1 Korḛtɨ je 15

1NGakom je, m-ole mesi dɔ Poy Ta tɨ kɨ Majɨ kɨ ndɔ kɨ m-ɨlə səsi mbḛe kəte ka kɨn. E ta kɨ ɨtaai ə uwəi goe səm bɨtɨ ɓone. 2E Poy Ta kɨ Majɨ kɨn ə adɨ səsi kajɨ, lokɨ uwəi goe səm təkɨ ndɔ kɨ m-ɨlə-n səsi mbḛe. Re e be al nɨngə, kadɨ-me ləsi e nḛ kɨ ndangɨ kare. 3Tadɔ nḛ ndo kɨ dɔsa̰y kɨ madɨ səsi e nḛ ndo kɨ mi wa ə m-taa. Adɨ e Kɨrɨsɨ kɨ oy mbata majal je ləje təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n. 4Dɨbi-e ra ndɔ mɨtə nɨngə tḛḛ lo koy tɨ təkɨ ndangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə. 5Tḛḛ hɔy kɨ rɔ Pɨyər tɨ taa kɨ rɔ njé ndo je tɨ kɨ dɔgɨ gɨde e joo tɔ. 6Go tɨ gogɨ nɨngə, tḛḛ hɔy kɨ rɔ ngako̰ je tɨ kɨ asi ɓu mi kɨ gɨde kɨ kawi-naa. Dɨje ngay dan dɨje tɨ kɨn ɨsi kɨ dɔde taa ɓəy. Kɨ madɨ je dande tɨ ə oyi. 7Go tɨ ɓəy, tḛḛ hɔy kɨ rɔ Jakɨ tɨ taa kɨ rɔ njé kaw kɨlə je tɨ pətɨ tɔ. 8Gode tɨ pətɨ nɨngə, tḛḛ kɨ rɔm tɨ hɔy, mi kɨ mi ngon kɨ kɔr. 9Mi kɨ du dan njé kaw kɨlə je tɨ pətɨ, tadɔ m-asɨ kadɨ dəw ɓar-m nje kaw kɨlə al. M-asɨ al, tadɔ mi nje kadɨ ko̰ njé kaw-naa je lə Luwə. 10Nə e kɨ takul me-majɨ lə Luwə ə m-təl-n dəw kɨ be kɨn ɓone. Nɨngə me-majɨ lie kɨ mbata ləm e kɨ ndangɨ al tɔ. Tadɔ m-ra kɨlə m-ɨtə ndəgɨ njé kaw kɨlə je pətɨ. Ke ə e mi kɨ dɔm ə m-ra kɨlə kɨn al, nə e me-majɨ lə Luwə ə e səm. 11E be ə, re e mi ə se ndəgɨ njé kaw kɨlə je ka, e Poy Ta kɨ Majɨ kɨ kare wa kɨn ə j-ɨsɨ j-ɨlə səsi mbḛe. 12Je j-ɨsɨ j-ɨlə mbḛ kḭ Kɨrɨsɨ lo koy tɨ, ə dɨje madɨ dansi tɨ əi nə: «NJé koy je a ḭḭ lo koy tɨ al,» tɔ kɨn e ta kɨ ban dana? 13Re njé koy je a ḭḭ lo koy tɨ al nɨngə, Kɨrɨsɨ ka ḭ lo koy tɨ al tɔ. 14Ə re Kɨrɨsɨ ḭ lo koy tɨ al nɨngə, j-ɨlə mbḛ kɨ ndangɨ, taa kadɨ-me ləsi ka e kɨ ndangɨ tɔ. 15Re e kɨ rɔjetɨ, kadɨ njé koy je a ḭḭ lo koy tɨ al, ə je j-əl j-ə nə: «Luwə tḛḛ kɨ Kɨrɨsɨ lo koy tɨ» nɨngə, lo kɨn tɨ, jɨ təl njé ma najɨ je kɨ ngom dɔ Luwə tɨ. Tadɔ Luwə tḛḛ kɨ Kɨrɨsɨ lo koy tɨ al. 16Re njé koy je a ḭḭ lo koy tɨ al nɨngə, Kɨrɨsɨ ka ḭ lo koy tɨ al tɔ. 17Ə re Kɨrɨsɨ ḭ lo koy tɨ al nɨngə, kadɨ-me ləsi e nḛ kɨ ndangɨ kare, ɨsi me majal tɨ ləsi ba ɓəy. 18Nɨngə njé je kɨ oyi me Kɨrɨsɨ tɨ ka tade tḭ tɔ. 19Re nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləje kɨ j-adɨ-n meje Kɨrɨsɨ e mbata nḛ je kɨ ɓone par nɨngə, je njé kəm-to-ndoo kɨ ɨtə ndəgɨ dɨje pətɨ. 20Nə ke ə, Kɨrɨsɨ ḭ taa dan njé koy je tɨ təkɨ rɔjetɨ. E kandɨ kɨ dɔsa̰y lə njé je kɨ oyi. 21Nɨngə, təkɨ e kɨ go rəbɨ lə dəw kɨ kare ə yo re-n dɔ dɨje tɨ dɔnangɨ tɨ ka kɨn ə, kɨ go rəbɨ lə dəw kɨ kare, njé