Worom 9

1Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, n ba ŋmara jirsɩ ɛ, a n tɩɛr mɩ din dãasɩɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ. 2Nɩbaal kpɛ man tɩ põn bar, ka wʋʋr sɛɛ ma a nyãa. 3An taa nʋ̃mɔ̃ ma naa ɩka n ben pɔ'yɔ̃ɔfʋ pɔ naa ba lɛ pʋɔ a Kɩrɩsɩto pɔ ɛ, a n yɛɛr Isɩral nɩbɛ jũu, bala lɛ ɩ a n mɩ̃ɛ nɩbɛ. 4A Isɩral nɩbɛ bala lɛ a Nãaŋmɩn de ka ba ɩ a wʋ bibiir, na wʋ kʋ ba a wʋ tɩɩr nɩ a nɛtɩrsɩ wʋn pɔn ba, na wʋ kʋ ba a nɛbinãa, nɩ a lɛ ban na puoro wʋ a wʋ puorfʋ yir nɩ a nɛɛr wʋn tɩr kʋ ba. 5Bala lɛ ɩ a sãakpãmɩne, a ba pɔ lɛ ba bɩɛr a Kɩrɩsɩto mɩ na ɩ a nɩsaal yi, na wʋ ɩ a Nãaŋmɩn kaara a bomo a jaa, 'lɔ lɛ ban pɛɛrɛ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 6A ba ɩ fɩka a Nãaŋmɩn 'yɛr ɩn faa ɛ, bojũu a ba ɩ a bala jaa ban dɔɔ a Isɩral nɩbɛ pɔ, ba jaa lɛ ɩ a Isɩral nɩbɛ ɛ. 7A ba ɩ baa yi a wʋ par pɔ ɛ, ba jaa baa ɩ Abraham bibiir ɛ, tɩchɛ Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ tɩr nɛɛ kʋ a Abraham ɩka, "Isaakɩ 'yɔ̃ɔ lɛ a fʋ yɔn na yi." 8A ba ɩ a ɩ̃gãn vaar bibiir lɛ ɩ a Nãaŋmɩn bibiir ɛ, tɩchɛ a bibiir bala a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ a wʋ dɔɔ, bala lɛ wʋ kaa a ba ɩ Abraham bibiir. 9Bojũu nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ 'yɛr, "A daar wa ta, ɩn lɩɛb wa ka a Saara dɔɔ dabile." 10A ba ɩ anyã tɛɛ lɛ ɛ, tɩchɛ a Worbɛka dɔɔn dabil ayi ka ba sãa ɩ bʋ̃'yen tɛɛ na ɩ a sɩ sãakpã Isaakɩ. 11Sɛrɛ tɩ ka wʋ wa dɔɔ a yɩbɛ banyãna, baa mɩ maal yele jaa vɩla bɩɩ dɛɛr ɛ, tɩ nɩtɔ̃ lɛ a ɩ ɩka a Nãaŋmɩn bɔfʋ pɔ lɛ wʋ ma tu ir a nɩrɛ. 12A kʋ̃ ɩ a fʋ tʋ̃mɔ̃ jũu ɛ, tɩchɛ a 'lɔ na bʋɔl fʋ. Nãaŋmɩn 'yɛr kʋ a Worbɛka, "A yɛkarma na tʋ̃nɔ̃ na kʋrɔ a yɛbile." 13Lɛ mɩ lɛ a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "N nʋ̃n Jekɔb tɩchɛ naa 'laar a Esau." 14Bo lɛ sɩn pãa lɛ 'yɛr? Nãaŋmɩn ɩn nɩfɩlefɩle bɩɩ? Kai. Sɔr ba be be ɛ! 15Bojũu wʋ 'yɛr kʋ a Mosesɩ, "Nɩrɛ 'lɔ ɩn na kaa nɩbaal lɛ ɩn na kaa nɩbaal, naa maal vɩla kʋ a 'lɔ ɩn na maal vɩla kʋ." 16A lɛ jũu a ba ɩ lɛ nɩrɛ na bʋɔrɔ ɛ, bɩɩ na tʋ̃nɔ̃ lɛ ɛ, tɩchɛ a yin Nãaŋmɩn nɩbaal kaafʋ pɔ. 17Bojũu Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a Ijipitɩ nãa Faaro ɩka yaa, "Maa lɛ bin fʋ a yele nyãna jũu, ɩka n wiil a n kpɛ̃ɔ a fʋ 'yɔ̃ɔ, ka ban bʋɔl a n yuor a wɛr wʋ jaa." 18A lɛ jũu, Nãaŋmɩn