1 Korḛtɨ je 11

1Ɨndaji-mi təkɨ mi ka m-ndajɨ-n Kɨrɨsɨ be tɔ. 2M-ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ, tadɔ taa taa, mesi ɨsɨ ole dɔm tɨ. M-ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ ɓəy tɔ, tadɔ ɨngəmi go nḛ je kɨ m-ndo səsi majɨ təkɨ m-əl-n səsi. 3Nɨngə nḛ kɨ m-ndɨgɨ kadɨ ɨgəri ə to kɨn: Kɨrɨsɨ e dɔ dɨngəm tɨ, dɨngəm e dɔ dəne tɨ, nɨngə Luwə e dɔ Kɨrɨsɨ tɨ tɔ. 4Ə re dɨngəm kɨ ra, kɨ ɨsɨ əl ta kɨ Luwə, ə se ɨsɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ dɔne kɨ dɔɔ nɨngə, ɨlə rɔsɔl dɔ dəw tɨ kɨ ɨsɨ dɔe tɨ. 5A kɨn ə re e dəne kɨ ra kɨ ɨsɨ əl ta kɨ Luwə, ə se əl ta kɨ ta Luwə kɨ kanjɨ dɔ dɔne nɨngə, ɨlə rɔsɔl dɔ ngawne tɨ tɔ. Tadɔ to təkɨ ngɨsə dɔne be. 6Re dəne dɔɔ dɔne al nɨngə, kadɨ ɨjə dɔne. A re e nḛ kɨ to rɔsɔl kadɨ dəne ɨjə dɔne nɨngə, majɨ kadɨ dɔɔ dɔne. 7E go tɨ al kadɨ dɨngəm dɔɔ dɔne, tadɔ e bana kəm Luwə, taa e nḛ kɔsɨ-gon lie tɔ. Nɨngə dəne e nḛ kɔsɨ-gon lə dɨngəm tɔ. 8E be, tadɔ e dɨngəm ə Luwə ɔr dam rɔe ra-n dəne ɓɨ e dəne ɓa Luwə ɔr dam rɔe ra-n dɨngəm al. 9Nɨngə, Luwə ra dɨngəm mbata tɨ lə dəne al, nə e dəne ə Luwə ra-e mbata tɨ lə dɨngəm. 10E kɨ mbata kɨn ə, kadɨ dəne dɔɔ dɔne mbata Malayka je. Dɔ kɨ dɔɔ, tɔjɨ kadɨ dəne e gɨn tɔgɨ tɨ. 11Nɨngə, kɨ ta kəm Ɓaɓe tɨ, dəne a ɨsɨ kɨ kanjɨ dɨngəm al, taa dɨngəm a ɨsɨ kɨ kanjɨ dəne al nɨm tɔ. 12Tadɔ Luwə ɔr dəne rɔ dɨngəm tɨ, nɨngə dəne ə ojɨ dɨngəm tɔ. Ɓa nḛ je pətɨ ḭ rɔ Luwə tɨ. 13Nɨngə, səi je wa ɨməri ta dɔ tɨ oi se e go rəbe tɨ kadɨ dəne əl ta kɨ Luwə kɨ kanjɨ dɔɔ dɔne wa? 14Se jɨ gəri kadɨ e nḛ kɨ go rəbe tɨ al kadɨ dɨngəm aw kɨ bḭ dɔ kɨ ngal al wa? 15Nə kɨ rɔ dəne tɨ ɓa, yɨngə dɔ kɨ ngal e nḛ kɔsɨ-gon mbata tɨ lie, tadɔ Luwə ade yɨngə dɔ kɨ ngal mba kadɨ e nḛ kutɨ dɔe. 16A kɨn ə re, dəw madɨ najɨ ta ta kɨn nɨngə, kadɨ dəwe gər təkɨ j-aw kɨ jibəl rae kɨ rangɨ al. Je wa al nɨm, njé kaw-naa je lə Luwə al nɨm tɔ. 17M-aw tə m-ɨlə jim dɔ nḛ tɨ kare kɨ to kɨn. Nɨngə e nḛ kɨ m-a m-ɨlə-n tɔjɨ dɔsi tɨ al. M-ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ al, tadɔ lokɨ ɨkawi-naa nɨngə, nḛ je kɨ to ra al yo ə ɨsi ta tɨ ɨsɨ rai, ɓɨ ɨrai nḛ kɨ kadɨ to səsi sotɨ al. 18Nḛ kare, m-o kadɨ lokɨ ɨkawi-naa ɓa, gangɨ-naa to dansi tɨ. Nɨngə, m-gər kadɨ ta je kɨ m-o kɨn, e kɨ rɔjetɨ a to dan tɨ no̰o̰. 