Worom 2

1Yɩn a lɛ jũu, yaa mɩ tara tu yifʋ jie ɛ, a yɩn bala na ma tɔɔrɔ a bamɩne 'yɛr. Yele jaa pɔ fʋn tɔɔr a fʋ tɔ sʋɔ 'yɛr fʋ mɩ 'yɔ̃ɔn fʋ mɩ̃ɛ 'yɛr, bojũu fʋ mɩ ɩn a yele 'lɔ̃nɔ̃ a fʋ tɔ sʋɔ na ɩ, a fʋ tɔɔr a wʋ 'yɛr. 2Pʋ̃pãanyã, sɩ bɔ̃ɔ naa ɩka Nãaŋmɩn na tɔɔr naa a bala na ɩrɛ a yelsɩ anyãna 'yɛr tun yelmɩ̃ɛ sɔr pɔ. 3A lɛ a fʋ̃ʋ nɩsaal mɩ na tɔɔrɔ nɩbɛ 'yɛr, tɩ na fʋ mɩ maal a yele ala nɩ a ju, fʋ tɩɛr ɩka fʋn pɔl yi a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ pɔ ɔ? 4Bɩɩ yɩ nyɛ naa Nãaŋmɩn yɛ̃ bɔ̃ɔn yɔɔ jũu, nɩ a wʋ maalvɩla, nɩ a wʋ kãnyir, na yaa bɔ̃ɔn ɩka a Nãaŋmɩn maalvɩla wile yɩn tɩɛr lɩɛb fʋ sɔr ɛ? 5Tɩchɛ a yɩ nyãkpɩ̃ɛn nɩ yɩn ba lɩɛb a yɩ tɩɛr jũu, yɩ guoro naa a Nãaŋmɩn sutuo bine kʋrɔ a yɩ mɩ̃ɛ guro nɩ a wʋ suur bɩbir 'lɔ wʋn na tɔɔr nɩrɛ jaa 'yɛr nɩ torfʋ. 6Nãaŋmɩn "na yab nɩrɛ jaa lɛ wʋn tũ jɩ̃." 7Bala na mar ara na ba tʋ̃nɔ̃ vɩla bʋɔrɔ tɩɩr, nɩ 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ a ala na ba pʋ̃ɔnɔ̃ ɛ, wʋn kʋ ban nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 8Tɩchɛ bala na bʋɔrɔ a ba mɩ̃ɛ bɔb, na ba tɔr a yelmɩ̃ɛ tɩ turo dɛɛr, Nãaŋmɩn suur nɩ a wʋ kpãafʋ gãn kʋ ba. 9Wõm nɩ tuo difʋ na ben be kʋ nɩsaal jaa na ɩrɛ yelbier. An piel naa a Juu nɩbɛ sɛ̃, tɩ mɩ lʋ̃ɔ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 10Tɩchɛ tɩɩr nɩ 'yɔ̃ɔfʋ nɩ nyã'maar na ben be kʋ nɩrɛ jaa na maala vɩla, a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ. 11Bojũu Nãaŋmɩn ba tara kaa gar taa ɛ. 12Bala jaa na ba bɔ̃ɔ a Mosesɩ nɛɛ tɩ tʋ̃ dɛɛr, mɩn wɛ naa ban ba bɔ̃ɔ a nɛɛ jũu, ka bala jaa mɩn bɔ̃ɔ a Mosesɩ nɛɛ tɩ tʋ̃ a dɛɛr Nãaŋmɩn na den a nɛɛ nyã tɔɔr a ba 'yɛr. 13Bojũu a ba ɩ a bala na wõnõ a nɛɛ lɛ tor a Nãaŋmɩn niem ɛ, tɩchɛ a bala na turo a lɛ a nɛɛ na 'yɛr bala lɛ a Nãaŋmɩn na 'yɛr ɩka ba tor naa. 14Sɩrɛ jaa a bala jaa na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na baa tara a Mosesɩ nɛbinãa ɛ, ba gba ma ɩ naa a yelsɩ a nɛɛ na 'yɛr, bojũu bala mɩ̃ɛ ɩn a nɛɛ ban