Worom 6

1Sɩ pãa 'yɛr ɩka bo? Sɩ chɛnɛ ɩrɛ a yelbier tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ pʋɔrɔ 'yɔ̃ɔnɔ̃? 2Kai, sɔr ba be be ɛ! Sɩ kpin kʋ yelbier, ŋmɩnɛ lɛ a ɩ a sɩn lɛ chɛnɛ be a pɔ? 3Bɩɩ yaa bɔ̃ɔ ɩka a sɩn bala jaa na so a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, wʋ pɔl sɩ 'yɔ̃ɔ a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ, a sɩ lɔ̃ɔ kpin wʋ nɩ a wʋ kũu pɔ ɛ? 4A lɛ jũu, ba ũu sɩ naa a kʋ̃ɔ pɔ, a kũu kaar, ka a lɛ a Kɩrɩsɩto na dɔ̃ɔ ir a kũu pɔ, tu a Sãa tɩɩr pɔ, ka sɩ mɩ na be be tara nyɛvʋr paalaa. 5Ala ɩ sɩn nɩ 'lɔ 'mantaa a wʋ kũu pɔ, sɩn nɩ 'lɔ na 'mantaa ir a kũu pɔ. 6Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩ ɩ̃gãn koraa pʋɔ naa a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, a ba kpan wʋ a be a daa ju, ka a yelbier ɩ̃gãn ba lɛ tara kpɛ̃ɔ a sɩ 'yɔ̃ɔ, saa lɛ ɩ a yelbier gbãgbaar ɛ. 7Bojũu nɩrɛ 'lɔ jaa na kpi, wʋ yin yelbier pɔ. 8Ala ɩ sɩn nɩ Kɩrɩsɩto lɛ 'mataa kpi, sɩ sɔɔ naa ɩka sɩn nɩ 'lɔ lɛ na 'mataa be be tara a nyɛvʋr. 9Bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a Kɩrɩsɩto na ir a kũu pɔ, wʋ kʋ̃ lɛ kpi go ɛ, kũu ba lɛ tʋ̃ɔ wʋ ɛ. 10A kũu wʋn kpi, wʋ kpin kʋ yelbier gbɛbʋ̃'yen kʋ nɩrɛ jaa, tɩchɛ a wʋ nyɛvʋr pɔ wʋn be, wʋ ben be kʋ Nãaŋmɩn. 11A lɛ nɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ ɩka, yɩ kaa a yɩ mɩ̃ɛ ɩka, yɩ kpin kʋ yelbier, tɩ be be kʋ Nãaŋmɩn, Yesu Kɩrɩsɩto jũu. 12A lɛ jũu, yɩ ta sɔɔ ka yelbier lɛ di nãa a yɩ ɩ̃gãn nyãn na kpi ka yɩ turo a wʋ dɛɛr bɔfʋ ɛ. 13Yɩ taa ɩrɛ wa diere a yɩ ɩ̃gãn jie ɩ̃sʋɔ jaa kʋrɔ yelbier maalfʋ ɛ, ka a ɩ putuyele tʋ̃tʋ̃bomo ɛ. Tɩchɛ yɩ sɔɔ de a yɩ mɩ̃ɛ kʋ a Nãaŋmɩn, nɩtãa nɩbɛ na yi kũu pɔ tara nyɛvʋr, na yɩ sɔɔ de a yɩ ɩ̃gãn jiir kʋ wʋ, ka a ɩ yeltorsɩ tʋ̃tʋ̃bomo. 14Bojũu, yelbier ba lɛ ɩ a yɩ nɩkpɛ̃ɛ ɛ, bojũu yaa chɛnɛ be a Mosesɩ nɛbinãa pĩlem ɛ, tɩchɛ yɩ ben a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ pĩlem. 15Ka bo go? Sɩ chɛnɛ ɩrɛ a yelbier bojũu sɩn ba lɛ chɛnɛ be a nɛɛ pĩlem ɔ, tɩ be a wɩ̃ɛfʋ pĩlem bɩɩ? Kai, sɔr ba be be ɛ! 16Yaa bɔ̃ɔ ɩka ala ɩ fʋ wa den fʋ mɩ̃ɛ kʋ nɩrɛ na fʋ turo a wʋ nɛɛ gbãgbaa kaar, fʋ ɩn gbãgbaa kʋ a nɩrɛ 'lɔ nɛɛ fʋn turo, ka yelbier gbãgbaa lɛ fʋ ɩ a 'lɔ na chiine a kũu pɔ, bɩɩ a Nãaŋmɩn nɛɛ tufʋ 'lɔ mɩ na chiine nɩ fʋ a yeltorsɩ jie. 17Tɩchɛ n puor Nãaŋmɩn yãan, yɩn dɔ̃ɔ gba ɩ a yelbier gbãgbaar, tɩ yɩ wa sɔɔn naa a yɩ nyãa wʋ jaa na yɩ de a yɩ mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ a wiilfʋ nyã pɔ. 18Nãaŋmɩn faa yɩn yin a yelbier pɔ a yɩ so yɩ mɩ̃ɛ, na yɩ lɩɛb yeltorsɩ gbãgbaar. 19Nɩsaal 'yɛr lɛ n de man a yɩ ɩ̃gãma yɩn ba tʋ̃ɔnɔ̃ nyɔɔrɔ jũu. Nɩtãa lɛ yɩn dɔ̃ɔ ma de a yɩ ɩ̃gãn jiir ka a ɩ gbãgbaar kʋ a ala na ba vɩɛl ɛ, naa ma pʋɔrɔ putuyele 'yɔ̃ɔnɔ̃, pʋ̃pãanyã 'lɔ, yɩ de a yɩ mɩ̃ɛ ka a ɩ yeltorsɩ nɩ chɛchɛ ɩfʋ gbãgbaar. 20Yɩn dɔ̃ɔ ɩ a yelbier gbãgbaar, a yeltorsɩ ba so yɩ ɛ. 21Tɔ̃nɔ̃ buor lɛ yɩ nyɛ yin a sɔ̃ɔ 'lɔ a yelsɩ ala na ben ɩ vɩ̃ a pʋ̃pãanyã? A bomo ala baarfʋ daar ɩn kũu. 22Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, Nãaŋmɩn na ben faa yɩ yin a yelbier pɔ a yɩ ɩ a wʋ gbãgbaar, a tɔ̃nɔ̃ yɩn nyɛ ɩn chɛchɛ ɩfʋ ka a baaraa ɩ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. 23Bojũu yelbier sãyar ɩn kũu, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn kʋfʋ ɩ nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ, tu a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\