Worom 15

1Sɩn bala na kpɛ̃mɛ, a sɛɛ naa ka sɩ tuo a bala na ba kpɛ̃mɛ ɛ, na loro tuor, na sɩ ta pɛlɛ a sɩn mɩ̃ɛ pʋʋr ɛ. 2A sɩ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma pɛlɛ a wʋ tɔ sʋɔ pʋɔ, na sɩ sʋ̃ʋ wʋ a wʋ mɩ ba nyɩbɛ. 3Bojũu a Kɩrɩsɩto mɩ̃ɛ gba mɩ ba dɔ̃ɔ pɛl a wʋ mɩ̃ɛ pʋɔ ɛ, tɩchɛ a lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A tʋbie ala a bala na tʋfʋ, a wa dɔɔl a n ju." 4Bojũu a ala a jaa na dɔ̃ɔ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, a kõr jaa bin, a sɛb a sɩn wiilfʋ 'yɔ̃ɔ, ka a gãma anyãna kʋ sɩ kãnyir 'yɔ̃ɔn sɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn ka sɩ tara tɩɛrtɔfʋ jie. 5A Nãaŋmɩn na kʋrɔ yɩ a kãnyir na wʋ 'yɔ̃ɔnɔ̃ yɩ a ɩ̃kpɩ̃ɛn, wʋ kʋ yɩ nɛbʋ̃'yen ka yɩ turo nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto. 6Ka yɩ jaa 'mataa tara tɩɛr bʋ̃'yen na yɩ de nɛbʋ̃'yen 'yɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn tɩɩr na ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto Sãa. 7Yɩ sɔɔ diere taa nɩtãa lɛ a Kɩrɩsɩto mɩ na sɔɔ de yɩ, ka yɩn tʋ̃ɔ waan pɛɛfʋ wa kʋ Nãaŋmɩn. 8N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka, a Kɩrɩsɩto wa lɩɛb naa a Juu nɩbɛ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ jũu, na wʋ vɛ̃ ka a lɛ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ kʋ a sɩ Sãakpãmɩne ɩ yelmɩ̃ɛ. 9Ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, mɩ na tʋ̃ɔ kʋ Nãaŋmɩn tɩɩr a wʋ nɩbaal jũu. Nɩtãa lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A lɛ jũu, ɩn dãnfʋ naa a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ sɛ̃, naa yiel yiel kʋ a fʋ yuor." 10A lɛ sɛb go, "A yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, yɩ 'matãan a Nãaŋmɩn nɩbɛ chɩlɛ." 11A lɛ sɛb go, "A yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, yɩ pɛɛrɛ a sɩ Soro, na yɩ yiele pɛɛfʋ yiel kʋrɔ wʋ, a yɩn nɩbɛ ba jaa." 12Isaiya gba mɩ lɛ 'yɛr go a wʋ gãn pɔ, "A Jesɩ nyɩɩr na lɛ tɔ naa. 'Lɔ lɛ na ir na wʋ kaara a paalsɩ a jaa, na wʋ mɩ ɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, tɩɛrtɔfʋ jie." 13A Nãaŋmɩn na ɩ a yɩ tɩɛrtɔfʋ sʋɔ, wʋ sɛɛ a yɩ nyãn nɩ chɩlfʋ, nɩ nyã'maar a lɛ yɩn sɔɔ wʋ, ka a yɩ tɩɛrtɔfʋ pãa ŋme yaar nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ. 14N yɛɛr, maa mɩ̃ɛ sɔɔ naa ɩka yɩ sɛɛn naa vɩla maalfʋ, na yɩ tara yɛ̃ na yɩ bɔ̃ɔ taa wiilfʋ. 