Worom 7

1Yaa be bɔ̃ɔ ɛ, yɛɛr, n 'yɛrɛ na kʋrɔ a bala na bɔ̃ɔ a nɛbinãa ɩka a nɛbinãa ma tʋ̃ɔn nɩrɛ na chɛnɛ nɩ nɩbir ɛ? 2De man pɔɔ na kul sɩrɛ, a nɛɛ lũ wʋn mar a sɩrɛ ka wʋ chire dayuo na gãn wʋ, a sɩrɛ na chɛnɛ ba kpi ɛ, tɩchɛ a sɩrɛ wa kpi, a kul taa nɛɛ 'lɔ ba lɛ lũ wʋ go ɛ. 3'Lɔ wa tɩ ir dayuo a sɩrɛ na chɛnɛ vʋrɔ, ban 'yɛr naa ɩka wʋ sɔ̃ɔ naa. Tɩchɛ ala ɩ a sɩrɛ kpi naa, a nɛɛ ba lɛ lũ wʋ go ɛ, ala ɩ wʋ gba na kul dayuo, waa sɔ̃ɔ ɛ. 4Lɛ lɛ, n yɛɛr yɩ mɩ kpin kʋ a nɛbinãa tu a Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn pɔ, ka yɩn be be kʋ nɩyuo, a 'lɔ na ir a kũu pɔ ka sɩn tʋ̃ɔ wɔ̃ wɔ̃mɔ̃ kʋ Nãaŋmɩn. 5Bojũu a sɔ̃ɔ 'lɔ a yelbier ɩ̃gãn na so sɩ, ka a yelbier vɔlaa ma de a nɛbinãa tʋ̃nɔ̃ nɩ tʋ̃mɔ̃ a sɩ ɩ̃gãn pɔ a sɩ wɔ̃nɔ̃ kũu wɔ̃mɔ̃. 6Tɩchɛ pʋ̃pãanyã, sɩ kpin kʋ a 'lɔ na dɔ̃ɔ lũ sɩ, sɩ son sɩ mɩ̃ɛ yi a nɛbinãa 'lɔ pɔ, na sɩ pãa tʋ̃nɔ̃ a sɔpaalaa nyã pɔ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na ba ɩ a sɔkoraa ban sɛb 'yɔ̃ɔ a gãn pɔ ɛ. 7Bo lɛ sɩn lɛ 'yɛr go? A nɛbinãa ɩn yeldɛɛr bɩɩ? Kai, sɔr ba be be ɛ! Waa ɩ yeldɛɛr ɛ. Sɩrɛ jaa n kʋ̃ naa bɔ̃ɔ yelbier ɛ, ala ɩ a nɛbinãa ba be be ɛ. Bojũu n kʋ̃ naa bɔ̃ɔ jɩɛlfʋ ɛ, ala ɩ a nɛbinãa ba ta 'yɛr ɩka, "Taa jɩɛlɛ nɩrɛ bon ɛ." 8Tɩchɛ a yelbier far kpɛ na wʋ nyɛ sɔr a nɛbinãa sɛ̃ vɛ̃ ka n wɔ̃ jɩɛlfʋ jaa bʋrɔ vɔlaa. A nɛbinãa baa be be ɛ, yelbier ɩn bʋ̃kũu. 9Ɩn dɔ̃ɔ be be ba bɔ̃ɔ a nɛbinãa ɛ, tɩchɛ a nɛbinãa na wa wa, yelbier faan a nyɛvʋr, ka a kũu kʋ ma. 10Be lɛ n nyɛ ɩka a nɛbinãa 'lɔ naa waan nyɛvʋr, kũu lɛ wʋ bar tɩ waan. 11Bojũu a yelbier nyɛn sɔr a nɛbinãa na kʋ wʋ, a wʋ far kpɛ na wʋ bɛl ma, ka a tu a nɛbinãa nyã pɔ, ka a kũu kʋ ma. 12A lɛ jũu, a nɛbinãa ɩn chɛchɛ, ka a nɛbinãa 