1 Korḛtɨ je 1

1Mi Pol kɨ Luwə ɓar-m, kɨ go me ndɨgɨ tɨ lie kadɨ mi nje kaw kɨlə lə Jəju Kɨrɨsɨ, naa tɨ kɨ ngoko̰je Sosɨtən, 2j-uwə jisi səi njé kaw-naa je kɨ ɨsi Korḛtɨ tɨ, j-uwə jisi səi njé kɨ Luwə ɔr səsi me majal tɨ kɔ kɨ go rəbɨ kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, j-uwə jisi səi njé kɨ Luwə ɓar səsi tə dɨje kɨ kay njay ləne, j-uwə jisi səi dɨje pətɨ kɨ, me lo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, ɨsɨ ɓai tɔ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ, Ɓaɓe ləsi kɨ Ɓaɓe ləje. 3Kadɨ me-majɨ kɨ kɨsɨ-maje lə Bawje Luwə əi kɨ Ɓaɓe Jəju Kɨrɨsɨ e dɔsi tɨ. 4M-ra oyo Luwə ləm kɨ ndɔ je ndɔ je kɨ mbata ləsi. M-ra-e oyo ɔjɨ dɔ me-majɨ lie kɨ to dɔsi tɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ. 5Tadɔ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ kɨn ə majɨ ur-n səsi me kujɨ ta tɨ kɨ me nḛ gər tɨ. 6Najɨ kɨ ma kɨ dɔ Kɨrɨsɨ tɨ e kɨ ma kɨ tɔgɨ dansi tɨ, 7adɨ kadɨ-kare madɨ kare kɨ du səsi goto. Ɨsɨ ɨngəmi ndɔ kɨ Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ a tḛḛ-n hɔy. 8Kɨrɨsɨ wa kɨ dɔne a adɨ səsi tɔgɨ kadɨ uwəi rɔsi ba bɨtɨ dɔbəy ndɔ tɨ. A adɨ uwəi rɔsi ba mba kadɨ ndɔ təl-e ɓa səi kɨ ta dɔsi tɨ al. 9MBata Luwə kɨ nje ɓar səsi, ɨlə səsi naa tɨ kɨ NGone Jəju Kɨrɨsɨ kɨ Ɓaɓe ləje, e Luwə kɨ nje ka dɔ ndune tɨ. 10NGakom je, m-ndəjɨ səsi me tɔ Ɓaɓe tɨ ləje Jəju Kɨrɨsɨ kadɨ adi ndusi e naa tɨ. Adi gangɨ-naa goto dansi tɨ. Majɨ kadɨ adi tagasi je kɨ angalsi je e naa tɨ kare ba. 11MBa ri ə m-əl ta kɨn be wa? M-əl be mbata dɨje kɨ Kolowe tɨ əli-mi ta kɨ dɔsi tɨ adɨ-m m-o. 12Nɨngə nḛ kɨ m-ge kadɨ m-əl səsi, m-o təkɨ dansi tɨ dəw madɨ ə nə: «Mi dəw lə Pol», kɨ nungɨ ə nə: «Mi dəw lə Apolosɨ», kɨ rangɨ ə nə: «Mi dəw lə Pɨyər», ə e kɨ rangɨ ɓəy ə nə: «Mi lə Kɨrɨsɨ». 13Ə se Kɨrɨsɨ e kɨ gangɨ rɔne dana wa? Se e Pol ə ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ mbata ləsi wa? Se rai səsi batəm me tɔ Pol tɨ wa? 14M-ra oyo Luwə təkɨ ra adɨ m-ra batəm dəw madɨ kare dansi tɨ al. Dɨje kɨ m-ra-de batəm e Kɨrɨsɨpusɨ əi kɨ Gayusɨ par. 15Dəw madɨ kare kɨ a ə nə rai nḛ batəm me tɔm tɨ goto. 16Dɨje kɨ m-ra-de batəm ɓəy tɔ ɓa, e njé kɨ me kəy tɨ lə Isɨtəpanasɨ. Kɨ rangɨ to no̰o̰ nɨngə, m-o al ngata. 