1 Korḛtɨ je 14

1Kəte no̰ nḛ je tɨ pətɨ, ɨsai rəbɨ ndɨgɨ-naa kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ. Nɨngə, kadɨ ɨsai rəbɨ kadɨ-kare je kɨ go NDɨl tɨ tɔ. Kɨ bo toi, e kadɨ-kare kəl ta kɨ ta Luwə tɨ. 2Dəw kɨ ɨsɨ əl ta kɨ ndon ta je kɨ rangɨ kɨ dɨje gəri al, ɨsɨ əl ta kɨ dɨje al, nə ɨsɨ əl ta kɨ Luwə, tadɔ dəw kɨ gər dɔ ta lie kɨ ɨsɨ əl goto. E kɨ takul NDɨl Luwə ə ɨsɨ əl-n ta kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨn. 3Nɨngə, dəw kɨ ɨsɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ, ɨsɨ əl ta kɨ dɨje mba kadɨ awi kɨ kəte kəte me kadɨ-me tɨ ləde. Ɨsɨ ɨlə dɨngəm mede tɨ taa ɨsɨ sɔl mede tɔ. 4Dəw kɨ nje kəl ta je kɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, ɨsɨ mbusɨ rɔne e wa me kadɨ-me tɨ ləne, nə dəw kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɨsɨ mbusɨ nja kosɨ njé kaw-naa je dɔ kadɨ-me tɨ ləde. 5M-ndɨgɨ kadɨ səi pətɨ əli ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, nə ndɨgɨ ləm kɨ ngay e kɨ mba kadɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ. Tadɔ dəw kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, e dɔ dəw tɨ kɨ nje kəl ndon ta je kɨ rangɨ kɨ dəw gər dɔe al. A re dəw madɨ ɔr me ta lə nje kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ ka kɨn adɨ kosɨ njé kaw-naa je kadɨ mbusɨ-n njade wa taa. 6NGakom je, kɨn ə ɓone m-re rɔsi tɨ ə m-əl ta kɨ ndon ta je kɨ ɨgəri al nɨngə, maje e ri mbata tɨ ləsi ə? Kɨn ə re ta ləm kɨ m-əl, tḛḛ kɨ dɔ nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ adɨ səsi al nɨm, adɨ səsi nḛ gər al nɨm, ɔjɨ səsi nḛ kɨ a ra nḛ lo ti tɨ al nɨm, ta adɨ səsi nḛ ndo al nɨm tɔ nɨngə, nḛ kare kɨ majɨ kɨ m-ra mbata tɨ ləsi goto. 7E kae tɨ lə nḛ kosɨ pa je tə nal je kɨ kənde je ka kɨn be tɔ. Kɨn ə ndude ɓa dangɨ dangɨ majɨ al ə, ra ban ə dəw a gər-n ndu nal kɨ ndu kənde ə? 8Kɨn ə nje kɔl təbɨ kɔl adɨ ay njay al ə, na̰ ə a ɨndə dɔ rɔne dana kadɨ a aw rɔ ə? 9Be tɔ ə, səi njé kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al ka ɨtoi be tɔ. Kɨn ə ta kɨ əli, dəw gər dɔe al ə, ra ban be ə a gər me ə? A gər me al tadɔ ɨsɨ əli ta ləsi me nəl tɨ kɔ kare. 10Kadɨ ɨgəri təkɨ ndon ta je əi ngay dɔnangɨ tɨ ne. Nɨngə ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨn pətɨ, kɔr mede to no̰o̰. 