ma kãan nɩrɛ 'lɔ wʋn bʋɔrɔ nɩbaal, a 'lɔ wʋ mɩn bʋɔrɔ, wʋ ma vɛ̃n ka a wʋ nyãa kpɛ̃mɛ. 19Ɩ̃sʋɔ na sʋʋr ma naa ɩka, "Bo lɛ so ka a Nãaŋmɩn na de yele dɔɔl sɩ? Bojũu nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ tɔr a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ ɛ?" 20Tɩchɛ fʋ̃ʋ mɩ nɩ ana, nɩsaal na fʋn 'yɛr lɩɛr Nãaŋmɩn? "Laa na tʋ̃ɔn sʋʋr a 'lɔ na mɛ wʋ ɩka, 'Bo lɛ fʋ mɛ ma a nɩtɔ̃ ɔ?' " 21A lamɩɛrɛ ba tara sɔr ɩka wʋ de a yɔɔr bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ mɛn bʋ̃ʋdʋʋ tɩchɛ mɛn ladiraa ɛ? 22Bo lɛ, ala ɩ Nãaŋmɩn lɛ kaa ir ɩka wʋ wiil a wʋ suur na wʋ vɛ̃ a ba bɔ̃ɔn a wʋ kpɛ̃ɔ, tɩ na wʋ chɛnɛ tara kãnyir nɩ a bonsɩ ala wʋn chɔɔr gun a sɔ̃ɔ barfʋ? 23Bo lɛ, ala ɩ wʋ maal a nɩtɔ̃ ɩka a bonsɩ ala na ɩ a wʋ nɩbaal bomo, ka a bɔ̃ɔn a wʋ tɩɩr tɔ̃nɔ̃, a bala wʋn de nie chɔɔr gun a wʋ tɩɩr, 24a sɩn gba wʋ mɩ na bʋɔl, na ba ɩ a Juu nɩbɛ tɛɛ ɛ, tɩchɛ na wʋ bʋɔl a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ? 25Nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na vɛ̃ ka a wʋ 'yɛ'yɛrɛ Hosea sɛb a wʋ gãn pɔ, "Ɩn bʋɔl ban a maa nɩbɛ, a bala na ba ɩ a n nɩbɛ ɛ, naa bʋɔl wʋ a n nɩ nʋ̃ naa, 'lɔ na ba dɔ̃ɔ ɩ a n nɩ nʋ̃ naa ɛ." 26Ka wʋ sɛb a nɩtɔ̃nɔ̃ an ɩ a jie 'lɔ̃nɔ̃ wʋn 'yɛr ɩka, "Yaa ɩ a n nɩbɛ ɛ, bala naa lɛ ban lɛ bʋɔl a Nãaŋmɩn vʋr bibiir." 27Isaiya mɩ dɔ̃ɔ mʋɔl a Isɩral nɩbɛ na wʋ 'yɛr, "Ala ɩ a Isɩral nɩbɛ gba waan fɩka man nɛɛ bire, a bɩ̃lãa bala na wa chɛ, lɛ na nyɛ faafʋ. 28Bojũu a sɩ Soro na pɔɔn naa a wʋ 'yɛr tɔɔrfʋ na wʋ ŋmaa a ju." 29Isaiya dɔ̃ɔn de nie 'yɛr, "Ala ba ɩ a sɩ Soro na ɩ a gãdaa jaa gãdaa sʋɔ lɛ dɔ̃ɔ bar a sɩ par ŋmaa ɛ, sɩn taa mɩ nyʋɔl kaara a Sodom nɩ a Gomora tẽn kaar." 30Bo lɛ sɩn pãa lɛ 'yɛr? A bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, na ba dɔ̃ɔ turo a yeltorsɩ ɛ, bala lɛ be tara yaa. A ba yele tor naa ban tara sɔɔfʋ jũu. 31Tɩchɛ a Isɩral nɩbɛ na turo a yeltorsɩ ba tara yaa ɛ, 32Bo lɛ so? Bojũu baa turo nɩ sɔɔfʋ ɛ, tɩ turo nɩ tʋ̃mɔ̃, na ba bãr a kʋsɩr bãraa. 33Nɩtãa lɛ na sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ a wʋ 'yɛr, "Nyɛ, n bin a kʋsɩr be a Jiyon ka nɩbɛ na bãra nɩ a pie 'lɔ na vɛ̃ ka ba loro, ka nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de wʋ, vɩ̃ kʋ̃ kpɛ wʋ ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\