Worom 8

1A lɛ jũu pʋ̃pãanyã, yele ba pɔɔrɔ a bala na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ ɛ. 2A tun a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ jũu, a nɛɛ 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ nyɛvʋr faa man yin a nɛɛ 'lɔ na ɩ yelbier nɩ kũu pɔ. 3Bojũu a bon 'lɔ a Mosesɩ nɛɛ na ba dɔ̃ɔ tara kpɛ̃ɔ na maal ɛ, a sɩ yelbier ɩ̃gãn na bal bar, Nãaŋmɩn maal naa na wʋ tʋ̃ a wʋ mɩ̃ɛ Bie a wʋ nyɛtãan a sɩn na maala a yelbier kaar a wʋ wa ɩ a yelbier bɔɔrlo bon. Lɛ lɛ wʋ sɔ̃ɔ yelbier a nɩsaal pɔ bar, 4ka a lɛ a Mosesɩ nɛbinãa na bʋɔrɔ ka a sɛɛ a sɩ 'yɔ̃ɔ, a sɩ kʋ̃ lɛ turo a lɛ a yelbier ɩ̃gãn na bʋɔrɔ ɛ, tɩ turo a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na bʋɔrɔ. 5A bala na turo a ba yelbier ɩ̃gãn, ba den a ba tɩɛr 'yɔ̃ɔ a ala na ɩ a ɩ̃gãn vɔlaa pɔ, tɩchɛ a bala mɩ na turo a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na bʋɔrɔ, mɩ den a ba tɩɛr 'yɔ̃ɔ a ala a Nãaŋmɩn Sɩɛ na bʋɔrɔ. 6Yelbier sʋɔ tɩɛr ɩn kũu, tɩchɛ a tɩɛr 'lɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na so ɩn nyɛvʋr nɩ nyã'maar. 7A yelbe-ɩrɛ tɩɛr ma 'laar Nãaŋmɩn, wʋ maa siir wʋ mɩ̃ɛ kʋ a Nãaŋmɩn nɛɛ ɛ, wʋ mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ ɛ. 8Bala na turo a lɛ a ba ɩ̃gãn na bʋɔrɔ, kʋ̃ tʋ̃ɔ pɛl Nãaŋmɩn pʋɔ ɛ. 9Yɩn 'lɔ ba lɛ turo a lɛ a yelbier ɩ̃gãn na bʋɔrɔ ɛ, tɩchɛ yɩ turo naa a lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na bʋɔrɔ, ala ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ ben a yɩ 'yɔ̃ɔ. Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba wa tara a Kɩrɩsɩto Sɩɛ ɛ, waa ɩ a Kɩrɩsɩto tʋɔr ɛ. 10Tɩchɛ ala ɩ Kɩrɩsɩto ben a yɩ 'yɔ̃ɔ, a yɩ ɩ̃gãn kpi naa a yelbier jũu, tɩchɛ ka a yɩ sɩɩr tara nyɛvʋr a yeltorsɩ jũu. 11Ala ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ 'lɔ na sɩ̃ɩ a Yesu a kũu pɔ, ben a yɩ 'yɔ̃ɔ, 'lɔ na sɩ̃ɩ a Kɩrɩsɩto a kũu pɔ, na kʋn a yɩ ɩ̃gãn kũn nyɛvʋr tu a wʋ Sɩɛ pɔ, a 'lɔ na be a yɩ 'yɔ̃ɔ. 12A lɛ jũu n yɛɛr, sɩ din sãn, tɩchɛ a ba ɩ a sɩ yelbier ɩ̃gãn nyã lɛ ɛ, a sɩn turo a lɛ wʋn bʋɔrɔ ɛ. 13Bojũu ala ɩ yɩ turo naa a lɛ a yɩ yelbier ɩ̃gãn na bʋɔrɔ, yɩn kpi naa, tɩchɛ ala ɩ yɩ den a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋ̃n a ɩ̃gãn ma maal bidɛbɛ bar, yɩ ben a nyɛvʋr sɔr pɔ. 14Bojũu bala jaa a Nãaŋmɩn Sɩɛ na chiine, bala lɛ ɩ a Nãaŋmɩn bibiir. 15A ba ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wʋn kʋ yɩ, waa maala yɩ gbãgbaar ka a dãbɩ̃ɛ kʋrɔ yɩ go ɛ, tɩchɛ wʋ kʋ yɩn a wʋ Sɩɛ a yɩ lɩɛb a wʋ bibiir. A Sɩɛ nyã lɛ sɩ ma de bʋɔlɔ wʋ, "N Sãa Nãaŋmɩn." 16A Nãaŋmɩn Sɩɛ mɩ̃ɛ din dãasɩɛ nɩ a sɩ sɩɩr ɩka sɩ ɩn Nãaŋmɩn bibiir. 17Pʋ̃pãanyã, ala ɩ sɩ ɩ naa Nãaŋmɩn bibiir, sɩn lɛ so a bʋ̃sʋ̃n ala a Nãaŋmɩn na tɩr a wʋ nɛɛ, 'matãan a Kɩrɩsɩto. Ala ɩ sɩrɛ jaa, sɩ lɔ̃ɔn wʋn di a wʋ dɔɔyɛ, lɛ lɛ sɩ mɩn 'matãan wʋ põ a wʋ tɩɩr. 18N man nyɛ a sɩ dɩna dɔɔyɛ ka waa jɩ̃ bon ɛ, ɩn de man a Nãaŋmɩn tɩɩr 'lɔ na wa nyɩr a sɩ sɛ̃. 19A bʋ̃maalsɩ a jaa nyʋnyʋlɔ naa chɩlɛ nɩ a Nãaŋmɩn bibiir wʋn wa vɛ̃ a ba nyɩrɛ. 20Bojũu a bʋ̃maalsɩ a jaa ben a ɩ̃gãn sal pĩlem an ba ɩ a ba mɩ̃ɛ bɔfʋ ɛ, 21tɩ ɩ a 'lɔ na maal ba bɔfʋ, na wʋ chɛnɛ tara ba nɩ tɩɛr sʋ̃, ɩka a Nãaŋmɩn na wa faa ban yin a gbãgbaa 'lɔ na sɔ̃ɔnɔ̃ kpɛ a mɩ̃ɛ sofʋ 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn bibiir tɩɩr pɔ. 22Bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa a bʋ̃maalsɩ a jaa na hʋ̃nɔ̃, ka a ɔɔrɔ ba fɩka pɔɔ na dɔɔrɔ yi a lɛ daar jaa wa tãn a dɩna. 23A ba ɩ lɛ tɛɛ lɛ ɛ, tɩchɛ a sɩn mɩ̃ɛ lɛ tara a Nãaŋmɩn Sɩɛ kʋfʋ bidɔ̃ɔ, mɩ ʋrɔ a sɩ pʋɔm na sɩ nyʋnyʋlɔ chɛlɛ nɩ wʋn wa lɩɛb sɩ a wʋ bibiir, nɩ a faafʋ wʋn wa faan a sɩ ɩ̃gãma. 24A tɩɛrtɔ nyãna jũu lɛ sɩ nyɛn a faafʋ. Tɩchɛ bon fʋn nyɛn nɩbir, fʋ maa lɛ tara a wʋ tɩɛr go ɛ. An lɛ ma tɩɛrɛ bon wʋn tara baar? 25Tɩchɛ ala ɩ sɩ tɩɛrɛ na bon sɩn ba tara sɛrɛ ɛ, sɩ ma din kãnyir chɛlɛ. 