koy je a ḭ taa lo koy tɨ tɔ. 22Təkɨ koy ɔr-n go dɨje tɨ pətɨ kɨ go rəbɨ lə Adam ka kɨn ə, dɨje pətɨ a təli kadɨ ɨsi kɨ dɔde taa kɨ go rəbɨ lə Kɨrɨsɨ tɔ. 23Ke ə, kḭ lo koy tɨ kɨn a e kɨ go loe go loe. Kɨrɨsɨ a ḭ kəte tə kandɨ kɨ dɔsa̰y, nɨngə dɔkagɨlo təl-e tɨ, njé je kɨ adi-e mede a ḭḭ taai lo koy tɨ tɔ. 24Go nḛ je tɨ kɨn pətɨ nɨngə dɔbəy nḛ je a re. Kɨrɨsɨ a tujɨ ko̰ɓe je, kɨ tɔgɨ ko̰ɓe je, kɨ tɔgɨ ndɨl je kɨ majal, ɓəy taa a təl kɨ ko̰ɓe adɨ Luwə kɨ Bawje. 25Tadɔ, sɔbɨ kadɨ Kɨrɨsɨ a o̰ ɓe bɨtɨ kadɨ Luwə ɨlə njé ba̰e je gɨn njae tɨ. 26Nɨngə, nje ba̰ kɨ dɔbəy tɨ kɨ a tuje e koy. 27Tadɔ makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Luwə ɨlə nḛ je pətɨ gɨn tɔge tɨ.» Nɨngə kəl kə nə «nḛ je pətɨ əi gɨn tɔge tɨ» kɨn ɔjɨ kadɨ Luwə e gɨn tɔgɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ tɔ al. E Luwə ə ɨlə nḛ je pətɨ gɨn tɔgɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ. 28Dɔkagɨlo kɨ nḛ je pətɨ əi gɨn tɔgɨ tɨ lə Kɨrɨsɨ nɨngə, NGon wa kɨ dɔne a ɨlə dɔne gɨn tɔgɨ tɨ lə Luwə kɨ nje kulə nḛ je pətɨ gɨn tɔge tɨ, mba kadɨ Luwə e nḛ je pətɨ me nḛ je tɨ pətɨ tɔ. 29Re e be al nɨngə, njé je kɨ adɨ ɨsɨ rai-de batəm to njé koy je tɨ kɨn, rai be mbata kɨngə ri me tɨ ə? A ɨngəi ri me tɨ lokɨ njé koy je a ḭḭ taa lo koy tɨ al? 30Taa je wa ka, kɨ mba ri ə kɨ ndɔ je pətɨ j-ɨlə-n rɔje ji koy tɨ ə? 31Kɨ rɔjetɨ, ngakom je, kɨ ndɔ je kare kare pətɨ m-a ta koy tɨ. Nɨngə m-ɨngə rɔnəl kɨ takulsi kɨ mbata kɨndə rɔ naa tɨ ləje dɔ kɨlə tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ, kɨ e Ɓaɓe ləje. 32Me ɓe bo tɨ kɨ Epəjɨ, m-rɔ kɨ da je kɨ wale. Nɨngə re e kɨ go rəbɨ nḛ ra lə darɔ par ə, e ri ə m-a m-ɨngə me tɨ ə? Re njé koy je a ḭḭ lo koy tɨ al nɨngə, adɨ «j-usoi je j-a̰yḭ-naa je nə lo ti ə j-a j-oyi.» 33Ədi rɔsi al, «Ɨndole-naa kɨ nje ra majal ə a təl nje ra majal tɔ.» 34Majɨ kadɨ ɨtəli ɨməri ta kɨ majɨ, ə ɨtaai kə̰ə̰ ta ra majal tɨ. MBata dɨje madɨ ngay dansi tɨ gəri Luwə al. M-əl ta kɨn be mba kadɨ adɨ səsi rɔsɔl. 35Dɨje madɨ a dəji ta əi nə se kɨ go rəbɨ kɨ ban ɓa dɨje a ḭḭ lo koy tɨ wa? Ə se a ḭḭ kɨ darɔ kɨ ban wa? 36Ḭ mbə dəw, ka̰ ko kɨ ɨdɨbɨ kɨn, re oy al ə, a ɨbə al tɔ. 37Nɨngə e darɔ nḛ wa kɨ ɨdɨbɨ kɨn ə a bə al, nə e kande kɨ me tɨ. Dɔmajɨ ə e kandɨ tə̰y, ə se kandɨ nḛ madɨ kɨ rangɨ. 