Worom 16

1N pʋrɔ naa a sɩ yɛpɔɔ Fiibi yovɩla kʋrɔ yɩ, a pɔɔ nyã ɩn tʋ̃tʋ̃nɔ̃ be a Kenkɩrya tẽdẽme pupuorbiir pɔ. 2N sʋɔrɔ yɩ naa ɩka 'lɔ wa tɩ, yɩ de wʋ nɩ a sɩ Soro yuor, na yɩ maal wʋ a lɛ na sɛɛn a Nãaŋmɩn puoro, na yɩ mɩ kʋ wʋ sʋ̃ʋfʋ jaa wʋn na bʋɔrɔ yi a yɩ sɛ̃. Bojũu wʋ mɩ dɔ̃ɔ sʋ̃ʋ nɩyɔɔ nɩ a maa mɩ̃ɛ. 3Yɩ puor a Pɩrɩsɩla nɩ Akuila kʋ ma. Ba ɩ naa a n tʋ̃tʋ̃taaba a Yesu Kɩrɩsɩto tʋ̃mɔ̃ pɔ. 4Ba tʋ̃n kũu tʋ̃mɔ̃ kʋ ma. A ba ɩ maa tɛɛ gba lɛ ɛ, tɩchɛ a pupuorbo bala ba jaa na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ɩ̃gãn mɩ 'maan ba naa. 5Puor a pupuorbiir bala na ma lɔ̃ɔ puor a ba yir. Puor a n badaba Epainɩtʋsɩ, 'lɔ lɛ de nie turo a Kɩrɩsɩto be a Asɩya paal pɔ. 6Yɩ puor a Mɛɛr mɩ na ir nyãa 'yɔ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ yɩ, 7na yɩ mɩ puor a Andirunɩkasɩ nɩ a Junɩyasɩ. Ba ɩn a n bʋr nɩbɛ ka maa nɩ bala jaa mɩ dɔ̃ɔ 'mataa be a pɔɔfʋ die pɔ. A nɩtʋ̃nsɩ bɔ̃ɔ ban jaa chɛchɛ, bala mɩ lɛ de nie turo a Kɩrɩsɩto tɩchɛ ka a maa wa bɩɛr. 8Yɩ puor Ampɩlatusɩ kʋ ma, n nʋ̃ wʋ naa a Kɩrɩsɩto tufʋ jũu, 9na yɩ mɩ puor Urbanusɩ na pʋɔ sɩ tʋ̃nɔ̃ a Kɩrɩsɩto tʋ̃mɔ̃ pɔ nɩ a n badaba Sɩtachɩsɩ. 10Yɩ puor Apelesɩ nɩrɛ jaa na sɔɔ ɩka wʋ turo naa a Kɩrɩsɩto sɔr jaa nɛ nɛ nɛ, na yɩ mɩ puor Aristobulus nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa. 11Yɩ puor a Hɛrɔdiyɔn na ɩ a n bʋr nɩrɛ, na yɩ mɩ puor a Narsɩsusɩ nɩ a wʋ yir dẽme ba jaa na turo a sɩ Soro. 12Yɩ puor a Tɩrafaina nɩ Tɩrafosa, a pɔbɔ ba nyãna mʋ̃ɔn nɩbir nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃, na yɩ puor a Persis mɩ na ɩ a pɔɔ ɩ̃sʋɔ na mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃. 13Yɩ puor a Worofʋs ban ir a sɩ Soro pɔ nɩ a wʋ ma, a wʋ ma mɩ ɩn a n ma. 14Yɩ puor Asɩnkirtusɩ, nɩ Filegon, nɩ Hɛmɩsɩ nɩ Patrobas nɩ Hermasɩ nɩ a yɛɛr bala jaa na be a ba sɛ̃. 15Yɩ puor a Filologusɩ nɩ Juliya nɩ Nereyus nɩ a wʋ yɛpɔɔ nɩ Olinpasɩ nɩ a Nãaŋmɩn puorbo ba jaa na be a ba sɛ̃. 16Yɩ puor puor taa nɩ pʋpɛl. A pupuorbiir ba jaa puor yɩ naa nɩ a Kɩrɩsɩto yuor. 17N kpãkpãana yɩ naa yɛɛr ɩka yɩ guro yɩ mɩ̃ɛ sʋ̃ nɩ a bala na ma waara nɩ a ootaa, na ba ma vɛ̃ ka yɩ bãra loro a wiilfʋ nyã yɩn jãn pɔ. Yɩ tɔɔ 'laa tɩ bar ba. 18Bojũu a nɩbɛ ba nyãna a ba ɩ a sɩ Soro Kɩrɩsɩto tʋ̃mɔ̃ lɛ ba tʋ̃nɔ̃ ɛ, tɩchɛ a bala mɩ̃ɛ vɔlaa bomo lɛ ba tʋ̃nɔ̃ bʋɔrɔ. Ba ma 'yɛrɛ na jaa hɛ lɛ lɛ lɛ na ba de nɛnʋ̃ɔ bɛl a nɩbɛ bala tɩɛr na ba chen niem ɛ. 19Nɩrɛ jaa wõn a lɛ yɩn turo a Nãaŋmɩn 'yɛr nɛ nɛ nɛ, ka nʋ̃ɔ kpɛ sɩ a yɩ yele jũu. Tɩchɛ n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ maala vɩla nɩ yɛ̃, na yɩ ta bɔ̃ɔ yelbier maalfʋ ɛ. 20A Nãaŋmɩn nyã na ɩ a nyã'maar sʋɔ, a kʋ̃ lɛ kor ɛ, tɩchɛ ka a wʋ ŋmɩ̃ɛ a Satan a yɩ gbɛɛ pĩlem. A wɩ̃ɛfʋ na yi a sɩ Soro Yesu sɛ̃ a be a yɩ sɛ̃. 21Timoti na ɩ a n tʋ̃tʋ̃tɔ sʋɔ puor yɩ naa, ka a Lusiyusɩ nɩ Jason nɩ Sosipater na ɩ a n bʋr nɩbɛ mɩ puoro yɩ naa. 22Maa mɩ na ɩ Tɛrtɩyɔsɩ na sɛɛrɛ a Pɔɔl gãn nyã mɩ puoro yɩ naa nɩ a sɩ Soro yuor. 23Gayus yir maa nɩ pupuorbiir na kpɩɛrɛ a wʋ kaara sɩ mɩ puoro yɩ naa. Erastus na ɩ a tẽe libikaara nɩkpɛ̃ɛ nɩ a sɩ yɛbɛ Kuwartusɩ mɩ puoro yɩ naa. 25Pʋ̃pãanyã, tɩɩr wʋ ta a Nãaŋmɩn nyã na sʋ̃ʋ yɩ a yɩ tʋ̃ɔ ara tu a n 'yɛr nʋ̃ɔ nyã ɩn mʋɔl na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto, naa chaar a yelsɔɔlaa nyãna na sɔɔl a kõr jaa na po. 26Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, a yelsɔɔlaa chaar naa tu a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ a lɛ a Nãaŋmɩn vʋr nyã na 'yɛr ba, ka a paalsɩ ba jaa na sɔɔ de, na ba turo wʋ. 27A Nãaŋmɩn nyã tɛɛ lɛ ɩ a yɛ̃ sʋɔ, wʋ nyɛrɛ tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\