11Kɨn ə re m-gər me ta kɨ dəw a əl-m al nɨngə, dəwe kɨn a oo-m tə mba rɔne tɨ, ə mi ka m-a m-o-e tɨ mba rɔm tɨ tɔ. 12Be tɔ ə, təkɨ ɨsɨ sangi kadɨ-kare je kɨ go NDɨl tɨ, ɨsangi kɨ rɔ kɨ tḭ katɨ, nə ke ə kadɨ e kadɨ-kare kɨ a mbusɨ nja kosɨ njé kaw-naa je taa. 13Nɨngə dəw kɨ nje kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al kɨn, majɨ kadɨ dəjɨ Luwə kəm-kədɨ kɔr gɨne kadɨ dɨje gəri. 14MBata re m-əl ta kɨ Luwə kɨ ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər me al ɓa, me NDɨl tɨ mi kɨ Luwə, nə nḛ gər ləm ra kɨlə al. 15Nɨngə nḛ kɨ kadɨ m-ra ə to kɨn: M-a m-əl ta kɨ Luwə me ndɨl tɨ, nə m-a m-əl ta kɨ nḛ gər tɔ. M-a m-osɨ pa me ndɨl tɨ, nə m-a m-osɨ pa kɨ nḛ gər tɔ. 16Kɨn ə ɨra oyo Luwə me ndɨl tɨ par, kɨ kanjɨ kadɨ dəw kɨ ɨsɨ mbo̰ njé kaw-naa je tɨ oo dɔ oyo kɨ ɨsɨ ra Luwə kɨn nɨngə, ban be ə a ra «Amen» dɔ tɨ ə? 17Re ɨra oyo Luwə ləi majɨ ngay ka, lo kadɨ ra majɨ kɨ dəw kɨ ɨsɨ mbo̰ njé kaw-naa je tɨ goto. 18Kɨ takul Luwə ə yə m-gər-n kəl ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al mɨtə səsi pətɨ. 19Nə no̰ njé kaw-naa je tɨ ə, m-ndɨgɨ kəl ku ta je mi kɨ dɨje gəri dɔe kadɨ m-ndo-n nḛ njé kaw-naa je, majɨ tɔy kadɨ m-əl ta ngay kɨ ndon ta je kɨ dəw gər dɔe al. 20NGakom je, otɨ kadɨ ta kəlsi to tə ta kəl ngan je kɨ du be. Re ɔjɨ dɔ majal nɨngə, ɨtoi tə ngan je kɨ du, nə re ɔjɨ dɔ ta kɨ kəl ɓa, majɨ kadɨ ta kəlsi e ta kəl dɨje kɨ tɔgɨ gangɨ. 21NDangɨ me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: «M-a m-əl ta gɨn dɨje kɨn kɨ ndon ta kɨ mba, m-a m-ndumə ta mba je kadɨ m-əl-n-de ta. Be ka, a ooi dɔ ta ləm al.» 22E be ə kadɨ-kare kəl ta ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw oo dɔe al e nḛ kɔjɨ mbata dɨje kɨ gəri Luwə al, ɓɨ e mbata njé kadɨ-me je al. Nɨngə, kadɨ-kare kəl ta kɨ ta Luwə tɨ e nḛ kɔjɨ mbata njé kadɨ-me je ɓɨ e kɨ mbata dɨje kɨ gəri Luwə al, al. 23Kɨn ə təkɨ njé kaw-naa je pətɨ kawi-naa, nɨngə əli ndon ta je kɨ dangɨ dangɨ kɨ dəw gər dɔe al, ə dɨje madɨ kɨ gəri ta lə Luwə majɨ al ɓəy, ə se njé kɨ adi mede Luwə al, rəi lo kaw-naa tɨ kɨn ə a ɓari səsi mbə je al a? 24Kɨn ə re njé kadɨ-me je pətɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ, ə nje kadɨ-me al, ə se dəw kɨ gər ta lə Luwə majɨ al ɓəy ur kəy ka, ta je kɨ ta Luwə tɨ kɨ dɨje pətɨ əli kɨn a uwe kɨ ta, taa a ra kadɨ a gər təkɨ n-e nje ra majal tɔ. 25Gɨr ta je kɨ mee tɨ a kujəi kɨ taga. Nɨngə a osɨ nangɨ no̰ Luwə tɨ ə nə: «Kɨ rɔjetɨ, m-gər kadɨ Luwə e dansi tɨ ne.» 26NGakom je, ri je ri je ə sɔbɨ ra lo kaw-naa je tɨ ləsi ə? Lokɨ ɨkawi-naa, dəw madɨ osɨ pa, dəw madɨ ndo nḛ, dəw madɨ ɔr gɨn nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, dəw madɨ əl ndon ta je kɨ dəw gər dɔe al, nɨngə dəw madɨ kɨ rangɨ ɨsɨ no̰o̰ tə nje mbəl ta ka kɨn tɔ. Kadɨ nḛ je kɨn pətɨ mbɨsɨ nja njé kaw-naa je. 27Re dɨje madɨ gei kəl ndon ta je kɨ dəw gər dɔe al nɨngə, sɔbɨ kadɨ əi joo al ə mɨtə be par taa. Nɨngə kadɨ əli ta kɨ go naa go naa, ə kadɨ nje kɔr gɨn ta ka kɨn to tɔ taa. 28Re dəw kɨ kadɨ ɔr gɨn ta ləde kɨn goto dan njé kaw-naa je tɨ nɨngə, majɨ kadɨ ɨsi tade mbə. Əli ta kɨ darɔde wa nɨm kɨ Luwə nɨm mede tɨ par. 29Kɨ ɔjɨ dɔ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, sɔbɨ kadɨ dɨje joo ə se mɨtə wa əli ta dande tɨ, nɨngə ndəge je ɨndəi manjɨ ta ləde ooi. 30Re Luwə əl ta kɨ dəw madɨ kɨ rangɨ dan njé kaw-naa je tɨ nɨngə, sɔbɨ kadɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ kəte taa kə̰ə̰ ta kəl ta tɨ. 31MBata səi pətɨ, asi kadɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ go naa go naa kadɨ ɨndoi-naa nḛ, ɨləi dɨngəm me naa tɨ. 32NJé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ awi kɨ tɔgɨ dɔ kadɨ-kare tɨ kɨ Luwə adɨ-de. 33Tadɔ Luwə e Luwə kɨ nje ra nḛ kɨ tae ale mba̰ al, nə e Luwə kɨ nje kadɨ dɨje ɨsi kɨ naa kɨ lapɨya. 34Təkɨ njé kaw-naa je ɨsɨ rai dande tɨ lo je tɨ kɨ dangɨ dangɨ, majɨ kadɨ dəne je ɨsi kɨ tade kɨ mbə dan njé kaw-naa je tɨ. Dəw adɨ-de ta rəbɨ kadɨ əli ta al. Nɨngə, kadɨ ɨləi dɔde gɨn tɔgɨ tɨ təkɨ ndu-kun əl-n. 35Re nḛ madɨ kɨ gəri gɨne ay njay al to nɨngə, kadɨ dəji ngawde je me kəy tɨ. Tadɔ e nḛ kɨ go rəbe tɨ al kadɨ dəne əl ta dan njé kaw-naa je tɨ. 36E səi ə ta lə Luwə ɨlə ngɨrəne rɔsi kəte a? Ə se e səi par ə re tḛḛ dansi tɨ ə? 37Re dəw madɨ gɨr mene tɨ kadɨ n-e nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, ə se n-e nje kaw kɨ kadɨ-kare lə NDɨl nɨngə, majɨ kadɨ dəwe gər təkɨ nḛ je kɨ m-ndangɨ m-adɨ səsi kɨn ḭ rɔ Ɓaɓe tɨ. 38Re dəw madɨ mbatɨ kadɨ gər nḛ je kɨn nɨngə, to taga kadɨ Luwə gər dəwe kɨn al tɔ. 39Be ə, ngakom je, ɨsangi rəbɨ kadɨ əli ta kɨ ta Luwə tɨ, nɨngə otɨ kadɨ ɔgi dɔ kəl ndon ta je kɨ dəw gər dɔe al. 40Nə ke ə kadɨ nḛ je pətɨ rai nḛ go rəbɨ kɨ dana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\