1 Korḛtɨ je 13

1Kɨn ə m-əl ndon ta lə dɨje kɨ dangɨ dangɨ, ə se ndon ta lə malayka je mɨndɨ ka, re ndɨgɨ-naa goto rɔm tɨ ə m-to tə nɨngə-kasɨ kɨ ɓa kə̰y kə̰y, ə se gal kɨ sɨyə sakɨ sakɨ kam be par. 2Re m-aw kɨ kadɨ-kare kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə se kadɨ-kare gər gɨn nḛ je kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ pətɨ tɨgə, ə se m-aw kɨ nḛ gər je pətɨ, ə se m-aw kɨ kadɨ-me kɨ tɔge e ngay asɨ kadɨ m-ɔr-n mbal lo kae tɨ kəte ka, re m-aw kɨ ndɨgɨ-naa al ə mi nḛ madɨ al. 3Re m-adɨ nḛ kɨngə je ləm pətɨ njé ndoo je, re m-ɨlə rɔm por mbata kɨngə-n tɔɓa ka, re ndɨgɨ-naa goto rɔm tɨ ə, nḛ kare kɨ m-a m-ɨngə me tɨ goto. 4Dəw kɨ nje ndɨgɨ-naa aw kɨ kore me, e nje ra majɨ, e nje ra ta nḛ al, e nje tɔjɨ rɔne al, e nje kɨndə gune al tɔ. 5NJe ndɨgɨ-naa a ra nḛ kɨ to rɔsɔl al, a sa nḛ mbata majɨ lə rɔne par al, a ra wongɨ kalangɨ al, taa a uwə dəw mene tɨ al tɔ. 6NJe ndɨgɨ-naa a ra rɔnəl dɔ nḛ kɨ go rəbe tɨ al, al, nə a ra rɔnəl dɔ nḛ kɨ rɔjetɨ yo. 7NJe ndɨgɨ-naa e nje kɨyə̰ go majal kɔ, e nje ngəm go kadɨ-me, e nje kɨndə me dɔ tɨ, e nje kore mene dɔ nḛ je tɨ pətɨ. 8Kəl ta kɨ ta Luwə tɨ a goto ndɔ madɨ, kəl ta kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ a goto ndɔ madɨ, gər gɨn nḛ je kɨ dangɨ dangɨ a goto ndɔ madɨ tɔ, nə ndɨgɨ-naa a to ratata. 9Nɨngə, nḛ gər ləje asɨ-naa bərəre al, taa ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ j-ɨsɨ j-əl ka asɨ-naa bərəre al tɔ. 10Lokɨ nje kasɨ-naa pətɨ a tḛḛ hɔy nɨngə, nḛ je pətɨ kɨ asi-naa al a gotoi. 11Lokɨ mi ngon ɓəy, ta kəlm e ta kəl ngon kɨ du, gɨr ta ləm e gɨr ta lə ngon kɨ du, ə se kɔjɨ ta ləm e kɔjɨ ta lə ngon kɨ du. Nə lokɨ m-təl dəw kɨ tɔgɨ, m-ɨyə̰ nḛ ra lə ngon kɨ du kɔ. 12Kɨ ɓone kɨn, j-ɨsɨ j-oi nḛ je tə nḛ kɨ koo me kɔtɨrongɨ tɨ be, adɨ j-oi pɨtɨ pɨtɨ ba ɓəy, nə ndɔ madɨ a re no̰o̰ kadɨ j-a j-oi-e kɨ kəmje ja ja. Dɔkagɨlo tɨ kɨ ɓone m-gər nḛ je pətɨ al ɓəy, nə ndɔ madɨ a re no̰o̰ kadɨ m-a m-gər ay njay njay təkɨ Luwə gər-m jeje kɨn be tɔ. 13Kɨ ɓone kɨn nḛ je kɨ mɨtə kɨn toi lo tode tɨ, adɨ e: kadɨ-me nɨm, kɨndə me dɔ tɨ nɨm, ndɨgɨ-naa nɨm tɔ, nə e kɨ bo ngay dande tɨ e ndɨgɨ-naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\