'yɛr mɩ ɩ chɛchɛ, naa tor ɩ vɩla. 13Bon 'lɔ na ɩ bʋ̃vɩla pãa lɩɛb kũu wa kʋ ma? A ba ɩ lɛ lɛ ɛ. Tɩchɛ n bɔ̃ɔn naa ɩka a ɩn yelbier, na a lɩɛb kũu kʋ ma tu a bon 'lɔ na ɩ vɩla pɔ. A tu naa 'yɛr binãa pɔ, ka bier na ɩ yelbier sɩrɛ jaa. 14Sɩn bɔ̃ɔn naa ɩka a nɛbinãa ɩn Nãaŋmɩn Sɩɛ bon lɛ, tɩchɛ ka a maa ɩ ɩ̃gãn yelbier na da ka n ɩ a wʋ gbãgbaa. 15N maa bɔ̃ɔ a lɛ ɩn maala ɛ, bojũu a ala ɩn bʋɔrɔ ɩka n maal n maa maal ɛ, tɩchɛ a ala ɩn 'laar lɛ n ma maala. 16Ala ɩ n ma maala naa ala ɩn ba bʋɔrɔ ɩka n maala ɛ, n sɔɔ naa ɩka a nɛbinãa ɩn vɩla. 17An ben be a lɛ, a ba ɩ maa mɩ̃ɛ lɛ bɔ̃ɔn tɩ ɩrɛ ɛ, tɩchɛ a yelbier 'lɔ̃nɔ̃ na be a n pɔ lɛ ɩrɛ. 18N bɔ̃ɔn naa ɩka yelvɩla jaa ba be a n 'yɔ̃ɔ ɛ, a maa yelbier ɩ̃gãn tɛɛ lɛ. Bojũu n ma bʋɔrɔ naa ɩka n maal vɩla tɩ naa maa tʋ̃ɔ maal ɛ. 19Bojũu a ala ɩn maala ba ɩ a vɩla ala ɩn bʋɔrɔ a maalfʋ ɛ. Kai, a bier ala ɩn ba bʋɔrɔ a maalfʋ lɛ, ala lɛ n ma maala. 20Pʋ̃pãanyã, ala ɩ n maala naa a ala ɩn ba bʋɔrɔ ɩka n maal ɛ, a ba lɛ ɩ maa lɛ lɛ maala go ɛ, tɩchɛ a yelbier 'lɔ̃nɔ̃ na be a n 'yɔ̃ɔ lɛ maala. 21Lɛ lɛ, n nyɛn a lɛ a nɛbinãa na tʋ̃nɔ̃, maa wa bʋɔrɔ ɩka n maal vɩla, a yelbier lɛ ma tɔɔ gbʋr ma jaa yɛ̃ yɛ̃. 22N bʋɔrɔ naa Nãaŋmɩn nɛbinãa nɩ a n pʋɔ wʋ jaa, 23tɩchɛ n nyɛ naa a nɛbinãa ɩ̃sʋɔ na tʋ̃nɔ̃ nɩ a n ɩ̃gãn jiir amɩne. Wʋ jɛɛrɛ nɩ naa a n tɩɛr na wʋ maal ma ka n ɩ a yelbier nɩpɔɔraa a n ɩ̃gãn jiir pɔ. 24Nɩjarma lɛ n pãa ɩ! An lɛ na faa ma yin a yelbier ɩ̃gãn nyã na chiine ma a kũu jie? 25Nãaŋmɩn son puorfʋ tu a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ! A maa mɩ̃ɛ a n tɩɛr pɔ, n ɩn a Nãaŋmɩn nɛɛ gbãgbaa, tɩchɛ a n yelbier ɩ̃gãn mɩ ɩ gbãgbaa kʋ a yelbier nɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\