38Luwə wa ade kadɨ rɔ kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləne. Nɨngə kandɨ nḛ kɨ ra ra ka, Luwə ade kadɨ rɔ kɨ sɔbɨ dɔe. 39Nḛ je kɨ njé kɔdɨ rɔde pətɨ, darɔde to dangɨ dangɨ ɓɨ tɨti-naa al. Darɔ dɨje to ta dangɨ, darɔ da je to ta dangɨ, darɔ yəl je to ta dangɨ, taa darɔ kanjɨ je to ta dangɨ tɔ. 40Nḛ kɨndə je kɨ dɔra̰ tɨ, ndolede e dangɨ taa nḛ kɨndə je kɨ dɔnangɨ tɨ ne ndolede e ta dangɨ tɔ. 41Kadɨ ɔsɨ ta dangɨ, nay nda ta dangɨ, taa mee je ndo̰yde to ta dangɨ tɔ. Nɨngə darɔ mee je wa kɨn ka ndo̰yde to dangɨ dangɨ ɓəy tɔ. 42Be ə, kḭ lo koy tɨ lə njé koy je ka to be tɔ. Darɔ dəw kɨ dɨbɨ e darɔ kɨ a ndum, nə darɔ kɨ a ḭ lo koy tɨ e darɔ kɨ a ndum al. 43Dɨbi-e tə darɔ kɨ dangɨ tɨ, nə a tḛḛ lo koy tɨ kɨ darɔ kɨ kɔsɨ-gon. Dɨbi-e tə darɔ kɨ tɔge goto, nə a tḛḛ kɨ darɔ kɨ tɔgɨ. 44Dɨbi-e tə darɔ dəw, nə a tḛḛ lo koy tɨ kɨ darɔ kɨ go NDɨl tɨ. Təkɨ darɔ kɨ go lo dəw tɨ to ka kɨn ə, darɔ kɨ go ndɨl tɨ ka to no̰o̰ tɔ. 45E be ə, makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Adam kɨ dɔsa̰y e dəw kɨ nje kɨsɨ kɨ dɔne taa,» nɨngə Adam kɨ dɔbəy tɨ e NDɨl kɨ nje kadɨ dɨje kajɨ. 46E Adam kɨ go NDɨl tɨ ə re kəte al, nə e e kɨ go darɔ tɨ ə re kəte, nɨngə e kɨ go NDɨl tɨ utɨ goe. 47Adam kɨ dɔsa̰y, e dəw kɨ dɔnangɨ tɨ ne, tadɔ e bu dɔnangɨ ə Luwə ɨbə. Nə Adam kɨ ko̰ joo ḭ dɔra̰ tɨ taa ə re. 48Be ə, dəw kɨ Luwə ra-e kɨ bu dɔnangɨ tɨti-naa kɨ nḛ kɨndə je kɨ dɔnangɨ tɨ ne, ə dəw kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa, tɨti-naa kɨ nḛ kɨndə je kɨ dɔra̰ tɨ taa tɔ. 49Nɨngə, təkɨ jɨ tɨti-naa kɨ dəw kɨ rai-e kɨ bu dɔnangɨ ka kɨn ə, j-a tɨti-naa kɨ e kɨ ḭ dɔra̰ tɨ taa tɔ. 50NGakom je, m-əl səsi madɨ oi təkɨ darɔ kɨ məsɨ asɨ kadɨ a oo ko̰ɓe lə Luwə al, taa darɔ kɨ ndum asɨ kadɨ tḛḛ lo tɨ kɨ dum ndum, al tɔ. 51M-ge kadɨ ɨgəri nḛ kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ kɨn: J-əi pətɨ j-a j-oyi al, nə j-əi pətɨ j-a mbəli rɔje. 52Təbɨ kɨ dɔbəy tɨ a ɓa nɨngə, tə bəl kəm kɨ kɨndə sɨpɨ be par ə dɨje pətɨ a mbəli. Lokɨ təbɨ a ɓa nɨngə, njé koy je a ḭḭ kɨ rɔ kɨ a dum ndum, nɨngə je, j-a mbəl rɔje. 53Tadɔ sɔbɨ kadɨ rɔ kɨ ndum un rɔ kɨ dum ndum, taa rɔ kɨ koy kadɨ un rɔ kɨ dum koy nɨm tɔ. 54Lokɨ rɔ kɨ ndum a un rɔ kɨ dum ndum, ə rɔ kɨ koy a un rɔ kɨ dum koy kɨn nɨngə, ta kɨ makɨtɨbɨ lə Luwə ə nə: «Rɔ tətɨ yo ratata» kɨn a tɔl tane. 55«Ḭ yo, tətɨ rɔ ləi e ra? Ḭ yo, kəngi e ra?» 56Kəngɨ yo e majal, nɨngə tɔgɨ majal e ndu-kun tɔ. 57Adɨ jɨ rai oyo Luwə kɨ adɨ jɨ tətɨ rɔ kɨ takul Ɓaɓe ləje Jəju Kɨrɨsɨ. 58Lo kɨn tɨ, ngakom je kɨ njé ndɨgɨ ləm, uwəi tɔgɨsi ba, ai dɔ njasi tɨ me kɨlə tɨ lə Ɓaɓe kɨ kanjɨ kɔ. Tadɔ ko̰ kɨ ɨsɨ ɨngəi me kɨlə tɨ lə Luwə kɨn e kare kɨ ndangɨ al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\