Worom 3

1Bo tɔ̃nɔ̃ lɛ a Juu nɩrɛ tara, bɩɩ bo tɔ̃nɔ̃ lɛ be be a yʋɔr ŋmaafʋ pɔ? 2Sɔr jaa pɔ, ala na de nie lɛ ɩka bala lɛ Nãaŋmɩn de nie kʋ a wʋ 'yɛrbie. 3Bo lɛ na ɩ ala ɩ bamɩne ba tara sɔɔfʋ ɛ? A ba ba sɔɔfʋ na tʋ̃ɔn sɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn yelmɩ̃ɛ bar bɩɩ? 4Kai, sɔr ba be be ɛ! Vɛ̃ a Nãaŋmɩn ɩ yelmɩ̃ɛ sʋɔ, tɩchɛ ka a nɩrɛ jaa ɩ jir ŋmara. Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Lɛ lɛ na wiil ɩka fʋ tor naa a fʋ 'yɛrbie pɔ, na fʋ tʋ̃ɔ a 'yɛr tɔɔrfʋ jie." 5Tɩchɛ ala ɩ a sɩ ba torfʋ vɛ̃n ka Nãaŋmɩn torfʋ gã chãa pɔ, sɩ lɛ 'yɛr bo? Sɩ 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn ba tor ɛ, wʋn vɛ̃ ka a wʋ sutuo dire sɩ ɔ? Nɩsaal nɛchɩrɛ lɛ a nyãna. 6Sɩrɛ jaa ba lɛ ɛ. Ala ɩ lɛ lɛ, ŋmɩnɛ lɛ a Nãaŋmɩn na ɩ tɔɔr a wɛr nɩbɛ 'yɛr? 7Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na chɩrɛ na, "Ka ala ɩ a n ba torfʋ wiil naa ɩka a Nãaŋmɩn ɩn yelmɩ̃ɛ sʋɔ ka a wʋ tɩɩr pʋɔ 'yɔ̃ɔ, bãa 'yɔ̃ɔ lɛ a Nãaŋmɩn na lɛ 'yɔ̃ɔ ma 'yɛr ɩka yelbe-ɩrɛ lɛ n ɩ?" 8Bo lɛ so ka sɩ kʋ̃ 'yɛr nɩtãa lɛ a yosɔ̃ɔnbɔ na 'yɛr ka a bamɩne mɩ 'yɛrɛ ɩka sɩ 'yɛr ɩka, "Yɩ ɩ a sɩ maala dɛɛr tɩ ka a lɩɛrɛ vɩla?" A ba sɔ̃ɔfʋ sɛɛn ba naa. 9Bãa lɛ sɩn pãa de baar? Sɩn lɛ sa ba bɩɩ? Kai, sɔr ba be be ɛ. Sɩ den nie 'yɛr ɩka a Juu nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, ba jaa nyɛntaa na ba be a yelbier pɔ. 10Nɩtãa lɛ ban sɛb a ba yele 'yɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nɩtoraa jaa ba be be ɛ, nɩbʋ̃'yen gba ba be be ɛ. 11Nɩbʋ̃'yen jaa ba be be bɔ̃ɔnɔ̃ 'yɛr par ɛ, nɩbʋ̃'yen jaa ba yʋɔrɔ bʋɔrɔ Nãaŋmɩn ɛ. 12Ba jaa lɩɛb puor, ka ba jaa lɩɛb ɩ nɩsɔ̃ɔnsɩ. Ɩ̃sʋɔ jaa ba maala vɩla ɛ, nɩbʋ̃'yen gba ba be be ɛ." 13"A ba kɔkɔbɔɔr yuon fɩka yar, ka a ba jãlbie bɔ̃ɔ bɛlfʋ." "Dʋ̃pãn lɔɔ jɛlaa a ba nɛgãma." 