19Majɨ kadɨ gangɨ-naa to dansi tɨ wa tɔ taa. Tadɔ gangɨ-naa kɨn ə, a ra kadɨ dɨje gəri, njé je kɨ əi dɨje lə Luwə təkɨ rɔjetɨ dansi tɨ. 20Nɨngə, lokɨ ɨkawi-naa, e nḛ kuso lə Ɓaɓe ɓa ɨsɨ usoi al. 21E nḛ kuso lə Ɓaɓe al tadɔ, dɔkagɨlo kuso nḛ tɨ ɓa, na̰ na̰ bətɨrə kɨ ta nḛ kuso tɨ ləne kɨ ḭḭ-n ɓe kadɨ uso. Ra adɨ njé kɨ na̰ je ɨsi kɨ ɓo, ə njé kɨ nungɨ, kasɨ rade tɔ. 22Ə se ta kəy je ləsi kɨ kadɨ ɨsi tɨ usoi je a̰yḭ-naa je goto wa? Se e koo ɓa oi nda njé kaw-naa je lə Luwə al wa? Se ɨrai be mba kadɨ ɨləi rɔsɔl dɔ njé je tɨ kɨ nḛ ləde goto wa? Ta ri ə kadɨ tə m-əl səsi me lo kɨn tɨ ə? Kadɨ m-ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ a? Jagɨ, kɨ ɔjɨ dɔ lo kɨn nɨngə, m-a m-ɨlə tɔjɨ dɔsi tɨ al. 23Tadɔ nḛ ndo kɨ m-ɨngə rɔ Ɓaɓe tɨ ə m-ndo səsi ə to kɨn: Me kondɔ tɨ kɨ kadɨ ɨləi Ɓaɓe Jəju ji njé tɔl-e je tɨ, Jəju un mapa, ra oyo Luwə dɔ tɨ, 24uwə tətɨ naa tɨ, təl-n adɨ njé ndo je, nɨngə əl-de ə nə: «E kɨn e darɔm kɨ to mbata tɨ ləsi. Ɨtaai usoi kadɨ mesi ole-n dɔm tɨ.» 25Go nḛ kuso tɨ, Jəju un kɔpɨ kasɨ kandɨ nju, ra təkɨ ra-n kəte ka kɨn be ɓəy, nɨngə əl-de ə nə: «Kɔpɨ kɨn e kun mɨndɨ kɨ sɨgɨ me məsɨm tɨ. Dɔkagɨlo je pətɨ kɨ a a̰yḭ-naa nɨngə, kadɨ mesi ole-n dɔm tɨ.» 26Nɨngə, dɔkagɨlo je pətɨ kɨ a usoi mapa kɨn, ə se a a̰yḭ-naa kɔpɨ kɨn ɓa, ɨləi mbḛ koy Ɓaɓe bɨtɨ kadɨ re-n. 27E mbata kɨn ə, dəw kɨ uso mapa ə se a̰y kɔpɨ lə Ɓaɓe kɨ kanjɨ ndər gɨn rɔne nɨngə, aw kɨ ta dɔne tɨ dɔ darɔ Ɓaɓe tɨ kɨ dɔ məse tɨ. 28Be ə, majɨ kadɨ dəw kɨ ra ndər gɨn rɔne kəte ɓəy taa uso darɔ Ɓaɓe nɨm a̰y məse nɨm. 29Tadɔ dəw kɨ uso nɨm a̰y nɨm kɨ kanjɨ gɨr ta mene tɨ kadɨ e darɔ Ɓaɓe nɨngə, e wa ə ɨsɨ ɔr ta kɨ gangɨ re-n dɔne tɨ. 30Nḛ kɨn ə ra adɨ njé mo̰y je kɨ njé tɔgɨ goto je əi ngay dansi tɨ. Nɨngə kɨ ngay je dansi tɨ oyi tɔ. 31Re j-əi je wa jɨ gangi ta dɔ rɔjetɨ nɨngə, j-a j-osi me ta kɨ gangɨ tɨ lə Luwə al. 32Nɨngə, kɨ go rəbɨ lə ta kɨ gangɨ kɨn, Luwə ɨndə-je ɔjɨ-je mba kadɨ ta kɨ gangɨ osɨ dɔje tɨ naa tɨ kɨ dɨje kɨ gəri Luwə al, al. 33E be ə, ngakom je, lokɨ ɨkawi-naa kadɨ usoi nḛ nɨngə, ɨngəmi-naa. 34Re dəw madɨ ɓo ra-e ə, majɨ kadɨ uso nḛ me kəy tɨ ləne. Be mba kadɨ kaw-naa ləsi ɔr ta kɨ gangɨ re-n dɔsi tɨ al. Kɨ ɔjɨ dɔ ndəgɨ ta je, ndɔ kɨ m-tḛḛ dansi tɨ ə m-a m-ɨndə dɔe naa tɨ ɓəy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\