1 Korḛtɨ je 12

1Kɨ ngɔsɨne kɨn ngakom je, m-ge kadɨ ɨgəri kadɨ-kare je kɨ dangɨ dangɨ lə NDɨl, ɓɨ kadɨ ɨsi day dɔ tɨ al. 2Dɔkagɨlo tɨ kɨ ɨgəri Luwə al ɓəy, ɨnjɨyəi tə njé kəm tɔ je go yo je tɨ kɨ mbi bəy. 3E be ə, m-əl səsi kadɨ ay njay. Dəw kare kɨ NDɨl lə Luwə ɔr no̰e kɨ a ə nə: «NDɔl e dɔ Jəju tɨ» goto. Ta dəw madɨ kɨ a ə nə: «Jəju e Ɓaɓe» kɨ kanjɨ kadɨ NDɨl ɔr no̰e ka goto tɔ. 4Kadɨ-kare je e dangɨ dangɨ nə NDɨl kɨ nje kadɨ-de e kare ba. 5Kɨlə ɓəə je to dangɨ dangɨ, nə Ɓaɓe e kare ba. 6Kɨlə ra je to ta dangɨ dangɨ, nə Ɓaɓe kɨ kare ba ə ɨndə me njé ra-e tɨ pətɨ. 7Luwə adɨ kadɨ-kare kɨ go NDɨl tɨ dəw kɨ ra mba kadɨ ra majɨ kɨ kosɨ dɨje pətɨ. 8E be ə, kɨ go rəbɨ lə NDɨl kɨ kare wa kɨn, Luwə adɨ dəw madɨ kujɨ kəl ta kɨ kəm-kədɨ, ə adɨ kɨ nungɨ kujɨ kəl ta kɨ nḛ gər. 9Kɨ madɨ, Luwə ade kadɨ-me, nɨngə kɨ nungɨ ade kadɨ-kare nga njé mo̰y je kɨ go rəbɨ lə NDɨl kɨ kare wa kɨn. 10Adɨ kɨ madɨ, kadɨ-kare ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl; adɨ kɨ nungɨ, kadɨ-kare kəl ta kɨ ta Luwə tɨ; kɨ nungɨ, kadɨ-kare kɔr nɨn NDɨl Luwə kɨ ndɨl je kɨ ngom naa tɨ; adɨ kɨ nungɨ, kadɨ-kare kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ; nɨngə adɨ kɨ nungɨ ɓəy, kadɨ-kare kɔr gɨn ta je kɨ dangɨ dangɨ tɔ. 11Kadɨ-kare je wa pətɨ kɨn, e kɨ go rəbɨ lə NDɨl kɨ kare wa kɨn ə Luwə adɨ-n dəw kɨ ra kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləne. 12Təkɨ darɔ dəw e kare ba, nə aw kɨ ngan rɔje je ngay, ngan rɔje je kɨ ngay kɨn, re ba̰yḭ-naa tə ri ka, əi darɔ kɨ kare. Dɨje pətɨ kɨ ɨndəi rɔde naa tɨ kɨ Kɨrɨsɨ ka toi be tɔ. 13Tadɔ j-əi pətɨ, Jɨpɨ je kɨ gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ; ɓəə je kɨ dɨje kɨ əi ɓa rɔde je; j-ɨngəi batəm me NDɨl tɨ kɨ kare ba. Taa j-a̰yḭ-naa man me NDɨl tɨ kɨ kare wa kɨn tɔ. 14Darɔ dəw e ngon rɔje kɨ kare ba al, nə e ngan rɔje je kɨ dangɨ dangɨ. 