15N sɛb a da sɛɛr amɩne 'yɔ̃ɔ kʋ yɩ, ka a kaara fɩka n lɛ bɔ̃ɔ tɩɛr yɩ go, a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ wʋn kʋ ma 16ka n ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nɔ̃ naa tʋ̃nɔ̃ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ pɔ jũu, naa sʋ̃nɔ̃ mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ. Lɛ lɛ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, puorfʋ na tara par ka a Nãaŋmɩn sɔɔ de na wʋ oon ba nɩ a wʋ Sɩɛ. 17Ɩn be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ jũu, a tʋ̃mɔ̃ ɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a Nãaŋmɩn yin yuor. 18N kʋ̃ wa 'la 'yɛr 'yɛr jaa ɛ, ka a ala a Kɩrɩsɩto na maal baar ba lɛ ɛ, tu a n 'yɔ̃ɔ ka a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, lɩɛrɛ wa wõnõ a Nãaŋmɩn toor, tu a lɛ ɩn 'yɛr nɩ a lɛ ɩn tʋ̃, 19wʋ den kpɛ̃ɔ tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ nɩ tʋ̃fɛrsɩ tun a Nãaŋmɩn Sɩɛ kpɛ̃ɔ pɔ. Lɛ lɛ, n yin a Jerusalɛm chen lɛ̃ɛɛ tɩ gʋɔr a Ilirikum tẽe naa man a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna jaa nɛ nɛ nɛ. 20Maa nɩbijɩɛ yele lɛ ɩka n mʋɔl 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ jie 'lɔ jaa ban ba wõ a Kɩrɩsɩto yele ɛ, naa ta ɩrɛ wa mɛ dɔɔl nɩrɛ kɔ̃ɔ dachin par kparaa ju ɛ. 21Nɩtãa lɛ an dɔ̃ɔ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A bala ban ba dɔ̃ɔ 'yɛr a wʋ 'yɛr kʋ ɛ, na nyɛ naa, ka a bala mɩ na ba dɔ̃ɔ wõ naa ɛ, na bɔ̃ɔn a par." 22A yele nyãna lɛ var ma a sɔr ka n ba tʋɔrɔ waara a yɩ sɛ̃ ɛ. 23Tɩchɛ pʋ̃pãanyã 'lɔ, n ba lɛ tara jipaalaa ka a paalsɩ anyã pɔ na lɛ tʋ̃ go ɛ, n mɩn dɔ̃ɔ bʋɔrɔ a yɩ nyɛfʋ a yuon yɔ̃ɔ na po jũu. 24N guor naa ɩka n chen Sɩpẽen, maa wa tala ɩn ara na piir yɩ kaa, naa jɛ̃ a yɩ sɛ̃ bɩ̃lãa a yɩ sʋ̃ʋ ma ka n chen. 25Pʋ̃pãanyã 'lɔ, Jerusalɛm lɛ n chiine nɩ a sʋ̃ʋfʋ ɩka n tɩ kʋ a Nãaŋmɩn puorbo a be. 26Bojũu a Masedonɩya dẽme nɩ a Akaya dẽme man taa ɩka ba chɩɛr chɩɛrfʋ sʋ̃ʋn a Nãaŋmɩn puorbo bamɩne na be a Jerusalɛm na ba tara bon jaa ɛ. 27Ba nyɛn a lɛ ka a ɩ sãn kʋ ba a ba de a lɛ dɔɔl a ba mɩ̃ɛ. Ala ɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, põn naa a Juu nɩbɛ a Nãaŋmɩn sʋ̃ʋfʋsɩ, ala lɛ so ka a mɩ sɛɛ ɩka ba mɩ lɔ̃ɔn a Juu nɩbɛ põn a ba bʋ̃tarsɩ. 28Maa wa tʋ̃ a nɩtɔ̃, naa de a chɩɛrfʋsɩ anyã kʋ ba baar, ala lɛ ɩn chen a Sɩpẽen naa tɩ 'lɔɔ piir yɩ kaa. 29N bɔ̃ɔn naa ɩka maa wa waara, ɩn waan naa a Kɩrɩsɩto sʋ̃ʋfʋ na bɛrma. 30N sʋɔrɔ yɩ naa n yɛɛr, nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nʋ̃fʋ ɩka, yɩ pʋɔ ma a n mɔ̃fʋ nyã pɔ, sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ ma. 31Yɩ sʋɔr Nãaŋmɩn, a wʋ faa ma yin a bala na ba sɔɔ be a Judiya, ka a lɛ mɩ ɩn chiine a Jerusalɛm ka a Nãaŋmɩn puorbo mɩ tɩ sɔɔ de, 32ka ala ɩka Nãaŋmɩn bɔfʋ lɛ, ka n wa a yɩ sɛ̃ nɩ pʋpɛl a sɩ 'mataa 'yɔ̃ɔ taa ɩ̃kpɩ̃ɛn. 33Nãaŋmɩn na ɩ a nyã'maar sʋɔ, wʋ be a yɩ jaa sɛ̃. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\