1 Korḛtɨ je 16

1Kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kaw kɨ mbata lə dɨje lə Luwə kɨ ɨsi Jorijaləm tɨ, m-dəjɨ səsi kadɨ ɨrai təkɨ m-ɔjɨ-n njé kaw-naa je kɨ dɔnangɨ Galasi tɨ kɨn be tɔ. 2M-əl səsi kadɨ ndɔ kɨ dɔ kəte lə ndɔ je kɨ sɨri pətɨ pətɨ, kadɨ dəw kɨ ra dansi tɨ, ɔr nḛ me nḛ tɨ ləne ndə̰y ngəm dangɨ mbata kɨlə kɨn. Kadɨ ɔr kɨ go tɔge tɨ kɨ Luwə ade-n. Ɨrai be mba kadɨ m-re ɓəy taa ɨkawi nḛ, al. 3Nɨngə, dɔkagɨlo kɨ m-a m-tḛḛ dansi tɨ ɓa, m-a m-ɨlə kɨ dɨje kɨ səi je wa ɨmbəti-de, Jorijaləm tɨ. M-a m-adɨ-de makɨtɨbɨ jide tɨ kadɨ awi kɨ kadɨ-kare je ləsi. 4A kɨn ə re to kadɨ mi wa m-aw kɨ rɔm nɨngə, a awi səm naa tɨ tɔ. 5M-a m-tḛḛ rɔsi tɨ no̰o̰ kɨ ta rəbɨ kɨ Masəduwan tɨ. Tadɔ, m-a m-ɨndə dɔnangɨ kɨ Masəduwan gangɨ. 6Dɔmajɨ ə, m-a m-ra ndɔ je rɔsi tɨ. Majɨ ə ɓa ka a gangɨ dɔm tɨ rɔsi tɨ, kadɨ tə ɨndəi-mi ta rəbɨ tɨ adɨ m-aw lo kɨ sɔbɨ kadɨ m-aw tɨ. 7Kawm kɨn, m-ge kadɨ re Luwə ndɨgɨ səm dɔ tɨ nɨngə, m-ra səsi ngan ndɔ je kɨ asɨ tatɨ. Kadɨ m-o səsi kɨ njam taa par al. 8Nɨngə, m-a m-ɨsɨ me ɓe bo tɨ kɨ Epəjɨ ratata dɔkagɨlo Pa̰təkotɨ tɨ. 9NJé ba̰ je ləm əi ngay Epəjɨ tɨ, nə ta rəbɨ to tagɨra no̰m tɨ wətəngɨ kadɨ m-ra-n kɨlə ləm. 10Re Tɨmote re tḛḛ dansi tɨ nɨngə, ɨrai-e adɨ e kɨ rɔnəl dansi tɨ, tadɔ e ka ɨsɨ ra kɨlə lə Ɓaɓe tə mi be tɔ. 11Kadɨ dəw madɨ kare dansi tɨ kɨde al. Nɨngə kadɨ ɨndəi-e ta rəbɨ tɨ kadɨ re tḛḛ rɔm tɨ kɨ maje. Tadɔ m-ɨsɨ m-ngəm-e kɨ ndəgɨ ngako̰ je kɨ a əi sie. 12Kɨ ɔjɨ dɔ ngoko̰je Apolosɨ, m-ɨlə dɨngəm me tɨ ngay kadɨ aw rɔsi tɨ, ɨndə rɔne naa tɨ kɨ ngako̰je je kɨ ɨsɨ awi kɨ rɔsi tɨ, nə mee ndɨgɨ kaw kɨ ɓasɨne tɨ kɨn al ɓəy. NDɔ kɨ ɨngə rəbɨ ə a aw ɓəy. 13Ɨsi dɔgɨ tɨ, ai dɔ njasi tɨ me kadɨ-me tɨ ləsi, ai dɨngəm ə uwəi tɔgɨsi ba. 14Majɨ kadɨ ɨrai kɨlə je pətɨ me ndɨgɨ-naa tɨ. 15NGakom je, m-gər kadɨ ɨgəri Ɨsɨtəpanasɨ kɨ dɨje kɨ me kəy tɨ lie majɨ. Əi dɨje kɨ dɔsa̰y kɨ adi mede dɔnangɨ tɨ kɨ Akay. Nɨngə, kɨ go me ndɨgɨ tɨ ləde, uni rɔde kadɨ rai kɨ dɨje lə Luwə. Be ə, m-dəjɨ səsi nḛ kare ɓəy. 16Majɨ kadɨ, ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə dɨje kɨ be kɨn, ə ɨtəli rɔsi go ta tɨ lə dɨje kɨ ɨndəi rɔde ta kɨlə tɨ ɨsɨ rai səde tɔ. 17Rɔm nəl-m ngay dɔ re tɨ lə Isɨtəpanasɨ, kɨ Pɔrtunatusɨ, kɨ Akaykusɨ. Tadɔ, rai nḛ je ngay adi-mi tosi tɨ. 18Uwəi angalm ɨndəi nangɨ təkɨ rai səsi ka kɨn be tɔ. 19NJé kaw-naa je kɨ dɔnangɨ Aji tɨ uwəi jisi. Akɨla əi kɨ Pɨrɨsɨl, naa tɨ kɨ njé kaw-naa je kɨ ɨsi me kəy tɨ ləde uwəi jisi ngay tɔ. 20NGako̰je je pətɨ uwəi jisi. Majɨ kadɨ uwəi ji-naa mbo̰si tɨ kɨ rɔnəl. 21Nɨngə, e mi Pol ə wa ə m-dangɨ ta kuwə ji kɨn kɨ jim. 22Re dəw madɨ dansi tɨ ndɨgɨ Luwə al nɨngə, kadɨ Luwə man-e. «Marana ta», Ɓaɓe re. 23Kadɨ me-majɨ lə Ɓaɓe Jəju e naa tɨ səsi. 24M-ndɨgɨ səsi kare kare pətɨ me kɨndə rɔ naa tɨ kɨ Jəju Kɨrɨsɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\