26A lɛ nɩ wʋ ju mɩ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ ma sʋ̃nɔ̃ sɩ a sɩ balfʋ pɔ. Saa bɔ̃ɔ a lɛ sɩn taa ma sʋɔr a Nãaŋmɩn ɛ, a Nãaŋmɩn Sɩɛ mɩ̃ɛ lɛ ma de hʋ̃ʋnfʋ 'lɔ sɩn kʋ̃ tʋ̃ɔ man a 'yɛrbie ɛ, na wʋ ma sʋɔrɔ kʋrɔ sɩ. 27Nɩrɛ 'lɔ na ma chɛl a sɩ nyãa bɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn Sɩɛ tɩɛr, bojũu a Nãaŋmɩn Sɩɛ nyãna lɛ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn kʋrɔ a wʋ nɩbɛ nɩ a lɛ wʋn bʋɔrɔ. 28Sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a yele a jaa pɔ, Nãaŋmɩn ma tʋ̃n ka a ɩ sʋ̃ kʋ a bala na nʋ̃ wʋ, a bala wʋn tu a wʋ tɩɛr pɔ bʋɔl. 29Bojũu bala a Nãaŋmɩn na de nie bɔ̃ɔn na wʋ chɛl ir ka ba lɩɛb kaara a wʋ Bie kaar, ka wʋn ɩ a yɛɛr ba jaa pɔ Bidadɔ̃ɔ. 30A bala wʋn de nie ir, bala lɛ wʋ bʋɔl, a bala wʋn bʋɔl, bala lɛ wʋ vɛ̃ ka a ba yele tor, a bala mɩ wʋn vɛ̃ ka a ba yele tor, bala mɩ lɛ wʋ 'yɔ̃ɔ tɩɩr. 31Bo lɛ sɩn pãa 'yɛr nɩ a yele nyãna? Ala ɩ Nãaŋmɩn ben a sɩ sɛ̃, an lɛ na tʋ̃ɔ jɛb sɩ? 32A 'lɔ na ba mɔ̃ɔ sɩ a wʋ mɩ̃ɛ bie ɛ, tɩchɛ na wʋ sɔɔ bar sɔr ka ba kʋ wʋ a sɩ jũu, bo lɛ na ŋmaa wʋ sɔr ka wʋ kʋ̃ de a wʋ wɩ̃ɛfʋ 'matãan a bomo a jaa kʋ sɩ ɛ? 33An lɛ na tʋ̃ɔ 'yɛr 'yɛr dɔɔl a bala a Nãaŋmɩn na ir? Nãaŋmɩn mɩ̃ɛ lɛ maal ba a ba tor. 34An 'lɔ lɛ na tʋ̃ɔ 'yɔ̃ɔ ba 'yɛr? Nɩrɛ jaa ba be be ɛ. A Yesu Kɩrɩsɩto nyã na kpi, 'lɔ lɛ a Nãaŋmɩn mɩ sɩ̃ɩ ka wʋ ir ɩ vʋr na wʋ ara Nãaŋmɩn nũsʋ̃ɔ jie, 'lɔ lɛ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn kʋrɔ sɩ. 35An lɛ na tʋ̃ɔ tɔɔ sɩ yin a Kɩrɩsɩto nʋ̃fʋ nyã pɔ? Wõm, bɩɩ wʋʋr, bɩɩ gefʋ, bɩɩ kɔ̃, bɩɩ sal'mʋɔr, bɩɩ dɔɔyɛ, bɩɩ ban na kʋ sɩ nɩ sʋɔ? 36Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "A yɩ jũu, sɩ ma tuor kũu bɩbir jaa. Ba ma kaa sɩn fɩka piir ban chiine nɩ kɔkɔɛ ŋmafʋ jie." 37Kai, a anyãna a jaa pɔ, sɩ ɩ naa tʋ̃tʋ̃ɔnbɔ tu a 'lɔ na nʋ̃ sɩ 'yɔ̃ɔ. 38Bojũu n bɔ̃ɔn sɩrɛ jaa ɩka kũu, bɩɩ nyɛvʋr, bɩɩ malakasɩ, bɩɩ a sɩdɛbɛ, bɩɩ ka dɩna lɛ, bɩɩ nɩdaar, bɩɩ ka kpɩ̃ɛn dẽme lɛ, 39ka dofʋ lɛ, bɩɩ suufʋ lɛ, bɩɩ bon jaa na be a bʋ̃maalsɩ pɔ lɛ, ɩ̃sʋɔ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ tɔɔ sɩ yin a nʋ̃fʋ a Nãaŋmɩn na nʋ̃ sɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\