1 Korḛtɨ je 2

1NGakom je, lokɨ m-aw dansi tɨ, m-ɨlə səsi mbḛ poy ta kɨ rɔjetɨ lə Luwə, kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ, e kɨ nḛ gər kɨ al dɔsi ə se kɨ tər ta ə m-ɨlə-n səsi mbḛ kɨn al. 2MBata lokɨ mi dansi tɨ, nḛ kɨ rangɨ kɨ m-sangɨ goto. M-sangɨ kadɨ ɨgəri Kɨrɨsɨ par kare ba. Adɨ e Kɨrɨsɨ kɨ ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ. 3Lokɨ mi dansi tɨ, mi me tɔgɨ goto tɨ. M-əl səsi ta me dadɨ tɨ kɨ ɓəl. 4Nḛ kɨ m-ndo səsi kɨ mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ kɨ m-ɨlə səsi kɨn, e kɨ ta nḛ gər lə dəw al. E kɨ go kɔjɨ tɔgɨ tɨ lə NDɨl Luwə. 5Be mba kadɨ kadɨ-me ləsi ɨlə ngɨrəne dɔ nḛ gər tɨ lə dəw al, nə dɔ tɔgɨ tɨ lə Luwə yo ta. 6Nɨngə, je ka jɨ ndo njé kadɨ-me je kɨ tɔgi gangɨ me ndɨl tɨ kɨ me tər tɔ. Nə ke ə e tər lə dɨje kɨ dɔnangɨ tɨ ne al. Ta e tər lə njé tɔgɨ je kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ ndɔ madɨ ə a tujɨ kɨn al tɔ. 7J-ɨlə mbḛ tər lə Luwə. Tər kɨ kutɨ gɨde kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ. E tər kɨ Luwə ɨndə dɔe dana kəte no̰ kɨndə dunɨya̰ tɨ mbata tɔɓa ləje. 8Tər kɨ dəw kare kɨ dan njé tɔgɨ je tɨ kɨ dɔnangɨ tɨ ne kɨ gər goto. Re kəmde tḛḛ dɔ tər tɨ kɨn ə re a ɓəy Ɓaɓe kɨ nje tɔɓa kagɨ-dəsɨ tɨ al. 9Nɨngə, təkɨ makɨtɨbɨ lə Luwə əl-n, e nḛ kɨ kəm dəw oo al, e nḛ kɨ mbi dəw oo al, e nḛ kɨ dəw ga mene tɨ al tɔ. E nḛ kɨ Luwə ɨndə dɔe dana mbata tɨ lə dɨje kɨ ndɨgi-e. 10NGa nɨngə, Luwə tḛḛ kɨ dɔe adɨ-je kɨ go rəbɨ lə NDɨl. MBata NDɨl oo gɨn nḛ je pətɨ. NDɨgɨ ra je lə Luwə kɨ to lo ɓɔyɔ tɨ ka NDɨl oo. 11Kɨ ɔjɨ dɔ dəw, dəw madɨ kɨ gər nḛ je kɨ to rɔ madɨne tɨ goto. E ndɨl kɨ to rɔ dəw tɨ kɨn par ə gər nḛ je kɨ to rɔe tɨ. E be ə, ya̰ Luwə ka to be tɔ. NDɨl Luwə kɨ karne ba par ə gər nḛ je kɨ to rɔ Luwə tɨ. 12NGa nɨngə, ndɨl kɨ e meje tɨ je kɨn e NDɨl kɨ dɔnangɨ tɨ ne al, nə e NDɨl kɨ ḭ taa rɔ Luwə tɨ nu, mba kadɨ jɨ gər-n nḛ je kɨ Luwə adɨ-je kɨ go me-majɨ tɨ lie. 13Nɨngə, j-əl tae kɨ rəbɨ nḛ gər lə dəw al, nə kɨ rəbɨ lə NDɨl. E be ə, j-ɨsɨ j-ɔr gɨn nḛ kɨ rɔjetɨ lə NDɨl, j-adɨ dɨje kɨ go NDɨl tɨ. 14Dəw kɨ aw kɨ NDɨl Luwə me nḛ tɨ al, asɨ kadɨ a ɨngə nḛ kɨ rɔjetɨ kɨ ḭ rɔ Luwə tɨ al. MBata e NDɨl Luwə par kare ba ə adɨ dəw gər nḛ je kɨ rɔjetɨ kɨn. 15Dəw kɨ aw kɨ NDɨl Luwə mene tɨ asɨ gangɨ ta dɔ nḛ je tɨ pətɨ, nɨngə dəw kɨ rangɨ asɨ gangɨ ta dɔe tɨ al. 16Makɨtɨbɨ əl ə nə: «Na̰ ə gər ta ga lə Ɓaɓe wa? Se na̰ ə asɨ kɔje ta wa?» Dəwe goto, nə je, j-aw kɨ taga lə Kɨrɨsɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\