Worom 5

1Wʋn ben vɛ̃ a sɩ tor a sɩ sɔɔfʋ jũu, sɩ tara na nyã'maar Nãaŋmɩn sɛ̃ tu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 2A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ tu nyɛ sɔr a sɩ sɔɔfʋ jũu kpɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ nyã pɔ sɩn ben ara a pʋ̃pãanyã, na sɩ chɩlɛ a Nãaŋmɩn tɩɩr tɩɛrtɔ nyã jũu. 3A ba ɩ lɛ tɛɛ ɛ, tɩchɛ sɩ mɩ chɩlɛ na a sɩ dɔɔyɛ pɔ, bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a dɔɔyɛ lɛ na waan kãnyir, 4ka a kãnyir wiil a lɛ fʋn be, ka a lɛ fʋn be mɩ waan tɩɛrtɔfʋ jie. 5Ka a tɩɛrtɔfʋ jie kʋ̃ 'yɔ̃ɔ sɩ vɩ̃ ɛ, bojũu Nãaŋmɩn kpaar naa a wʋ nʋ̃fʋ 'yɔ̃ɔ a sɩ nyãn pɔ, tu a wʋ Sɩɛ 'lɔ wʋn de kʋ sɩ. 6Yaa nyɛ, a sɔ̃ɔ 'lɔ na sɛɛ lɛ, sɩn sɔɔ chɛnɛ ba tara kpɛ̃ɔ ɛ, tɩ Kɩrɩsɩto kpin kʋ a bala na ba puoro ɛ. 7An kpɛ̃mɛ naa ɩka nɩrɛ na sɔɔn kpi kʋ nɩrɛ yele na tor, amɩne nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na tʋ̃ɔn sɔɔ kpi kʋ nɩrɛ na ɩ nɩsʋ̃. 8Tɩchɛ Nãaŋmɩn wiil a wʋ mɩ̃ɛ nʋ̃fʋ a nɩtɔ̃ kʋ sɩ, a sɔ̃ɔ 'lɔ sɩn chɛnɛ ɩ yelbe-ɩrbɛ, Kɩrɩsɩto kpin kʋ sɩ. 9An ben ɩka pʋ̃pãanyã wʋ ben vɛ̃ a sɩ tor a wʋ jɩ̃ɩ jũu, ŋmɩnɛ lɛ an pãa kaara wʋn faa sɩ yin a Nãaŋmɩn suur pɔ. 10Bojũu ala ɩ a lɛ sɩn dɔ̃ɔ ɩ a Nãaŋmɩn dɔ̃dẽme, ka a wʋ Bie kũu wa 'maal wʋ kʋ sɩ, a lɛ wʋn ben 'maal sɩ, wʋn faa sɩ naa tu a wʋ nyɛvʋr pɔ. 11A ba ɩ anyã tɛɛ lɛ ɛ, tɩchɛ sɩ chɩlɛ naa a Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ tu a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, tu a 'lɔ 'yɔ̃ɔ sɩn ben nyɛ a 'maalfʋ a pʋ̃pãanyã. 12Nɩtɔ̃ jũu lɛ a yelbier kpɛ a wɛr pɔ tu nɩbʋ̃'yen 'yɔ̃ɔ, ka a kũu mɩ tu a yelbier 'yɔ̃ɔ mɩ wa, sɔr nyã lɛ a kũu mɩ tu pɔɔ nɩrɛ jaa, bojũu ba jaa maal yelbier. 13Sɛrɛ tɩchɛ ka a Mosesɩ wa bin a nɛɛ, yelbier den nie be ka a wɛr pɔ, tɩchɛ lɛ a nɛbinãa na ba dɔ̃ɔ be be ɛ, ba maa de yelbier maal bon ɛ. 14Tɩchɛ kũu din nãa yi a Adama sɔ̃ɔ tɩ tãn a Mosesɩ sɔ̃ɔ, na wʋ gba mɩ tʋ̃ɔ a bala na ba maal a yelbier sɔ̃ɔ a nɛɛ a Adama kaar ɛ, Adama lɛ dɔ̃ɔ ɩ a 'lɔ na wa wa gãagiel. 15Tɩchɛ a kʋfʋ ba kaara a bɔrfʋ kaar ɛ, bojũu ala ɩ nɩyɔɔ kpi naa nɩbʋ̃'yen bɔrfʋ jũu, Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ nɩ a wʋ kʋfʋ ala na wa tu a nɩbʋ̃'yen Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ jũu, na yaar kʋ nɩyɔɔ gar a lɛ. 16A Nãaŋmɩn kʋfʋ gba ba nyɛtãan a nɩbʋ̃'yen yelbier 'lɔ ɛ. 'Yɛr tɔɔrfʋ tun a yelbe bʋ̃'yen 'lɔ na wʋ waan sɔ̃ɔfʋ, tɩchɛ a kʋfʋ mɩ tun a bɔrfʋsɩ yɔɔ pɔ, naa waan torfʋ. 17Bojũu ala ɩ a nɩbʋ̃'yen bɔrfʋ jũu kũu din nãa tu a nɩbʋ̃'yen 'lɔ 'yɔ̃ɔ, ŋmɩnɛ lɛ a bala na nyɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ nɩ a kʋfʋ 'lɔ na ɩ a torfʋ, na din nãa a ba nyɛvʋr pɔ tu a nɩbʋ̃'yen Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 18An ɩ nɩbʋ̃'yen bɔrfʋ jũu lɛ waan sɔ̃ɔfʋ wa 'yɔ̃ɔ a nɩbɛ ba jaa, lɛ lɛ so nɩbʋ̃'yen mɩ na maal ka a tor, mɩ lɛ vɛ̃ ka a nɩbɛ ba jaa tor na ba nyɛ nyɛvʋr. 19Nɩtãa lɛ a bawõno bʋ̃'yen na vɛ̃ ka a nɩyɔɔ ɩ yelbe-ɩrbɛ, lɛ mɩ lɛ a tu nɩbʋ̃'yen na tu Nãaŋmɩn nɛɛ mɩ vɛ̃, ka a nɩyɔɔ mɩ ɩ nɩtorsɩ. 20A nɛɛ pʋɔn 'yɔ̃ɔ, ka a bɔrfʋsɩ mɩ waa. Tɩchɛ jie 'lɔ a yelbier na pʋɔ 'yɔ̃ɔ, Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ ma pʋɔn 'yɔ̃ɔ gar a lɛ. 21Nɩtãa lɛ a yelbier na di nãa a kũu pɔ, lɛ mɩ lɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ na di a nãa tu a yeltorsɩ pɔ, na wʋ waan nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, tu a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\