17E kɨ mba kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ ə Kɨrɨsɨ ɨlə-m, ɓɨ e kɨ mba ra batəm al. Kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨn e kɨ gosɨ ta kɨ ta tɨ al. Re e kɨ gosɨ ta kɨ ta tɨ nɨngə, koy Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ a təl nḛ kɨ ndae goto. 18MBḛ koy Kɨrɨsɨ dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ e ta mbə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ ɨsɨ awi tujɨ tɨ. Nə kɨ rɔjetɨ je kɨ j-ɨngə kajɨ nɨngə e tɔgɨ lə Luwə. 19Makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «M-a m-tujɨ tər lə njé tər je, nɨngə njé nḛ gər je, m-a m-ro ta nḛ gər ləde kadɨ təl nḛ kɨ kare.» 20NJe tər e ra be? NJe ndo ndu-kun e ra be? NJe najɨ ta e ra be? Tər lə dəw kɨ dunɨya̰ tɨ ə yə Luwə təl-e nḛ kɨ mbə tɨ. 21E be mbata tər kɨ dɔnangɨ tɨ ne asɨ kadɨ aw kɨ dɨje adɨ gəri tər lə Luwə al. E be ə Luwə ndɨgɨ ngay kadɨ n-ajɨ dɨje kɨ adi-e mede. Dɨje kɨ adi-e mede kɨ go rəbɨ kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ dəw oo ə to tə ta mbə yo. 22Jɨpɨ je dəji kadɨ n-ooi nḛ kɔjɨ, Gɨrəkɨ je sangi tər tɔ. 23Kɨ sɔbɨ dɔje nɨngə, j-ɨlə mbḛ Kɨrɨsɨ kɨ ɓəi-e dɔ kagɨ-dəsɨ tɨ. MBḛ kɨn təl jɨgɨ tɨgə Jɨpɨ je, ə e ta mbə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al tɔ. 24Nə kɨ rɔ dɨje tɨ əi Jɨpɨ je kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al, kɨ Luwə ɓar-de nɨngə, mbḛ lə Kɨrɨsɨ kɨn e tɔgɨ kɨ tər lə Luwə mbata tɨ ləde. 25Tadɔ ta mbə lə Luwə kɨn e tər kɨ ɨtə tər lə dɨje, ə tɔgɨ goto lə Luwə kɨn e tɔgɨ kɨ ɨtə tɔgɨ lə dɨje. 26NGakom je, ɨndəi kəmsi majɨ oi. Dansi tɨ kɨ Luwə ɓar səsi kɨn, njé tər je kɨ go darɔ tɨ əi ngay al, njé tɔgɨ je əi ngay al, njé tɔɓa je əi ngay al tɔ. 27Nɨngə kadɨ ɨgəri təkɨ Luwə kɔtɨ nḛ je kɨ njé tɔgɨ al kɨ dɔnangɨ tɨ ne mba kadɨ ɨlə-n rɔsɔl dɔ nḛ je tɨ kɨ njé tɔgɨ. 28Luwə kɔtɨ nḛ je kɨ kəme goto, nḛ kɨ dɨje kɨdi-e dɔnangɨ, nḛ je kɨ əi nḛ madɨ al, mba ro-n ta nḛ je kɨ dɨje ooi ndade. 29Be mba kadɨ dəw madɨ ɨndə gune no̰ Luwə tɨ al. 30E Luwə ə ɨlə səsi naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ. Kɨrɨsɨ kɨ ɓone e tər ləje kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. E ə, kɨ go rəbɨ lie, Luwə ɔr-n ta dɔje tɨ, adɨ j-ayi njay, ugə dɔje ji majal tɨ. 31E be təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n ə nə: «Dəw kɨ ge kɨndə gune nɨngə, majɨ kadɨ un Ɓaɓe ə ɨndə-n gune.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\