ba sɔɔfʋ jũu, tɩchɛ ka a yɩn ara nɩ sɔɔfʋ. Yɩ ta bʋɔrɔ yuor ɛ, tɩchɛ yɩ joro dãbɩ̃ɛ. 21Bojũu ala ɩ Nãaŋmɩn ba dɔ̃ɔ bar a tɩɛ mɩ̃ɛ wilsɩ ɛ, wʋ kʋ̃ bar a yɩn mɩ ɛ. 22Yɩ tɩɛr kaa lɛ a Nãaŋmɩn na ɩ a maal vɩla sʋɔ ka a wʋ yele mɩ kpɛ̃mɛ, a wʋ yele kpɛ̃mɛ na kʋ a bala na lo, tɩchɛ na wʋ maal vɩla kʋ a yɩn, ala ɩ yɩ chɛnɛ na chiine a wʋ maal vɩla pɔ. Ka lɛ ba lɛ ɛ, wʋn ŋmaa yɩn bar. 23Ala wa ɩ ba tɛɛn a ba baal bar, Nãaŋmɩn na tʋ̃ɔn de ba lɛ mar a tɩɛ 'yɔ̃ɔ, Nãaŋmɩn na tʋ̃ɔn lɛ de ba mar a lɛ go. 24Yɩ kaa, ala ɩ a yɩn ban ŋmaa yin a mʋɔ pɔ tɩɛ pɔ wa mar a yir tɩɛ ban sɛl, an lɛ ɩn tuo a yir tɩɛ wilsɩ ala ban dɔ̃ɔ 'mɛl bar marfʋ bɩɩ? 25N ba bʋɔrɔ ɩka n vɛ̃ ka a yelsɔɔlaa nyã sɔɔl a yɩn na ɩ a n yɛɛr tɩ ba ɩ a Isɩral nɩbɛ ɛ, ka yɩ taa bʋɔrɔ yuor nɩ a yele nyã ɛ. A Isɩral nɩbɛ tara na a nyãkpɩ̃ɛn a lɛ nɛ na tɩ tãn a sɔ̃ɔ 'lɔ a bala na ba ɩ a Isɩral nɩbɛ ɛ, na wa tɩ nyɛ a faafʋ baar. 26Lɛ lɛ na ɩ tɩ a Isɩral nɩbɛ ba jaa pãa nyɛ faafʋ nɩtãa lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Fafaara na yin be a Jiyon wa, na wʋ wa lɩɛb tɩɛr jaa na ba vɩɛlɛ ɛ, yin a Jekɔb bal nɩbɛ pɔ bar. 27A nɛtɩraa lɛ a nyãna ɩn na tara nɩ ba, a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn wa de a ba yeldɛbɛ a jaa bar." 28Fʋ̃ʋ kaa, a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã vɛ̃n ka ba ɩ Nãaŋmɩn dɔ̃dẽme a yɩn na sɔɔ de jũu. Tɩchɛ ala ɩ a irfʋ pɔ mɩ lɛ, bala lɛ a Nãaŋmɩn nʋ̃ yɔɔ a ba sãakpãmɩne jũu. 29Bojũu Nãaŋmɩn kʋfʋ nɩ a wʋ bʋɔlfʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ lɩɛb jaa ɛ. 30Nɩtãa lɛ a yɩn mɩ na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na yaa dɔ̃ɔ wõnõ a Nãaŋmɩn toor ɛ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã yɩ nyɛn a wʋ nɩbaal a ba bawõfʋ jũu. 31Lɛ lɛ a bala mɩ na ɩ a Juu nɩbɛ, ba mɩ lɩɛb ɩ bawõnsɩ, na ba pãa mɩ na nyɛ a Nãaŋmɩn nɩbaal a pʋ̃pãanyã, nɩtãa lɛ a sɩn mɩ na nyɛ a Nãaŋmɩn nɩbaal. 32Bojũu Nãaŋmɩn pɔɔn a nɩbɛ ba jaa a bawõnsɩ die pɔ, na wʋn tʋ̃ɔ kaa ba jaa nɩbaal. 33Nyɛ lɛ a Nãaŋmɩn lefʋ na suu jɩ̃. A wʋ yɛ̃ nɩ a wʋ bɔ̃ɔfʋ ba gbʋr ɛ! A wʋ 'yɛr tɔɔrfʋ ba be bɔ̃ɔfʋ ɛ. A wʋ sɔɩ mɩ ba be bɩɛrfʋ ɛ! 34"An lɛ dɔ̃ɔ bɔ̃ɔ a sɩ Soro tɩɛr? Bɩɩ an lɛ mɩ dɔ̃ɔ ɩ a wʋ 'yɛr sʋ̃nɔ̃." 35"An lɛ dɔ̃ɔ de nie kʋ Nãaŋmɩn bon, ka wʋ pãa wa yara a sãn?" 36Bojũu wʋ jie lɛ a bomo a jaa yi. 'Lɔ lɛ maal a jaa, na wʋ so a bonsɩ a jaa. 'Lɔ lɛ so a tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\