14"Pɔ'yɔ̃ɔfʋ nɩ 'yɛr bitor lɛ ma yire a ba nɛɛr pɔ." 15"A ba gbɛɛ ma pɔɔrɔ naa jɩ̃ɩ kpaarfʋ 'yɔ̃ɔ. 16Sɔr jaa ban de, sɔ̃ɔfʋ nɩ dɔɔyɛ lɛ ma ɩ a jɩ̃nɛ. 17Baa bɔ̃ɔ nyã'maar sɔr ɛ." 18"A ba nɩbie ba joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ ɛ." 19Pʋ̃pãanyã, sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka lɛ jaa a Mosesɩ nɛɛ na 'yɛr, wʋ 'yɛr kʋ a bala na be a nɛɛ pɔ ɩka, a kpal nɩrɛ jaa nɛɛ, ka a wɛr nɩbɛ ba jaa wa man a ba nɛɛ 'yɛr kʋ a Nãaŋmɩn. 20A lɛ jũu, nɩrɛ jaa kʋ̃ ɩ nɩtor a Nãaŋmɩn niem wʋn turo a nɛɛ jũu ɛ, an ɩ a tun a nɛɛ nyã pɔ, ka sɩ bɔ̃ɔ bier. 21Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, a chaar naa ɩka a torfʋ na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, ba yi a Mosesɩ nɛɛ pɔ ɛ, ala lɛ a nɛɛ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ di dãasɩɛ. 22A torfʋ nyã na yi a Nãaŋmɩn sɛ̃, ɩn a sɔɔfʋ na tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, kʋ a bala jaa na sɔɔ de. Tɛɛ taa jaa ba be be ɛ. 23Bojũu nɩrɛ jaa maal dɛɛr na baa ta a Nãaŋmɩn tɩɩr ɛ. 24A Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ jũu, wʋ vɛ̃n ka sɩ tor na wʋ 'yɛrfaa sɩ pɔrɔ tu a faafʋ 'lɔ na yi a Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃. 25Nãaŋmɩn de wʋn a wʋ ɩ a bɔɔrlo bon, a wʋn de a wʋ jɩ̃ɩ pɛɛn nɩrɛ jaa tu a sɔɔfʋ jũu. Nãaŋmɩn maal a anyã na wʋ wiil a wʋ torfʋ, bojũu a wʋ kãnyir vɛ̃ naa ka wʋ bar a ba yeldɛbɛ ala ban dɔ̃ɔ maal gefʋ. 26Wʋ maal naa lɛ na wiil a wʋ torfʋ a pʋ̃pãanyã, na wʋ ma vɛ̃ ka nɩrɛ jaa na sɔɔ de a Yesu yele, tor. 27Nyɩnɛ lɛ a yobɔyele lɛ be? A ba pʋɔ be ɛ. Yelbuor jũu? A Mosesɩ nɛɛ ban turo jũu bɩɩ? Kai, sɔɔfʋ jũu lɛ. 28Ala lɛ so ka sɩn chɛnɛ sɔɔ ɩka nɩrɛ yele ma tor naa wʋn tara sɔɔfʋ a ba ɩ wʋn turo a nɛbinãa jũu ɛ. 29Nãaŋmɩn ɩn a Juu nɩbɛ tɛɛ Nãaŋmɩn bɩɩ? Waa ɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ Nãaŋmɩn ɛ? Ɔ̃ɔ, wʋ ɩn a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ tʋɔr. 30An ɩ a Nãaŋmɩn bʋ̃'yen tɛɛ lɛ be be, 'lɔ lɛ na vɛ̃ ka a yɔŋmarba yele tor sɔɔfʋ jũu, na wʋ mɩ vɛ̃ ka a bala na ba ŋmaa a yʋɔr ɛ, yele mɩ tor a sɔɔfʋ jũu. 31Sɩ pãa den a sɔɔfʋ nyã sɔ̃ɔn a nɛbinãa bar bɩɩ? Kai, sɔr ba be be ɛ. Sɩn lɛ pãa bɔ̃ɔ turo wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\