sɔɔ ba tara a nɛɛ ɛ. 15Ba wiil ɩka a lɛ a nɛɛ na bʋɔrɔ sɛb 'yɔ̃ɔ be a ba nyãa pɔ, ka a ba tɩɛr mɩ di dãasɩɛ ma gɔ̃nɔ̃ ba bɩɩ 'yɛrɛ pʋɔrɔ ba. 16A anyãna na ɩ naa a daar 'lɔ̃nɔ̃ a Nãaŋmɩn na tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ na wʋ tɔɔr nɩrɛ jaa yelsɔɔlsɩ nɩtãa lɛ ɩn 'yɛrɛ a n 'yɛr nʋ̃ɔ. 17Pʋ̃pãanyã a fʋ̃ʋ, ala ɩ fʋ bʋɔlɔ na a fʋ mɩ̃ɛ Juu nɩrɛ, na fʋ dɩɛl a Mosesɩ nɛɛ na fʋ jɩrɛ lɛ fʋ̃ʋ nɩ a Nãaŋmɩn na tara nɛbʋ̃'yen, 18ala ɩ fʋ bɔ̃ɔ naa a wʋ bɔfʋ na fʋ bɔ̃ɔ a 'lɔ na gar a jaa bojũu a nɛɛ lɛ wiil fʋ, 19ala ɩ fʋ chɛn nyãa ɩka jɔ̃tɔɔrɔ lɛ fʋ ɩ, na fʋ ɩ chãa chaara a bala na be a libe pɔ, 20na fʋ wile a jɔlɔ, na fʋ wile a bibiir, bojũu a Mosesɩ nɛɛ pɔ lɛ fʋ nyɛ a bɔ̃ɔfʋ nɩ a yelmɩ̃ɛ. 21Fʋ̃ʋ nyã na wile a fʋ taaba, faa wiil a fʋ mɩ̃ɛ ɛ? Fʋ̃ʋ nyã na ma 'yɛrɛ ɩka jufʋ ba ɩ ɛ, fʋ ma ju naa ɔ? 22Fʋ̃ʋ na ma 'yɛrɛ ɩka nɩbɛ ba ta sɛ̃nɛ ɛ, fʋ ma sɛ̃n bɩɩ? Fʋ̃ʋ nyã na kpɛrɛ a tɩbɛ tɩ fʋ ma juro naa a tɩbɛ der bonsɩ bɩɩ? 23Fʋ̃ʋ nyã na jɩrɛ nɩ a Mosesɩ nɛɛ nyã, fʋ ma 'yɔ̃ɔn Nãaŋmɩn vɩ̃ fʋn sɔ̃ɔnɔ̃ a nɛɛ ɔ? 24Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "A yɩ jũu lɛ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, sɔ̃ɔnɔ̃ a n yuor." 25Yʋɔr ŋmaafʋ tara na tɔ̃nɔ̃ ala ɩ fʋ turo naa lɛ a nɛɛ na 'yɛr, tɩchɛ ala ɩ fʋ̃ʋ baa turo a nɛɛ ɛ, fʋn kaara fɩka faa ŋmaa yʋɔr ɛ. 26Ala ɩ a bala na ba ŋmaa a yʋɔr ɛ, turo na lɛ a nɛɛ na bin, ba kʋ̃ kaara fɩka yɔŋmarba lɛ ba ɩ ɛ? 27Nɩrɛ 'lɔ na ba ŋmaa a yʋɔr a ɩ̃gãn pɔ ɛ, tɩchɛ na wʋ turo a nɛɛ jaa nɛ nɛ nɛ na 'yɔ̃ɔ yɩn 'yɛr, a yɩn bala gba na tara a nɛbinsɩ gãn na fʋ ŋmaa a yʋɔr tɩ faa turo a nɛbinsɩ ɛ. 28Nɩrɛ na ɩ a Juu nɩrɛ ba ɩ a ɩ̃gãn nyã yele tɛɛ lɛ ɛ, bɩɩ a yʋɔr ŋmaafʋ na ɩ a ɩ̃gãn yele ɛ. 29Kai, wʋ ɩn a Juu nɩrɛ na be a pʋɔm, ka a wʋ yʋɔr ŋmaafʋ ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na ŋmaa a wʋ nyãa yʋɔr a ba yi a nɛbinsɩ gãn pɔ ɛ. A nɩrɛ nyãna pɛɛfʋ ba yire nɩbɛ sɛ̃ ɛ, tɩchɛ a yin Nãaŋmɩn sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\