15Kɨn ə re nja ə nə: «Mi ji al, adɨ mi kɨ kare dan ngan rɔ je tɨ al», nɨngə kəl-e kɨ be kɨn par ə ɔr nja kɔ dan ngan rɔje je tɨ al. 16Kɨn ə re mbi ə nə: «Mi kəm al, adɨ mi kɨ kare dan ngan rɔje tɨ al», nɨngə kəl-e kɨ be kɨn par ə ɔr mbi kɔ dan ngan rɔje je tɨ al. 17Kɨn ə re darɔ pətɨ e kəm ə, dəw a oo ta ban ə? Kɨn ə re darɔ pətɨ e mbi ə, dəw a ətɨ ba̰y nḛ ban ə? 18Kɨ rɔjetɨ, Luwə ɨndə ngan rɔje je kare kare kɨ kɨlə kɨ sɔbɨ dɔde kɨ go ndɨgɨ tɨ ləne. 19Kɨn ə re ngan rɔje je pətɨ əi ngon rɔ kɨ kare ba nɨngə, dəw a əl ta lə darɔje al. 20NGan rɔje je əi ngay nə darɔje e kare ba. 21Nɨngə lo kadɨ kəm əl ji ə nə: «M-gər-i al», goto; taa lo kadɨ dɔ əl nja ə nə: «M-gər-i al», goto tɔ. 22NGan rɔje je madɨ kɨ toi tə nḛ kɨ tɔgɨde goto be kɨn, awi kɨ ndade ngay. 23Nɨngə, ngan rɔje je kɨ j-oi-de tə nḛ madɨ al me rɔje tɨ kɨn ə, j-oi gode ngay. Ə njé kɨ j-oi-de tə nḛ kɨ majɨ kəl tae al kɨn ə jɨ ngəmi-de majɨ tɔ. 24NGan rɔje je kɨ ɨngəi kɔsɨ-gon, awi kɨ ndoo kɔsɨ-gon al nga. Luwə ɨndə-je kɨ ngan rɔje je kɨ dangɨ dangɨ, nɨngə ngan rɔje je kɨ kɔsɨ-gon du-de, Luwə ɔsɨ gonde ngay. 25Luwə ra be mba kadɨ gangɨ-naa goto me darɔ tɨ. Nɨngə kadɨ ngan rɔje je kɨ dangɨ dangɨ ɨndəi kəmde go-naa tɨ pətɨ. 26Adɨ re ngon rɔ kare ɨngə ko̰ nɨngə, ndəgɨ rɔje je pətɨ ɨngəi ko̰ sie naa tɨ. A re ngon rɔ kare ɨngə kɔsɨ-gon nɨngə, ndəgɨ rɔje je pətɨ ɨngəi kɔsɨ-gon sie naa tɨ tɔ. 27NGɔsɨne səi nga rɔ Kɨrɨsɨ, nɨngə səi kare kare pətɨ, səi nga rɔ kɨ sɔbɨ dɔsi. 28E be ə, dan njé kaw-naa je tɨ, Luwə ɨndə njé kaw kɨlə je tə dɨje kɨ dɔsa̰y dɔ njé kaw-naa je tɨ; kɨ ko̰ joo, ɨndə njé kəl ta je kɨ tae tɨ; kɨ ko̰ mɨtə, ɨndə njé ndo nḛ je. Nɨngə go tɨ, Luwə adɨ kadɨ-kare je kɨ dangɨ dangɨ, adɨ e kadɨ-kare ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl, kɨ kadɨ-kare nga njé mo̰y je, kɨ kadɨ-kare ra kɨ njé kaw-naa je, kɨ kadɨ-kare kɔr no̰ dɨje, kɨ kadɨ-kare kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ. 29Pətɨ əi njé kaw kɨlə je al, pətɨ əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ al, pətɨ əi njé ndo nḛ je al, pətɨ əi njé ra nḛ kɔjɨ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl al. 30Pətɨ awi kɨ kadɨ-kare nga njé mo̰y je al, pətɨ awi kɨ kadɨ-kare kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ al, pətɨ əi njé kɔr gɨn ta je kɨ dangɨ dangɨ al. 31Ɨndəi tɔgɨ dɔ rɔsi tɨ kadɨ ɨngəi kadɨ-kare je kɨ ndade e ngay ɨtə ndəge je, nɨngə m-a m-ɔjɨ səsi rəbɨ kɨ majɨ ngay ɨtə nḛ je pətɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\